Vi bygger om Småbåtsgatan – Kuststad

Arbetet påbörjades i november 2022 och denna sommar genomförs de sista justeringarna med plattor och planteringar.

Här bygger vi

Arbetet längs Småbåtsgatan startade november 2022. Här har vi bland annat lagt ner vatten-, avlopp- och spillvattenledningar. Jobbet har gjorts i samverkan mellan Luleå kommun, Nåiden, Diös och Ettans Båthamn.

Tidplan

 • November 2022: Byggstart
 • November 2023: Beräknat färdigställande för byggfasen
 • Maj - September 2024: Återställningsarbeten och kompletterande arbeten genomförs
 •  

Senaste nytt i området

Information sommar 2024

Nu är vi på slutspurten för arbetet längs Småbåtsgatan/Södra Kungsgatan.

Småbåtsgatan vid Södra Hamnen byggs klar i sommar

Redan nu har området vid Småbåtsgatan vid Södra hamnen blivit en av Luleås finaste platser i stadsmiljö. Luleå kommun har tillsammans med Nåiden Infra AB arbetat för att göra gatan, gång- och cykelvägarna och grönytorna runt om moderna och anpassade för behoven som vuxit fram i takt med att fler bostäder och verksamheter etablerats i närheten.

Ny belysning är monterad, ett femtiotal speciella Moramast stolpar lyser upp längs stråket. Parkeringarna har blivit fler och bättre utformade än tidigare.

Ombyggnationen har gjort att hela platsen har fått ett rejält ansiktslyft och trädena som planterades som en allé under förra året kommer förhoppningsvis att skjuta i höjd och bli bladgröna i år.

Viss plattläggning kring brunnar och träd återstår.

Korta fakta - det här har vi gjort

Det är ett positivt gäng som gör en inspektionsrunda kring Småbåtsgatan och Kuststad efter en godkänd slutbesiktning. Ombyggnationen av området kring Småbåtsgatan har, trots en del oförutsedda överraskningar hållit projekttidplanen. Här ses, från Nåiden Infra och Luleå kommun, Mattias Carlsson, Daniel Ekerlin, Emma Sailamaa och Johnny Sundberg.

Det är ett positivt gäng som gör en inspektionsrunda kring Småbåtsgatan och Kuststad efter en godkänd slutbesiktning. Ombyggnationen av området kring Småbåtsgatan har, trots en del oförutsedda överraskningar hållit projekttidplanen. Här ses, från Nåiden Infra och Luleå kommun, Mattias Carlsson, Daniel Ekerlin, Emma Sailamaa och Johnny Sundberg.

 • Återanvänt cirka 250 meter gamla kantstenar

 • Återanvänt över 100 kvadratmeter gamla munkstenar

 • Donerat över 200 kvadratmeter gamla munkstenar till allmänheten

 • Donerat mer än 5 gamla belysningsstolpar och armaturer till allmänheten

 • Monterat 45 nya belysningsstolpar

 • Planterat 109 nya björkar, Betula pendula, vårtbjörk och fem virginiahäggar, Purnus virginiana
 •  
 • Anlagt cirka 700 meter ny trottoar och 350 meter ny gång och cykelväg

 • Anlagt 200 meter ny spillvattenledning och 430 meter ny dagvattenledning

 • Byggt 30 nya Parkeringsplatser

 • Färdigställt en ny busshållplats inför eventuellt kommande linjetrafik

 • Omdirigering av en välkänd flaskhalskorsning, Varvsleden – Södra Kungsgatan

Projekt Småbåtsgatan aktualiserades i samband med bygget av det nya bostadsområdet Kuststad. Uppförandet av fler bostäder ställde nya krav på utformning för att bland annat uppfylla säkrare och bättre tillgänglighet i området.

Den stora förändringen i området är breddningen av Småbåtsgatan som gör att gatan utformats med längsgående parkering på ömse sidor om körfältet, gång- och cykelväg samt plantering av träd som ger formen av en allé på respektive sida om gatuparkeringarna.

Belysningen har förbättrats och nya mindre planteringar har anlagts.

Ett hundratal träd har planterats som allé längs Småbåtsgatan. De flesta är björkar men en och annan Virginiahägg får också plats. Belysningen monterades under senhösten 23 och nu ståtar de fina Moramasterna längs gatan. Det har tillkommit generösa gång- och cykelvägar i området vilket uppskattas av de boende.

Ett hundratal träd har planterats som allé längs Småbåtsgatan. De flesta är björkar men en och annan Virginiahägg får också plats. Belysningen monterades under senhösten 23 och nu ståtar de fina Moramasterna längs gatan. Det har tillkommit generösa gång- och cykelvägar i området vilket uppskattas av de boende.

Det är den sista oktober 2023 och planteringen av björkallén längs gatan är klar. Många undrade hur det skulle fungera med att plantera så sent på året, men resultatet blev över förväntan och nu i juni sommaren efteråt, kunde vi se träden skjuta i höjd.

Det är den sista oktober 2023 och planteringen av björkallén längs gatan är klar. Många undrade hur det skulle fungera med att plantera så sent på året, men resultatet blev över förväntan och nu i juni sommaren efteråt, kan vi se träden skjuta i höjd.

I denna korsningen Södra Kungsgatan och Södra Hamnleden har det genomförts en permanent trafikomläggning.

I denna korsningen Södra Kungsgatan och Södra Hamnleden har det genomförts en permanent trafikomläggning.

Så här ska du köra efter att trafikomläggningen är gjord

Efter omläggningen av körfält kommer högersvängen ha ett separat körfält. Ska du rakt fram eller till vänster, använd vänster körfält. Omläggningen förväntas leda till ökad kapacitet i korsningen.

Denna trafikomläggning, som för övrigt blir permanent, innebär att flödet av trafiken har ändrats. Anledningen till denna förändring är att få en bättre och smidigare överfart.

Kontakt

Luleå kommun:
Emma Sailamaa
emma.sailamaa@lulea.se
Kundcenter 0920-45 30 00 tryck val 2

Entreprenör - Nåiden
Projektledare: Daniel Ekerlin
daniel.ekerlin@naideninfra.se

Projektkommunikation Luleå Kommun:
Eva Sundgren

Nyheter från Vårt Luleå

Läs mer

Sidan uppdaterades den 28 juni 2024