Samhällsplanering

Samhällsplanering handlar om att planera samhället och dess utveckling. Var vi ska bygga nya bostäder, vägar och industri. Vilka områden vi ska skydda och hur vi kan bidra till att skapa ett hållbart samhälle.

Planprocessen, som regleras i plan- och bygglagen, ska vara öppen och demokratisk och bidra till en hållbar samhällsutveckling.

Översiktsplan

Översiktlig planering handlar om långsiktiga frågor för markanvändning och byggande.

Utvecklingsplaner

En utvecklingsplan är en fördjupning av översiktsplanen för ett särskilt område.

Detaljplaner

En detaljplan är en karta med text som reglerar vad som får byggas samt hur mark och vatten ska användas inom ett visst område.

Planeringsstrategi

Planeringsstrategin talar om vad kommunen ska fokusera på i översiktsplaneringen under mandatperioden.

Vägledande riktlinjer, planer och verktyg i samhällsplaneringen

I arbetet med att nå Vision Luleå 2040 tar kommunen utöver översiktsplanen och utvecklingsplaner fram riktlinjer och planer som mer i detalj ska vägleda oss kring hur vi ska bygga och utveckla kommunen fysiskt. Dessa ligger som grund för ställningstaganden som görs i detaljplaner och detaljplaneprogram. Som hjälp tas även planeringsverktyg fram.

Sidan uppdaterades den 13 juni 2024