Avgifter för vård- och omsorgsinsatser

Luleå kommuns avgifter för service- vård- och omsorgsinsatser. Avgifterna regleras i socialtjänstlagen och baseras på prisbasbasbeloppet som fastställs av regeringen och justeras varje år. Nedanstående avgifter gäller för 2023.

Kontakt

Välkommen att kontakta oss på 0920-45 30 00.

Avgiften på särskild boende är uppdelad i tre delar:

 • Omvårdnad, 2 359 kr/månad
 • Mat, 4 203 kr/månad
 • Hyra tillkommer

Avgifterna debiteras två månader i efterskott.

Avgiften beror på din inkomst, boendekostnad, bostadstillägg, ålder samt civilstånd. Avgiften beräknas alltid för varje enskild person.

Avgiftsutrymmet beräknas på följande sätt

Nettoinkomst (alla inkomster minus skatt)
+Bostadstillägg/bostadsbidrag
+El-schablon
+Kostnad för de förbrukningsvaror som boendet står för, sängkläder med mera.
-Boendekostnad
-Tillägg för fördyrad matkostnad
-Individuell del (exempelvis kostnad för god man)
-Minimibelopp*
-------------------
= Avgiftsutrymme

Du betalar aldrig mer för omvårdnaden än ditt beräknade avgiftsutrymme och högst 2 359 kr per månad (maxtaxa 2023).

Vad innebär tillägg för fördyrad matkostnad?

Luleå kommun serverar färdiglagad mat på alla vård och omsorgsboenden. Avgiften för mat uppgår till 4 203 kr/månad. Konsumentverket beräknar matkostnaden till 3 070 kr/månad, vilket endast avser kostnad för livsmedel, ej tillredning. I avgiftsberäkningen höjer vi därför förbehållsbelopp med 1 133 kr, vilket gör att ditt avgiftsutrymme blir lägre. Hela avgiftsberäkningen kan du se under rubriken "Hur beräknas avgiften?".

Du betalar för den hjälp som du har beviljats i form av service och omsorg. Debiteringen av avgiften sker två månader i efterskott.

Avgifter för hemtjänst

Omvårdnadsnivå

1

2

3

Timmar per månad

1-5

6-24

mer än 25

Avgift kronor per månad

924

1640

2359

Tillägg

 • Hembesök, Sjuksyster (ingår i hemsjukvård och omfattas av maxtaxan) 300 kr/besök
 • Hembesök, Rehabilitering (ingår i hemsjukvård och omfattas av maxtaxan) 300 kr/besök
 • Trygghetslarm (ingår i maxtaxan) 282 kr/mån
 • Trygghetslarm (ingår i maxtaxan) 141 kr/mån för make/maka/sambo om båda har biståndsbeslut.
 • Hemsjukvård (ingår i maxtaxan) 300 kr/mån
 • Korttidsplats 218 kr/dygn (mat och omvårdnad)
 • Matdistribution 69 kr/portion

Måltider vid

 • Dagverksamhet/mötesplatser 68 kr/portion
 • Restaurang/matservering 81 kr/portion

Avgiften beror på din inkomst, boendekostnad, bostadstillägg, ålder, civilstånd samt omfattningen av din beviljade hemtjänst. Eftersom biståndsbeslutet är personligt och hjälpen kan variera beräknas alltid avgiften för varje enskild person.

Avgiftsutrymmet beräknas på följande sätt

Nettoinkomst (alla inkomster minus skatt)
+Bostadstillägg/bostadsbidrag
-Boendekostnad
-Individuell del (exempelvis kostnad för god man)
-Minimibelopp*
---------------------
= Avgiftsutrymme

Du betalar aldrig mer för hemtjänsten än ditt beräknade avgiftsutrymme och högst 2 359 kr per månad (maxtaxa 2023).

Innan du kan ansöka om insatser behöver du göra följande

Lämna inkomstuppgifter

Uppgifter om dina privata pensioner, tjänstepension, kapitalinkomster lämnar du in på den blankett som skickas hem till dig. Uppgifter om din aktuella pension och bostadstillägg hämtar vi från Pensionsmyndigheten.

Ansöka om bostadstillägg och bostadsbidrag

Bostadstillägg och bostadsbidrag räknas in när den avgiftsgrundande inkomsten ska beräknas. Det är därför viktigt att den ligger på rätt nivå.

Bostadstillägg söker du hos Pensionsmyndigheten 0771-776 776, www.pensionsmyndigheten.se

Bostadsbidrag för personer under 65 år söker du hos
Försäkringskassan 0771-524 524, www.forsakringskassan.se

Ett belopp som, enligt lag, årligen fastställs och utgår från Konsumentverkets hushållsbudget för skäliga levnadsomkostnader. Minimibeloppet ska täcka normala kostnader för livsmedel, kläder, skor, fritid, hygien, dagstidning, telefon, hemförsäkring, öppen hälso- och sjukvård, tandvård, hushållsel, förbrukningsvaror, resor, möbler, husgeråd och läkemedel.

Minimibeloppet 2023 för de som är 65 år eller äldre:

 • 6 470 kr/månad för ensamstående
 • 5 278 kr/månad för makar eller sammanboende

Minimibelopp 2023 för de som är under 65 år

 • 7 117 kr/månad för ensamstående
 • 5 806 kr/månad för makar eller sammanboende

En kommunal garanti som ska ge en skälig levnadsnivå när den enskildes alla avgifter från kommunen är betalda.

Det innebär att om den enskilde inte kan betala full avgift, med hänsyn till avgiftsutrymmet, prövas den enskildes behov av nedsättning mot garantibeloppet.

För beräkning av avgiftsutrymmet, se under Avgifter för äldreboende, Avgifter för hemtjänst.

När avgifter ska beräknas för makar och registrerade partners räknas de sammanlagda inkomsterna som fördelas med hälften på vardera part. Boendekostnaden delas lika mellan makarna.

För sammanboende baseras avgiftsberäkningen på den enskilde personens inkomster. Boendekostnaden delas lika mellan de sammanboende.

Sidan uppdaterades den 15 februari 2023