Kungörelse: Samråd om förslag till VA-plan 2040

Utställning för samråd om VA-plan 2040 för Luleå kommun

Ett förslag till VA-plan för Luleå kommun ställs ut för samråd under tiden 30 november 2023 – 10 januari 2024.

Under samrådstiden finns handlingarna tillgängliga på Luleå kommuns webbsida: www.lulea.se/vattenoavlopp

Syftet med planen

VA-planen beskriver hur vatten- och avloppsförsörjningen ska ske för hela Luleå kommun, både för de som har kommunal VA-försörjning och för den som har enskild lösning. Syftet med VA-planen är att:

  • Kommunens utveckling ska ske hållbart utifrån de långsiktiga planer som kommunen upprättat.
  • Kommuninvånarna ska känna trygghet genom att det tydliggörs hur vatten och avlopp ska lösas i kommunens olika delar.
  • Säkra hög kvalitet på yt-, grund- och dricksvatten inom kommunen
  • Tydliggöra de ekonomiska förutsättningarna för planens genomförande.
  • Säkerställa att den allmänna va-anläggningen ska fungera vid ökad belastning på grund av skyfall

Delar av den nya VA-planen utgör också kommunens vattentjänstplan som beskriver hur behovet av vattentjänster ska tillgodoses.

Synpunkter

Under samrådet är alla, såväl politiker som privatpersoner, näringsliv och organisationer, välkomna att bidra med synpunkter på förslaget.

Se förslaget på vår webbplats: www.lulea.se/vattenoavlopp och lämna synpunkter via;

  • E-post: diarie@lumire.se
  • Post: Luleå Miljöresurs AB, Gårdsvägen 11, 973 47 Luleå

Eventuella synpunkter på VA-planen ska lämnas skriftligen senast den 10 januari 2024.

Frågor

Frågor kan ställas till:

Ulrika Larsson, LUMIRE
Telefon: 0920-45 32 49
E-post: ulrika.larsson@lumire.se