Våld i nära relation

Våld är varje handling riktad mot en annan person som genom denna handling skadar, smärtar, skrämmer eller kränker, får den andra personen att göra något mot sin vilja och/eller att avstå från att göra något den vill göra.

Det betyder att våldet kan vara:

  • psykiskt
  • fysiskt
  • sexuellt
  • materiellt
  • ekonomiskt
  • latent.

Ett barn utsätts för psykiskt våld när de upplever våld i hemmet.

Våld i nära relation påverkar alla inblandade: den våldsutsatta, barnen men också den som bär ansvar för våldet. Men det finns hjälp att få. Våld i nära relation är ett brott, ett socialt problem, ett folkhälsoproblem och ett jämställdhetsproblem.

Veta mer

FREDA-mottagningen erbjuder stödsamtal eller gruppverksamhet för dig som är/har varit våldsutsatt i nära relation. Vi genomför också stödsamtal efter biståndsbeslut till barn som upplevt våld i familjen.

EQ-mottagningen erbjuder stödsamtal eller digitalt stöd, för dig som har svårt att hantera känslor som till exempel ilska, eller som utövat/utövar någon form av våld i nära relationer.

Una Norrbotten är ett regionalt kompetensteam mot våld och hedersrelaterat förtryck. Una arbetar för att höja kompetensen hos yrkesverksamma och civilsamhället i länet.

Mer om hedersrelaterat våld och förtryck

Hedersrelaterat våld och förtryck handlar om att upprätthålla gemensamma normer och värderingar som råder inom den egna familjen/släkten eller ett större kollektiv. Det kan också handla om att återupprätta familjens/släktens anseende eller rykte om något skett som anses ha skadat det.

Kontroll, begränsningar, barn- och tvångsäktenskap, könsstympning och barn som förs utomlands är alla exempel på hedersrelaterat våld. Den grövsta formen av hedersrelaterat våld är hedersmord. Ju tidigare personer kan få stöd och hjälp, desto större är möjligheterna för dem att få ett liv i frihet.

Mer utförlig information om hedersrelaterat förtryck och våld och hur det kan ta sig uttryck:

Kontakt

Välkommen att kontakta oss på 0920-45 30 00.

Sidan uppdaterades den 8 juni 2023