Skog

Naturskog i Hertsölandet

Naturvårdsarbete i kommunen

Arbetet med naturvård pågår på olika sätt och olika nivåer inom Luleå kommun.

Naturreservat

Det traditionella naturvårdsarbetet handlar om att skydda och vårda särskilt värdefulla naturområden. Att skydda naturområden är fortfarande ett viktigt arbete för kommunen. Kommunen har hittills bildat tre naturreservat för växternas och djurens skull, men även för oss människor som viktiga frilufts- och rekreationsområden. Och det arbetet fortsätter. Flera områden är utpekade i kommunens översiktsplan som tilltänkta nya reservat.

Naturvård i fysisk planering

Det kommunala arbetet med naturvård kommer in på olika ställen i vår verksamhet där naturen berörs på olika sätt. Ett av de viktigaste områdena är planeringen av hur vi ska använda mark- och vattenområdena i kommunen, det som kallas fysisk planering. Den övergripande planeringen görs genom översiktsplanen och för mer detaljerade nivåer kan man bland annat ta fram detaljplaner. I sådana sammanhang, när till exempel ett område ska bebyggas med bostäder, är det viktigt att planeringen sker med utgångspunkt från naturens förutsättningar. Då försöker man styra exploateringen så att naturen påverkas så lite som möjligt och man ser till att förhållandena i den natur som blir kvar, grönstrukturen, blir så bra som möjligt för de växter och djur som ska leva där. Utgångspunkten är att konsekvenserna för naturen ska minimeras och det kan också bli fråga om att utföra kompensationsåtgärder för de förluster av biologisk mångfald som blir följden av exploateringen.

Skogsskötsel

Kommunen äger ganska mycket skog (cirka 6 000 hektar), vilket ger möjligheter att bidra till att den biologiska mångfalden i skogslandskapet i kommunen bevaras. Genom en medveten skötsel kan man göra en god insats för de skogslevande arterna och kommunens skog sköts med ledning av en grön skogsbruksplan som har detta som rättesnöre. Och i kommunens skötsel av övriga park- och grönområden i tätorterna är också värnandet om den biologiska mångfalden central.

Naturområden har flera syften

De naturreservat som kommunen äger och förvaltar kan utvecklas på olika sätt. Det pågår ett ständigt arbete med att se över skötselstrategier för att optimera förutsättningarna för de varelser som reservaten är avsatta för att bevara. En annan del av skötseln syftar till att utveckla möjligheterna för människor att vistas i områdena, för naturvård handlar också om att ge människor möjlighet att komma ut i naturen, njuta av den, få frisk luft, motion och lära sig om det som finns därute - vilka växter och djur man kan finna och hur de ekologiska sambanden i naturen ser ut.

Kommunen har i olika utvecklingsprojekt satsat på några naturområden som ska vara särskilt publika och tillgängliga för allmänheten. I Ormberget-Hertsölandets naturreservat finns naturstigar med information, rastplatser och kring Gammelstadsviken pågår ett projekt med samma syfte. Här utförs också en del naturvårdande åtgärder för att gynna fågellivet. Mycket av skötseln av park- och grönområden inom tätorten syftar också huvudsakligen till att ge trivsamma miljöer för människor att vistas i.

Naturinformation

Kommunen jobbar också med naturinformation på annat sätt. Här på webben kan du till exempel hitta information om natur- och friluftsområden i kommunen.

Myndighetsutövning

Inom kommunens myndighetsarbete finns också tydliga beröringspunkter med naturvård. Då handlar det om att i prövning av tillstånd, lov och dispenser eller inom tillsynsansvaret inom miljöområdet ha den ekologiska hållbarheten för ögonen.

Vem ansvarar för naturvårdsarbetet?

Naturvårdsarbetet görs av olika förvaltningar, men med samordning och stöd av Samhällsutvecklingskontoret, som har det övergripande ansvaret för naturvårdsarbetet i kommunen.

Sidan uppdaterades den 11 juli 2022