Arvode för uppdraget

En god man eller förvaltare har rätt till ett skäligt arvode och ersättning för nödvändiga utgifter för uppdraget enligt föräldrabalken 12 kapitlet 16 paragrafen.

Arvodet betalas i regel av huvudmannen

Huvudregeln är att det är huvudmannen som ska betala arvodet och ersättningen. En förutsättning är att huvudmannens tillgångar överstiger 2 prisbasbelopp (114 600 kronor för år 2024) eller att huvudmannens inkomst före avdrag för skatt överstiger 2,65 prisbasbelopp (151 845 kronor för år 2024). I annat fall ska kommunen stå för arvodet.

Vid arvodering så utgår beräkningen från det prisbasbelopp som gällde under samma år som årsräkningen avser.

Om huvudmannens tillgångar eller inkomster till viss del överstiger någon av av beloppsgränserna så behöver huvudmannen bara betala den överstigande delen av arvodet, resterande del betalas av kommunen.
Om det finns särskilda skäl så kan överförmyndarnämnden göra undantag från huvudregeln.

Överförmyndarnämnden har bestämt vilka riktlinjer som ska gälla vid beslut om arvode och ersättning till dig som är ställföreträdare.
I riktlinjerna beskrivs de olika arvodesnivåerna som finns för att fatta beslut om arvode för ekonomisk förvaltning och personlig arvode. Arvodesnivåerna utgår från olika procentsatser av de gällande prisbasbeloppen och beslut om arvode fattas i samband med att årsräkningen granskas. Riktlinjerna beskriver också hur särskilda rättshandlingar som redovisas kan arvoderas med ersättning per arbetad timme. Observera att du bara kan få ersättning för arbetad tid inte restid.

För att kunna fatta beslut om storleken på arvodet så tittar den handläggare som granskar årsräkningen och redogörelsen på hur omfattande förordnandet är och vilka insatser av ställföreträdaren som krävts i uppdraget. För att handläggaren ska kunna göra en så bra bedömning som möjligt är det därför viktigt att du som ställföreträdare ser till att den informationen finns i årsräkningen och redogörelsen.

Om du vill ha ersättning för de resor du gjort i uppdraget så behöver du föra en körjournal och bifoga den med redogörelsen. Du får ersättning per kilometer, men kan inte få ersättning för själva restiden. Det är därför viktigt att du försöker samordna de månatliga resorna.

För att kunna sköta uppdraget så brukar det oftast bara behövas ett besök per månad hos din huvudman. Körjournalen ska visa vilket datum och vilken sträcka i kilometer du kört och varför. Du hittar en körjournal bland blanketterna i Stöd i uppdraget som god man/förvaltare.

Du kan också göra en egen körjournal i till exempel Excel. I vår e-tjänst kan du fylla i körjournal via dagboken.

En god man eller förvaltare får aldrig själv bestämma hur stort arvode eller ersättning som ska betalas ut och ta ut det i förskott. 

Länk till arvodesriktlinjerna Pdf, 290.9 kB.

Även om huvudmannen har inkomster som överstiger gällande beloppsgräns så kan det ibland vara svårt för gode mannen eller förvaltaren att få ut sitt arvode. Det kan till exempel bero på att huvudmannen är skuldsatt, har löpande utmätning av inkomst, genomgår en skuldsanering eller att det finns större utgifter än vad huvudmannens ekonomi medger. Det finns några saker som gode mannen eller förvaltaren kan göra för att skapa större utrymme för betalning av arvodet till exempel:

  • Gör upp en budget
    Kommunen tillhandahåller budget- och skuldrådgivning där man kan få stöd och rådgivning i ekonomi. Till exempel hur ekonomin kan förbättras, hjälp med att upprätta en budget samt hjälpa till om en ansökan om skuldsanering behövs.
  • Ansök om merkostnadsersättning
    Under vissa förutsättningar kan merkostnadsersättning beviljas för de extra levnadsomkostnader som arvode till god man eller förvaltare medför för huvudmannen. Försäkringskassan beslutar om merkostnadsersättning (tidigare handikappersättning).
  • Begär att kronofogden förbehåller arvodet
    Vid utmätning eller skuldsanering kan kronofogden besluta om att det arvode som ska betalas till god man eller förvaltare ska förbehållas vid utmätningen. På detta sätt får huvudmannen mer pengar över att betala arvodet med.

Om huvudmannen betalar arvodet

Om det enligt arvodesbeslutet är huvudmannen som ska betala arvodet så ska ställföreträdaren betala ut arvodet netto till sitt eget konto, samt betala in skatt- och arbetsgivaravgifter till Skatteverket för huvudmannens räkning. Läs mer om utbetalning av arvode i Skatteverkets informationsbroschyr för gode män och förvaltare. Länk till annan webbplats.

Om kommunen betalar arvodet

I det fall kommunen ska betala arvodet så får du beloppet utbetalt till ditt bankkonto om du är kund i Nordea. Vid en sådan utbetalning är skatt- och arbetsgivaravgift redan reglerad och du får utbetalt arvodet netto.
Är du kund i någon annan bank måste du själv kontakta banken, för att ordna så att utbetalningar från annan bank per automatik utbetalas till ditt konto. Om du inte gjort någon sådan anmälan till banken innan ditt första arvode betalas ut så kommer du istället få en utbetalningsavi.

Sidan uppdaterades den 31 januari 2024