Flygfoto med markerat planområde

Planområde inom rödmarkerat område

Förtätning av bostäder och verksamheter på kvarteret Bävern

Detaljplan för del av Centrum, del av Bävern 1
SBF 2019/801

Stadsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att upprätta ett förslag till ändrad detaljplan för del av Bävern 1.

Syftet med detaljplanen är att pröva förutsättningarna för bostäder och centrumverksamheter (kontor, hotell, nöje, kultur och/eller mindre ytor för handel
mm) samt parkering.

Det aktuella området angränsar till Kulturens hus och till Luleå Energi Arena samt Trekantsparkeringen i Norra hamn. Under 2021 ska befintliga verksamheter i räddningstjänstens lokaler på fastigheten flytta vilket innebär att ett av Luleå centrums
mest attraktiva lägen blir tillgängligt för andra funktioner.

Fastighetens läge ställer särskilt höga krav på gestaltningen av kvarteret. Därför ska planarbetet även omfatta ett gestaltningsprogram som tas fram tillsammans med tänkt exploatör.

Här befinner vi oss i planprocessen
Planarbetet har har påbörjats. Förberedande arbete inför tävling pågår just nu.

Vid funderingar eller synpunkter kring hur förändringar kommer att påverka dig och din närmiljö är du välkommen att kontakta avdelning stadsplanering och infrastrukturdrift, Stadsbyggnadsförvaltningen, 0920-45 30 00.

Planarkitekt Anneli Jonsson
anneli.jonsson@lulea.se

Planchef Frida Lindberg
frida.lindberg@lulea.se


Sidan uppdaterades den 9 februari 2024