Frågor och svar om god man och förvaltare

Nedan har vi samlat de vanligaste frågorna som ställs till överförmyndarnämnden och svaren på dessa.

Om du inte hittar svaret på just din fråga så kan du skicka in den via e-post till overformyndarnamnden@lulea.se eller ringa oss på telefonnummer 0920-45 30 00.
Tänk på att aldrig skicka känsliga personuppgifter via e-post.

Frågor för dig som behöver en god man eller förvaltare

Svar: Information om hur du ansöker om en god man eller förvaltare kan du läsa mer om under rubriken till höger "att ansöka om god man/förvaltare"

Frågor för dig som har god man eller förvaltare

Svar: skicka ett brev där du uppger ditt namn och personnummer och att du vill att ställföreträdarskapet ska upphöra. Ansökan om upphörande skickar du till:

Luleå kommun
överförmyndarnämnden
971 85 Luleå

Svar: du kan ansöka om att få byta god man eller förvaltare. Du lämnar in din ansökan till överförmyndarexpeditionen, som då också begär in yttrande från din gode man eller förvaltare. Överförmyndarnämnden prövar sedan om det finns skäl för ett byte. Finns det skäl för byte så förordnas en ny person. I det fall nämnden inte ser skäl till byte så kommer du att få ett skriftligt meddelande om det.

Frågor för dig som är förmyndare eller förälder till underårig

Svar: för att kunna ta ut pengar från ett överförmyndarspärrat konto behöver du ansöka om överförmyndarnämndens samtycke. För mer information om när nämnden kan lämna samtycke läs mer under rubriken till höger "För dig som är förmyndare/förälder till underårig".

Svar: Du som förmyndare/förälder kan öppna ett konto som har överförmyndarspärr hos banken.

Frågor för dig som har uppdrag som god man eller förvaltare

Svar: kontakta någon av handläggarna på överförmyndarexpeditionen så skickas ett nytt. Registerutdragen kan inte skickas vie e-post då de innehåller personuppgifter.

Svar: om du av någon anledning inte längre vill eller kan ha kvar uppdraget som god man eller förvaltare så ska du begära dig entledigad. Du kan begära dig entledigad via vår e-tjänst eller genom att skicka en skriftlig begäran om entledigande till överförmyndarnämnden.
Under tiden som nämnden försöker hitta en ny god man eller förvaltare till din huvudman så måste du fortsätta sköta uppdraget.

Svar: det är svårt att svara på hur lång tid det tar innan nämnden hittat en person som kan ta över ditt uppdrag. Handläggarna som jobbar med byten försöker alltid hitta en ny god man eller förvaltare så snabbt som möjligt. För att förenkla för både dig och den nya gode mannen brukar byten göras vid månadsskiftet.

Frågor om redovisning av uppdraget

Svar: före 1 mars varje år ska en ställföreträdare lämna in sin årsräkning. Överförmyndarnämnden brukar skicka ut begäran om att lämna in årsräkning under januari.

Om du är ställföreträdare i ett uppdrag där ekonomi inte ingår och därför inte behöver lämna in någon årsräkning, så brukar begäran om redogörelse skickas ut senare under året (oftast på sommaren).

Svar: Överförmyndarnämnden har tidigare informerat om prioriteringsordning vid granskning av årsräkning. Årsräkningar som inkommit via vår e-tjänst och är kompletta granskas först, därefter granskas de manuellt inlämnade årsräkningarna som är kompletta i turordning efter ankomstdatum. I tredje hand granskas de årsräkningar som inte var kompletta utifrån inlämningsdatum och sist de försent inkomna årsräkningarna. Varje år finns det även årsräkningar som prioriteras av andra anledningar än de redan nämnda.

På grund av detta så kan samma datum visas flera gånger under "Aktuellt gransningsläge" under årets granskning.

Svar: Först kommer överförmyndarnämnden att påminna dig om din skyldighet att lämna in redovisningen.

Om du som god man/förvaltare/förmyndare därefter inte fullgör din skyldighet att inkomma med redovisningen kan tingsrätten besluta om utdömande av vite, för närvarande 4000 kr.

I samband med ett vitesföreläggande kommer överförmyndarnämnden att pröva din lämplighet.

Svar: Överförmyndarnämnden beslutar om anstånd kan lämnas. För att beviljas anstånd måste särskilda skäl föreligga så som t ex svår sjukdom eller dödsfall. Tidsbrist, svårighet att få redovisningen att balansera och liknande är inte skäl för anstånd.

Det är därför viktigt att du i god tid före sista februari gör klart din redovisning, eller i det fall det behövs anlitar kunnig person (på egen bekostnad) som hjälper dig att upprätta en balanserande redovisning.

Svar: Om du på grund av särskilda skäl inte kan lämna in redovisningen i tid så ska du skriftligen begära anstånd till överförmyndarexpeditionen. Din ansökan måste ha inkommit före 1 mars och ska motiveras.

Frågor om arvode

Svar: storleken på arvodet och ersättningar bestäms utifrån de riktlinjer för arvode som överförmyndarnämnden beslutat om. Läs arvodesriktlinjerna här Pdf, 809 kB.. Arvodet kan variera från år till år, det kan till exempel bero på att ett uppdrag inte krävt samma arbetsinsats av gode mannen eller förvaltaren.

Svar: beslut om arvode fattas efter det att redovisningen granskats. För att få ett snabbt arvodesbeslut behöver du lämna in redovisningen i tid, redovisningen ska inte innehålla någon differens och alla bilagor ska lämnas in. Årsräkningar som lämnas in via vår e-tjänst granskas först.

Sidan uppdaterades den 17 januari 2023