Nyhetsbrev

Här kommer vi publicera nyhetsbrev som även skickas ut digitalt till er ställföreträdare.

Julbrev 2022

Överförmyndarnämnden och överförmyndarexpeditionen vill tacka er alla för det fantastiska arbete ni gjort som ställföreträdare under 2022. Tänk så många medmänniskor ni hjälper i vardagen genom ert engagemang!

Det kändes extra roligt att i år kunna bjuda in till julmingel och vi har noterat att ni är flera som önskar fler liknande träffar med teman. Träffar där ni ställföreträdare också hinner prata med varandra kring olika saker en kan ställas inför i uppdraget som god man eller förvaltare.

Under hösten lanserades en uppdaterad version av e-tjänsten, tyvärr med väldigt många fler buggar än vad både leverantören och vi förväntat oss. Ni har visat imponerande stort tålamod och tillsammans har vi kunnat lösa de allra flesta problem. Vi har via hemsidan och mejl försökt att hålla er uppdaterad om den nya e-tjänsten och dess funktioner.
Om ni trots allt skulle uppleva problem eller får felmeddelande i e-tjänsten så är det viktigt att ni meddelar oss genom att mejla till overformyndarnamnden@lulea.se.

Under november och december har vi haft många besökstider tillgängliga för att hjälpa er inför kommande inlämning av årsräkningen för 2022. Nu finns även tider för januari 2023 ute i vår e-tjänst för tidsbokning https://sjalvservice.lulea.se/oversikt/overview/1317 Länk till annan webbplats.. I början av januari kommer vi även att släppa tiderna för februari.
Därefter kommer tiderna för besök gällande redovisning minska så att vi kan fokusera på att granska de inkomna årsräkningarna.

Överförmyndarexpeditionen har fortsatt längre handläggningstider under slutet av 2022 och första halvåret 2023. Vi vill därför påminna er om att inkomma med ansökningar, om till exempel samtycke till uttag från spärrat konto, i god tid.

Överförmyndarnämnden har nu i december fattat beslut om nya ersättningsregler för ställföreträdare, i de flesta fallen kommer det innebära en höjning av arvodesnivån med 2 – 4 % av prisbasbeloppet. Nämnden bevakar även vad som händer på nationell nivå kring eventuell höjning av den skattefria milersättningen. De nya riktlinjerna bifogas detta brev och kommer även att publiceras på hemsidan under januari 2023.

Som bilaga till detta brev bifogas även några bra-att-ha-tips för nya e-tjänsten inför inlämningen av årsräkningen.

Vi påminner även om att det är på vår hemsida www.lulea.se/godman Länk till annan webbplats. som vi löpande uppdaterar om aktuella händelser, utbildningar och övrig viktig information - så gör till vana att titta in där med jämna mellanrum. På startsidan finns dessutom statistik över granskade årsräkningar under året, så att du kan se vilket datum som granskas för tillfället.

Hoppas nu att ni alla får en fin julhelg!
//Överförmyndarnämnden & överförmyndarexpeditionen

Nyheter för gode män och förvaltare, hösten 2022
fokus redovisning och ny e-tjänst

Ny e-tjänst Provisum ställföreträdare
I detta nyhetsbrev fokuserar vi på information om den nya e-tjänsten och information inför inlämningen av årsräkningen för 2022.

På grund av versionsbyte av e-tjänsten kommer ni ställföreträdare inte kunna logga in i e-tjänsten Valter under perioden 7 – 10 oktober. Den nya e-tjänsten lanseras 10 oktober med det nya namnet Provisum ställföreträdare.

Då utseendet i e-tjänsten är helt nytt och det har tillkommit nya funktioner så rekommenderar vi er som inte fört in löpande räkenskaper i nuvarande e-tjänst att göra detta innan 7 oktober 2022, för att underlätta övergången.

Tänk på att registrera poster under samma rubriker som ni gjort innan oktober för att årsräkningen ska vara lätt att följa mot tidigare år.
Anledningen till denna uppmaning är för att redovisningen ska bli transparent även för huvudmännen och deras anhöriga som vill ta del av den. Om en ny rubrik börjar användas i oktober kommer årsredovisningen visa att summan för den nya rubriken gäller för hela året, det vill säga att det inte går att se att det under tidigare nio månaderna funnits samma typ av utgift inkluderat i en annan utgifts- eller inkomstrubrik. Från och med 1 januari 2023 så kan ni i stället börja nyttja möjligheten att det finns fler rubriker för att bokföra inkomster och utgifter.

Vi kommer att uppdatera med mer information om e-tjänsten och de nya funktionerna på hemsidan allt eftersom vi får mer information från leverantören.

