Kungörelse: Antagen detaljplan för del av Norra Sunderbyn, Sunderbyn 46:2

Detaljplan för del av Norra Sunderbyn, Sunderbyn 46:2 är nu antagen

Kungörelse

Dnr SBF 2021/888

Dnr KLF 2021/342

Kommunfullmäktige i Luleå kommun har den 25 september 2023, § 177, antagit detaljplan för del av Norra Sunderbyn, Sunderbyn 46:2

Här finns detaljplaner listade: Pågående detaljplaner - Luleå kommun (lulea.se) Länk till annan webbplats.

Protokollet över beslutet justeras den 3 oktober 2023 och tillkännagivande av justeringen anslås på kommunens anslagstavla den 4 oktober 2023

Överklagan

Beslutet om antagande av planen kan överklagas till Mark- och miljödomstolen

Överklagandet ska vara ställt till Mark- och miljödomstolen vid Umeå tingsrätt, men skickas till Stadsbyggnadsförvaltningen, Bangårdsgatan 12, 972 35 Luleå eller via e-post stadsbyggnadsforvaltningen@luleå.se inom tre veckor från att protokollet anslogs på kommunens anslagstavla.

Överklagandet ska vara skriftligt. Du ska ange stadsbyggnadsförvaltningens ärendenummer, beskriva varför och på vilket sätt du vill att beslutet ska ändras samt ditt namn och adress.

Frågor

Vid frågor, kontakta stadsbyggnadsforvaltningen@lulea.se

Förvaringsplats för kungörelse

Förvaras digitalt vid kommunstabens kansli

Ansvarig för kungörelsen: Frida Lundström