Barnhänder som håller i ett litet hus

Familjehem, kontaktfamilj och jourhem

I Luleå kommun finns det cirka 120 barn och ungdomar som bor i en annan familj än sin biologiska. De bor i ett familjehem.

Om barnet har ett akut behov av att placeras utanför sitt eget hem kan barnet bo i ett jourhem.

En kontaktfamilj är en familj som tar emot barn som behöver stöd och stimulans för korta regelbundna vistelser, oftast på helger.

Bli familjehem eller kontaktfamilj

Vill du veta mer om vad det innebär att ta emot ett barn i sitt hem? Ring oss via Kundcenter 0920-45 30 00 och fråga efter familjehemssektreterare vid familjehemsenheten eller maila oss på familjehem@soc.lulea.se så berättar vi mer. 

Familjehem

Familjehem är ett hem som tar emot barn och ungdomar som inte kan bo med sina biologiska föräldrar. Hur länge en familjehemsplacering varar är olika. Familjehemmet ska under tiden barnet bor hos dem samarbeta med de biologiska föräldrarna och underlätta barnets kontakt och relationer till sina anhöriga och sitt nätverk.

Varför bor barn och unga i familjehem?

Vanliga orsaker är missbruk och psykisk- eller fysisk ohälsa inom familjen som innebär en otrygg hemsituation. Det kan handla om barn eller ungas egna svårigheter eller beteende som föräldrarna av olika skäl inte klarar av att hantera. Socialtjänsten finns alltid med som stöd.

Vem kan bli familjehem?

Ett familjehem kan bestå av vuxna som är gifta, sammanboende eller ensamstående. Familjen ska leva under trygga och stabila förhållanden för att kunna erbjuda placerade barn en bra hemmiljö. Familjen kan bo i lägenhet eller villa, centralt eller på landsbygden. Man kan ha egna barn eller husdjur eller bara vara två vuxna i hushållet. Familjen bör ha erfarenhet av barn och unga. Ett absolut krav är engagemang, tid och plats. Vi gör alltid en familjehemsutredning där vi samlar information via intervjuer och hembesök samt gör en kontroll i social-, polis-, försäkringskassans- och kronofogdens register.

Vilket stöd får familjehemmet?

Som familjehem får ni stöd av familjehemssekreterare vid socialförvaltningen i Luleå kommun. Ni får alltid svar på frågor och funderingar och socialförvaltningen är ansvarig för placeringen och skyldig att följa upp hur det fungerar. Familjehem erhåller utbildning och ekonomiskt ersättning för sina insatser.

Vilken ersättning får jag som familjehem?

När du tar emot ett placerat barn får du en ekonomisk ersättning. Ersättningen består av två delar: arvode och omkostnadsersättning. Arvodet är ersättning för de uppdrag du utför och grundar sig på barnets behov. Arvodet är skattepliktigt, sjukpenning-grundande och pensionsgrundande (ej tjänstepension). Arvodet är inte a-kasse-grundande och innefattar inte semesterlön eller semesterersättning. Omkostnadsersättningen ska täcka de merkostnader som barnet medför, exempelvis mat, hygien, el och vatten.

Behöver jag några förkunskaper?

Det är viktigt att du har både tid och känslomässigt utrymme för ett barn. Det viktig är att du kan erbjuda en trygg och strukturerad vardag. Vi ställer inga krav på formell utbildning, familjehem åt Luleå kommun ges lämplig utbildning för det uppdraget du har som familjehem.

Kan jag jobba heltid samtidigt som jag är familjehem?

I de flesta fall kan du jobba heltid samtidigt som du är familjehem, men vissa uppdrag kräver att en i familjen är hemma på heltid eller deltid.

Hur går en utredning till?

Utredningen bygger på Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd, Socialstyrelsens initialbedömning BRA-fam, familjehemsvinjetter, BBIC-föräldraförmågor samt NYA Kälvestens-intervjun. I utredningen ingår hembesök, referenstagning, registerutdrag från polisens misstanke- och belastningsregister, Försäkringskassan, Kronofogdemyndigheten, LOB-registret och socialtjänsten. Samtal förs även med hemmavarande barn. När utredningen är klar träffas vi och går igenom vår bedömning. Både ni och vi kan när som helst under utredningen välja att avsluta den.

Hur lång tid tar det innan det att vi blivit godkännas tills att vi tar emot en placering?

Det kan gå snabbt eller ibland ta lite längre tid. Det beror på att vi vill matcha era resurser mot barnets behov på bästa sätt.

Hur länge stannar barnet hos oss?

Målet är att barnet ska flytta hem till sina föräldrar. Det står i socialtjänstlagen. Ibland kan barnet återvända hem till sina föräldrar efter en kort period i familjehem, ibland behöver barnet bo i familjehem hela sin uppväxt.