Inför inlämningen av årsräkningen för 2022

Årsräkningen ska lämnas in senast 28 februari 2023. Som ställföreträdare ska du lämna in årsräkningen senast den sista februari varje år, oavsett om du mottagit något brev eller inte från överförmyndarnämnden om att lämna in årsräkningen. Sjukdom, resor eller liknande som inträffar i slutet av februari är därför inget skäl för att inte lämna in årsräkningen i tid.
Enligt föräldrabalken ska en ställföreträdare föra löpande räkenskaper under året. Om man gjort detta så innebär det att allt som återstår efter 31 december är att sammanställa dessa till årsräkningen, om man redovisar via e-tjänsten är detta redan klart, och det är bara att samla ihop årsbesked, kontoutdrag och verifikat och sedan skicka in årsräkningen – oavsett var du befinner dig.

För att underlätta granskningen finns det några saker som du behöver tänka på i samband med att du lämnar in årsräkningen. Nedan hittar du en checklista för vilken typ av underlag som du behöver skicka med årsräkningen. För att underlätta nämndens hantering av underlagen vid granskningen finns det några saker som ni som ställföreträdare kan tänka på, till exempel: använd hellre gem än att häfta ihop underlag, lägg årsbesked, kontoutdrag och underlag för inkomster längst fram i bunten med bilagor (om du lämnar in dem i pappersform), döp bilagor så att det är enkelt att se vad det är ett exempelvis ett årsbesked eller kontoutdrag.

Checklista till årsräkningen 2023

  • Årsbesked för samtliga konton och även årsbesked för fonder/värdepapper
  • Kontoutdrag från banken
  • Underlag för överföringar till huvudmannens eget konto, om kontonumret inte syns på kontoutdraget för det konto som du använder
  • Utbetalningsavier eller kontrolluppgift för alla inkomster
  • Räkningar/fakturor, kvitton, kvittenser, orderbekräftelse
  • Underlag för autogiron, till exempel ett meddelande om ändrat autogirobelopp eller annat som visar att din huvudman är kund

Om ni har frågor eller funderingar kring den ekonomiska redovisningen så är ni välkomna att kontakta någon av oss handläggare på expeditionen.

Vi kommer under oktober fylla på med tider i vår e-tjänst för att boka tid för besök, så att ni som behöver hjälp med nya e-tjänsten och även årsräkningen kan boka ett besök i god tid innan årsräkningen ska lämnas in.
Innan årsskiftet har vi extra mycket tid för att hjälpa er, hittar ni inga passande tider i e-tjänsten hör av er via mejl eller telefon så löser vi det. Efter årsskiftet börjar vi om med granskningarna vilket begränsar våra tider för att ta emot besök.

Vi vill även uppmärksamma er på att överförmyndarexpeditionen kommer att hålla stängt 7 oktober på grund av utbildning. Den dagen kan ni lämna in handlingar i stadshusets reception, kom ihåg att märka kuvertet med överförmyndarnämnden.

Tack för den viktiga insatsen du gör för en medmänniska i rollen som god man/förvaltare!

Kontakta oss
overformyndarnamnden@lulea.se
Telefon 0920-45 30 00 (vi har telefontid helgfri måndag – fredag klockan 10.00 – 12.00)
Vi tar endast emot bokade besök, boka tid via vår e-tjänst för tidsbokning eller ring oss för att boka en tid.

Tips! Kika gärna in på vår hemsida regelbundet för att hålla er uppdaterade.

Nyheter för gode män och förvaltare våren 2022

Överförmyndarnämnden i Luleå kommun planerar att framöver skicka ut ett nyhetsbrev till er ställföreträdare minst två gånger per år, under våren och hösten. Detta för att löpande informera er om de uppdateringar eller förändringar som kommit till nämndens kännedom och som kan komma att påverka er i ert uppdrag.

Gåvor och personliga presenter

Överförmyndarnämnden tillämpar nu en striktare tolkning avseende gåvoförbudet som regleras i föräldrabalkens 14 kap. 12 §.

Enligt föräldrabalkens 14 kap. 12 § framkommer att en förordnad förmyndare, god man eller förvaltare inte får ge bort den enskildes egendom, om det inte är fråga om personliga presenter vars värde inte står i missförhållande till den enskildes ekonomiska villkor.

Med personliga presenter åsyftas exempelvis julklappar eller födelsedagspresenter som huvudmannen innan godmanskapet/förvaltarskapet gett till sina närmaste anhöriga. Det är alltså fråga om ett sedvanligt skänk. Presenterna får inte vara av den omfattningen att de medför negativa konsekvenser för huvudmannens ekonomiska förhållanden.

