Underrättelse granskning: förslag till detaljplan för del av centrum del av Innerstaden 2:1, Trekanten parkering. SBF2021/592

Stadsbyggnadsförvaltningen på Luleå kommun har tagit fram ett förslag till detaljplan för del av Innerstaden 2:1, Trekanten parkering. Planens huvudsakliga syfte är att pröva möjligheterna för att omvandla Trekanten från parkering till torg med byggrätter för centrumändamål, fördelningsstation och ny placering av pumpstation. Planförslaget innebär att befintliga parkeringar på Trekanten omlokaliseras till ett nytt allmänt parkeringsgarage under mark. Namnlösa gatan föreslås att minskas ner till ett körfält i vardera riktningen. Planen möjliggör även för en utveckling av kajområdet genom byggrätter, mer grönska och bryggor i vattenområdet.
Gällande plan medger allmän parkering, park eller plantering samt gata eller torg.
Detaljplanen omfattar Trekanten parkering, del av Bodenvägen, Kulturenshus-rondellen samt del av Namnlösa gatan och Smedjegatan. Inom planområdets nordvästra del finns vattenområde (Innerstadsfjärden) och befintligt kajstråk som nyttjas av allmänheten. I söder angränsar planområdet mot Strand Galleria som har en entré mot Trekantens parkering.
Detaljplanen handläggs enligt plan- och bygglagens regler för utökat förfarande. Detta innebär att berörda sakägare ges tillfälle att lämna synpunkter på detaljplanen under ett samråd och på en granskningshandling. Efter samrådet respektive granskning kommer inkomna synpunkter att sammanställas och besvaras i en samrådsredogörelse och i ett granskningsutlåtande. Detaljplanen kommer att antas av kommunfullmäktige.
Planförslaget visas för information (Granskning) fr o m 2023-10-10
t o m 2023-10-30 på följande platser:
•Stadsbyggnadsförvaltningen receptionen, Bangårdsgatan 12
•Stadsbiblioteket, Kulturenshus, vån 3
•Luleå kommuns hemsida, www.lulea.se/planer

Mer information och illustrationer finns på projektets hemsida: www.lulea.se/trekanten. Har ni inte möjlighet att ta del av informationen via webbsidan eller i stadshuset så kan vi skicka utskrift till er (kostnader för utskrift kan tillkomma). Hör i så fall av er via telefon eller mail. Synpunkter på detaljplanen skickas till: Stadsbyggnadsförvaltningen, Avdelning stadsplanering, Sektion plan, Bangårdsgatan 12, 972 35 Luleå. E-post: stadsbyggnadsforvaltningen@lulea.se

Senast 2023-10-30 vill vi ha din skrivelse. Ange diarienummer SBF2021/592 samt fullständigt namn och adress i skrivelsen.

OBS! Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast 2023-10-30 kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen. För mer information ring 0920-45 37 55. STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Så här hanterar Luleå kommun personuppgifter Information om hur vi hanterar dessa finns på: https://www.lulea.se/om-webbplatsen/personuppgifter-cookies-och-tillganglighet.html