Att ansöka om god man eller förvaltare

En person som är i behov av hjälp med att "bevaka sin rätt, förvalta sin egendom och/eller sörja för sin person" kan ansöka om anordnande av godmanskap (enligt föräldrabalken 11 kapitlet 4 paragrafen) eller förvaltarskap (enligt föräldrabalken 11 kapitlet 7 paragrafen). Ansökan kan göras av personen som har hjälpbehovet eller en nära anhörig till den personen.

Så här ansöker du om god man eller förvaltare

Ansökan kan skickas antingen direkt till Luleå tingsrätt eller till överförmyndarnämnden. Det kostar ingenting att ansöka om god man eller förvaltare.

Tingsrätten utreder ansökan vilket vanligtvis innebär att den enskilde själv, den enskildes make, maka, sambo eller barn samt överförmyndarnämnden får tillfälle att yttra sig. Vid behov får även andra närstående samt socialförvaltningen möjlighet att yttra sig. Om det i ansökan inte finns något förslag på god man eller förvaltare så kommer överförmyndarnämnden att lämna ett förslag till tingsrätten.

När utredningen är klar så kommer tingsrätten att fatta ett beslut om att godmanskap eller förvaltarskap ska anordnas och vem som förordnas till uppdraget. Det tar vanligtvis mellan fyra till sex månader att få beslut om en god man eller förvaltare, från dess att ansökan lämnats in. Om det är mer bråttom kan man begära att tingsrätten fattar ett interimistiskt beslut.

Ansök med hjälp av e-tjänsten nedan, eller kontakta kommunens kundcenter på telefon 0920-45 30 00 och få en blankett skickad hem.

En god man eller förvaltare har rätt till arvode

När tingsrätten har fattat beslut om att anordna ett godmanskap eller förvaltarskap så har gode mannen eller förvaltaren rätt till att årligen, i efterskott, få ett skäligt arvode för sitt uppdrag. Personen som har god man eller förvaltar, kallad huvudman, ska vanligtvis själv betala arvodet. I de fall som huvudmannens inkomster är mindre än 2,65 gånger prisbasbeloppet eller om tillgångarna är mindre än 2 gånger prisbasbeloppet så betalar kommunen arvodet.
Det är överförmyndarnämnden som bestämmer hur stort arvodet ska vara i samband med att gode mannens eller förvaltarens årsräkning granskas.

Ibland kan det finnas behov av att förordna en god man av andra skäl, till exempel:

  • om en förmyndare av sjukdom eller någon annan orsak inte kan utöva förmynderskapet (enligt föräldrabalken 11 kapitlet 1 paragrafen)
  • om den som har förmyndare, god man eller förvaltare inte kan företrädas av sin förmyndare, gode man eller förvaltare på grund av motstridiga intressen. Det kan gälla exempelvis ett dödsbo eller en rättshandling där både huvudmannen eller den omyndige och ställföreträdare har intressen (enligt föräldrabalken 11 kapitlet 2 paragrafen)
  • för bortavarande personer, för att till exempel bevaka deras rätt i ett dödsbo m.m. (enligt föräldrabalken 11 kapitlet 3 paragrafen)
  • om ett minderårigt, utländskt (eller statslöst) barn anländer till Sverige och är skilt från sina föräldrar eller motsvarande och vill ansöka om uppehållstillstånd. Överförmyndarnämnden ska då förordna en god man enligt lag (2005:429) om god man för ensamkommande barn att i vårdnandshavares och förmyndares ställe ansvara för barnets personliga förhållande och sköta dess angelägenheter.

Sidan uppdaterades den 17 januari 2023