Nämnden har tidigare gjort en mer generös tolkning där personliga presenter kunnat accepteras i viss mån att ge till sig själv trots sin roll som god man eller förvaltare för sin anhörige.

Överförmyndarnämnden kommer nu mot bakgrund av gällande rättsläge göra en striktare tillämpning av föräldrabalkens 14 kap. 12 § avseende gåvoförbudet. Nämndens bedömning är att det får anses som direkt olämpligt om gode mannen eller förvaltaren ger och mottar en personlig present från sin huvudman, oavsett om du är anhörig eller utomstående god man/förvaltare.

Ställföreträdaren får även i dessa fall anses som jävig då denne inte kan medverka till att ge och sedan motta en present från sin huvudman samtidigt som denne ska bevaka sin huvudmans rätt. Ett sådant tillvägagångssätt strider mot vad som framkommer av föräldrabalkens 12 kap. 8 §. Att ge en gåva från sin huvudman till sig själv är även att anse som sammanblandning av medel och är därmed inte tillåtet enligt föräldrabalkens 12 kap. 6 §.

Nämnden anser också det direkt olämpligt att som god man/förvaltare enbart motta en personlig present från sin huvudman, d.v.s. en present som huvudmannen själv ger.

Observera att dessa situationer kan leda till att nämnden inte längre bedömer dig lämplig och eventuellt beslutar om att entlediga dig.

Arvodet – huvudmannen betalar

Överförmyndarnämnden har uppmärksammat att flertalet av våra huvudmän har fått en sådan höjning av sin bruttoinkomst (pension, sjukersättning osv.) att deras skattepliktiga årsinkomst kommer helt eller delvis överstiga 2,65 gånger prisbasbeloppet vilket innebär att de kommer att få beslut om att, helt eller delvis, betala ställföreträdarens arvode. Detta rör i många fall alltså huvudmän som aldrig tidigare behövt betala ställföreträdarens arvode. Det är viktigt att ni som ställföreträdare har koll på detta eftersom beslut om arvode kommer året efter redovisningsåret och innebär kanske att ni måste börja spara varje månad till kommande arvode.

Det är alltså den skattepliktiga årsinkomsten som avgör, vilket är före avdrag för skatt men bidrag räknas inte (bostadstillägg, försörjningsstöd mm).

Belopp för 2021: 2,65*47 600 = 126 140 kr i skattepliktig årsinkomst
Belopp för 2022: 2,65*48 300= 127 995 kr i skattepliktig årsinkomst

Tänk även på att om er huvudman ska betala arvodeskostnaden för ställföreträdaren så kan denne även vara berättigad till merkostnadsersättning (tidigare handikappersättning) om denna kostnad uppstod innan huvudmannen fyllde 65 år. Information finns på Försäkringskassans hemsida.

Inspelad utbildning – allmänt om godmanskap och förvaltarskap samt genomgång av e-tjänsten Valter

12 januari 2022 erbjöd överförmyndarnämnden i Luleå kommun en webbaserad grundutbildning för gode män och förvaltare. Utbildningstillfället spelades in och finns nu att titta på i efterhand. Kontakta överförmyndarexpeditionen om du inte fått nyhetsbrevet digitalt där länk till utbildningen skickades ut.

Det förekommer en del teknikstrul i början, vi ber om ursäkt för detta och hoppas ni har överseende!

Uppdatering av e-tjänsten Valter

Vår leverantör jobbar med att utveckla e-tjänsten Valter för dig som är ställföreträdare i Luleå kommun. Tanken är att den nya uppdaterade versionen av Valter kommer att släppas under hösten 2022.

För att nya e-tjänsten ska bli så enkel och anpassad som möjligt efter era behov deltar ett antal ställföreträdare på workshops med leverantören för att utveckla och komma med feedback avseende det nya och utvecklade systemet.

Information från Lions

Den ideella hjälporganisationen Lions i Luleå önskar informera er ställföreträdare om att ni kan ansöka om bidrag för din huvudman. Se skrivelse från Lions nedan.

Lions Clubs finns till för att hjälpa och stödja

Lions är en av världens största ideella hjälporganisationer. All vår verksamhet går ut på att hjälpa människor i nöd. Vår klubb i Luleå hjälper och stödjer människor i nöd vare sig det gäller Luleå kommun, Sverige eller internationellt.

Allt vårt arbete är ideellt, det vill säga att vi har ingen lön för vårt arbete och våra omkostnader är väldigt små. Bland de lägsta bland alla hjälporganisationer.

I Luleå kommun kan vi hjälpa medborgare som har olika personliga behov. Det kan gälla medel till personlig vård, hushållsvaror, medicinsk assistans etc. Resor av personlig karaktär ingår däremot inte i vårt hjälpprogram. Ej heller hjälp till skattefinansierad verksamhet.

