Bebyggelse

Luleå utökas med nya områden för bostäder och verksamheter. Vision Luleå 2040 och översiktsplanen visar hur Luleå vill växa; en helhetssyn för att bygga det långsiktigt hållbara samhället.

Det behövs attraktiva bostäder och bostadsmiljöer för att fler ska vilja komma hit, etablera sig och stanna kvar. För att nå detta krävs en samverkan mellan kommunen och privata aktörer. Projekten ska kunna genomföras rationellt och till kalkylerbara kostnader varför det är av stor vikt att parterna är överens om hur samarbetet ska gå till och vad som förväntas av respektive part.

Ny bebyggelse i Luleå ska bidra till en hållbar stadsutveckling såväl ekonomiskt som ekologiskt och socialt. Det ska finnas en variation av upplåtelseformer, hustyper, lägenhetsstorlekar och priser.

Bostadsförsörjning

Ungefär 2 000 nya bostäder beräknas bli klara under perioden 2015-2018. Läs mer på sidorna om bostadsförsörjning.

Byggdialog i Luleå

Byggdialogen är en väg in för er som vill bygga i Luleå. Välkomna med era idéer och förslag om byggande och samhällsbyggnad.

Mark för bostäder, kontor och handelsändamål

När kommunen bjuder in till intresseanmälan för markanvisning, får byggherrar som är intresserade av att köpa mark för att bygga t.ex. bostäder, lämna in förslag som beskriver vad man har tänkt bygga.

Riktlinjer för markanvisningar

Riktlinjer för markanvisning Pdf, 6.8 MB. syftar till att tydliggöra spelregler mellan kommunen och parten som köper mark av kommunen, för att underlätta och påskynda byggprocessen och nå de mål som eftersträvas med ny bebyggelse. Riktlinjerna innehåller information om hur man ansöker om markanvisning hos kommunen, hur handläggningen sker hos kommunen, grundläggande villkor för markanvisning och principer för markprissättning.

Priser på tomtmark

Kommunen har beslutat om en prissättning vid försäljning av tomtmark för bostads-, kontors- och handelsändamål samt en taxa för småhusmark. Taxorna har differentierats beroende på läge och attraktivitet och syftar till att få en utjämnande effekt över hela kommunen.

Kommunen har indelats i fyra zoner som du kan se på kartan över zonindelning Pdf, 3.8 MB.. Markpriset beräknas utifrån ytbegreppet bruttoarea, BTA, enligt Svensk Standard och baseras på den byggrätt planen medger. Taxan tillämpas på bostäder och kontor samt med ett tillägg för handelsändamål.

För bostäder och kontor samt handelsändamål i zon D:

  • Zon A: 1500 kr/kvm BTA
  • Zon B: 1200 kr/kvm  BTA
  • Zon C: 900 kr/ kvm BTA
  • Zon D: 500 kr/ kvm BTA

För handelsändamål:

  • Zon A: 2000 kr/ kvm BTA
  • Zon B: 1600 kr/kvm BTA
  • Zon C: 1300 kr/kvm BTA

Vid försäljning av små specialtomter, ex transformatorstationer, bestäms priset till minimum 50 000 kr.

Mark på Kronan

Kommunens prissättning omfattar inte markområdet som hanteras av Kronan Exploatering. För information om mark på Kronanområdet hänvisar vi till Kronan Exploatering Länk till annan webbplats.

Mark för småhusändamål

Taxa för försäljning av småhusmark


Friliggande

Rad/Kedjehus

Centrala områden av Luleå Stadsbygd

450 000

375 000

Övrig stadsbygd och stadsnära byar

400 000

325 000

Samlande byar (Antnäs, Råneå, Persön)

200 000

150 000

Övriga byar

110 000


Undantag från ovanstående priser för småhusmark får i enstaka fall när speciella omständigheter föreligger medges av kommunstyrelsen.

Se karta över centrala områden av Luleå stadsbygd Pdf, 3.8 MB. samt beslut från kommunstyrelsen om taxa för småhustomt Pdf, 113.1 kB..

Läs om kommunens tomtkö.

Sidan uppdaterades den 10 februari 2023