Kan vi får vårdnaden om barnet?

När ett barn bott en längre tid i sitt familjehem ska socialtjänsten överväga om de bör ansöka om vårdnadsöverflytt. Vid en vårdnadsöverflytt blir ni barnets nya vårdnadshavare, men barnet ärver inte er utan har kvar arvsrätten hos sina föräldrar. Vid en vårdnadsöverflytt är ni skyldiga att upprätthålla en kontakt mellan barnet och de biologiska föräldrarna.

Vad är familjehemsenheten i Luleå?

På familjehemsenheten arbetar omkring 15 personer om är specialiserade på området placera barn. Vi ser till att de placerade barnen har det bra i sitt familjehem genom att ge stöd till familjehemmet utifrån barnets behov. Vi arbetar även med att stödja föräldrarna har det placerade barnet. Hos oss arbetar socialsekreterare, familjehemssekreterare och familjehemskonsulent i ett teamarbete kring barnet bästa.

Kontaktfamilj

Kontaktfamilj är en familj som tar emot barn i sitt hem för korta regelbundna vistelser, ofta på helger.

Vem får kontaktfamilj?

Barn och unga som har svårigheter i den egna familjen kan för en kortare eller längre tid behöva en kontaktfamilj. Föräldrarna ansöker om kontaktfamilj hos socialförvaltningen som utreder och beslutar om behovet finns.

Vad förväntas av en kontaktfamilj?

 • Att kontaktfamiljen har tid, plats och engagemang för barnet.
 • Att barnet får stöd och stimulans i sin utveckling och blir delaktig i familjelivet.
 • Att kontaktfamiljen fungerar som en förebild och ett stöd i föräldrarollen.
 • Att man samarbetar med de biologiska föräldrarna och socialförvaltningen utifrån en gemensam och upprättad genomförandeplan.

Vem kan bli kontaktfamilj?

Gifta, sammanboende eller ensamstående kan bli kontaktfamilj. Det är viktigt att familjen har en stabil och trygg livssituation. Barn har olika behov och därför behövs familjer med olika bakgrund och intressen. Familjen kan bo i lägenhet eller villa, centralt eller på landsbygden, man kan ha egna barn eller husdjur.

Hur går en kontaktfamiljsutredning till?

Utredningen bygger på Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd, Socialstyrelsens initialbedömning BRA-fam, i utredningen ingår hembesök, referenstagning, registerutdrag från polisens misstanke- och belastningsregister, Försäkringskassan, Kronofogdemyndigheten, LOB-registret och socialtjänsten. När utredningen är klar träffas vi och går igenom vår bedömning.

Vad erbjuds man som kontaktfamilj?

 • Råd och vägledning samt utbildning.
 • Ersättning i form av arvode och omkostnad. Ersättningen varierar utifrån uppdragets omfattning och barnets behov.

Att tänka på

Prata igenom i familjen vad det kan innebära att bli kontaktfamilj. Prata även med de egna barnen och ta ett gemensamt beslut. Tystnadsplikt gäller för kontaktfamiljen.

Jourhem

Jourhem tar emot barn och unga som akut och tillfälligt måste bo i ett annat hem. Barnen behöver din familj som kan erbjuda kärlek, trygghet, stabilitet och struktur.

Vi vill att någon i familjen har särskild erfarenhet eller utbildning kring barn och/eller unga samt barns och ungas utveckling. Du kan ha en bakgrund från förskola, anpassad skola, skola, barn- och ungdomspsykiatri, tidigare familjehemsplaceringar eller något annat område där barn och unga är målgruppen.

Uppdraget kräver:

 • Att det finns två vuxna i familjen som är sambos, gifta eller ingått partnerskap.
 • Att en vuxen är hemma på heltid och inte förvärvsarbetar eller studerar (ersättning utgår istället för lön).
 • Att familjen inte har egna barn under tre år.
 • Att familjen kan ställa upp och ta emot högst två barn med kort varsel, dygnet runt.

Familjen får:

 • Ersättning under hela perioden, med eller utan placering. Ersättningen är för den insats man gör men även för eventuella utgifter i samband med uppdraget.
 • Stöd via ett tätt samarbete med socialförvaltningen som ansvarar för placeringen. Ni får råd och handledning kring det barn som bor hos er.

Film

Felicias berättelse

Ett barn behöver dig – bli familjehem

Så här kan vardagen se ut i ett familjehem

Är du den vi söker?

Testa dig själv om du är en lämplig familjehemsförälder. Länk https://familjehemsverige.se/view.html#/family-test/intro
Är du intresserad av att bli familjehem. Anmäl intresse här. https://familjehemsverige.se/view.html#/anmal-intresse/intro/

Följ familjehemsenheten på sociala medier

Sidan uppdaterades den 29 september 2023