Enklast att komma i kontakt med oss är att kontakta vår Bidragsgrupp som bereder alla ansökningar om bidrag för klubbens styrelse som sedan fattar beslut.

Ansökningsblankett för bidrag finns på vår hemsida, där finns också lista på kontaktpersoner inom Bidragsgruppen, sök på Lions Club Luleå/Gåvor och Bidrag. Det går också att skicka mail till lulealions@gmail.com och beskriva ditt ärende. Alla ansökningar till oss behandlas konfidentiellt.

Välkommen med din ansökan!
Styrelsen för Lions Club Luleå

Boka tid – E-tjänst

Vi vill uppmärksamma dig som ställföreträdare på att du på vår hemsida kan boka tid hos enskilda handläggare på överförmyndarexpeditionen. För dig som ny god man eller förvaltare ser vi gärna att ni bokar in en tid hos oss för att komma igång med redovisningen efter att ert uppdrag startat.

Nyheter för gode män och förvaltare hösten 2020

Överförmyndarexpeditionen brukar normalt sett anordna utbildningskvällar för dig som god man eller förvaltare 1-2 gånger per år. Med anledning av det fortfarande pågående coronaviruset kommer ingen utbildningskväll kunna hållas under 2020, varför expeditionen istället går ut med ett nyhetsbrev som vi hoppas kommer er till nytta i ert uppdrag. Mer information om Luleå kommuns arbete mot coronaviruset hittar du på kommunens hemsida.

För dig som är ny god man/förvaltare eller för dig som har uppdrag sedan tidigare och önskar fräscha upp dina kunskaper finns istället en e-utbildning som man kan anmäla sig till. Efter att du genomfört e-utbildningen vill vi på överförmyndarexpeditionen att du inkommer med det intyg man får efter avslutad utbildning. Detta kan du även med fördel maila till overformyndarnamnden@lulea.se.

För att ge oss en ökad förståelse för hur coronapandemin har påverkat ert uppdrag vill vi gärna få in era upplevelser till oss. Maila oss gärna om ert uppdrag omfattar delen ”sörja för person”. Hur anser ni att uppdraget avseende denna del har gått att genomföra med hänsyn till coronapandemin? Har ni hittat lösningar som fungerat för att kunna utföra det ändå?

• TÄNK PÅ! Att påbörja redovisningen i god tid innan det är dags att lämna in årsräkningarna. Enligt föräldrabalken ska du som ställföreträdare föra löpande räkenskaper. Detta innebär att du löpande ska fylla i poster i Valter alternativt föra kassablad. Använder du Valter behöver du inte föra några separata kassablad eller fylla i någon årsräkning/sluträkning.
• På vår hemsida under fliken ”för dig som är god man/förvaltare” hittar du även tre instruktionsfilmer för e-tjänsten och hur du redovisar i den.
• Behöver du ansöka om överförmyndarnämndens samtycke till uttag? Visst vet du att ansökan tillsammans med eventuella bilagor kan lämnas in direkt i Valter och att du dessutom slipper den långa postgången? Ansökan om samtycke till uttag finner du under fliken "E-tjänster" i Valter.

Vi vill uppmärksamma dig som ställföreträdare på att du på vår hemsida kan boka tid hos enskilda handläggare på överförmyndarexpeditionen. För dig som ny god man eller förvaltare ser vi gärna att ni bokar in en tid hos oss för att komma igång med redovisningen efter att ert uppdrag startat.

I tidsbokningen väljer du också vad ditt ärende gäller, exempelvis ”genomgång av e-tjänsten Valter”, detta för att du ska få rätt hjälp av rätt handläggare hos oss. Tidsbokning hittar du längst ned under kontakt på vår startsida.

• På vår hemsida uppdaterar vi löpande om det sker några förändringar eller tillkommer något nytt som vi anser att du som ställföreträdare behöver veta i ditt uppdrag. Det kan därför vara klokt att ha för vana att klicka in på vår sida för att se om det skett någon uppdatering. Nytt för i år är att vi publicerar handläggningstider för olika ärendetyper samt granskningsstatistik.

Överförmyndarexpeditionen är väldigt tacksamma för den insats ni ställföreträdare gör och det jobb ni lägger ner för era huvudmän. Allt fler personer behöver någon som kan hjälpa dem tillvarata sina rättigheter och göra sina röster hörda. Överförmyndarexpeditionen är alltid i behov av fler gode män och förvaltare.

Känner du någon som skulle passa som ställföreträdare eller vill du själv ha fler uppdrag? Välkommen att anmäla intresse till oss via overformyndarnamnden@lulea.se eller via telefon 0920-45 30 00.

Sidan uppdaterades den 17 januari 2023