Ärenden inför kommunstyrelsens arbetsutskott 14 mars

På sammanträdet den 14 mars behandlar kommunstyrelsens arbetsutskott 11 ärenden. Bland annat avsiktsförklaring gällande hamnens utveckling, satsning på fossilfria tjänstefordon samt samhällsmast på Storbrändön. Arbetsutskottet ska även ta ställning till kommunens årsredovisning.

Avsiktsförklaring om hamnens utveckling

För att hantera de varuvolymer som ska transporteras till och från H2 Green Steels anläggning i Boden behöver infrastrukturen och utrustningen i Luleå hamn utvecklas.

Luleå kommun och H2 Green Steel Boden AB har med anledning av detta tagit fram ett förslag till avsiktsförklaring gällande samarbete kring hamnens utveckling.

Kommunstaben föreslår att kommunstyrelsen godkänner avsiktsförklaringen, samt att kommundirektören får i uppdrag att utreda hur en järnvägskoppling mellan Malmbanan och Luleå hamn kan utformas för att möjliggöra allmän tillgänglighet för nuvarande och framtida aktörer som behöver åtkomst till hamnen.

Årsredovisning 2021

Politikerna i kommunstyrelsens arbetsutskott ska vid sammanträdet på måndag behandla Luleå kommuns årsredovisning för 2021. Årsredovisningen visar bland annat ett överskott på 368 miljoner kronor, att befolkningen ökade med 318 personer till 78 867 invånare samt att investeringsnivån sjönk med 225 miljoner kronor mellan år 2020 och år 2021 till 379 miljoner kronor. Se separat pressmeddelande

Satsning på fossilfria tjänstefordon

Luleå kommun har i visionen för 2040 antagit nio övergripande mål kopplade till Agenda 2030. Ett av målen är att Luleå inte ska ha någon påverkan på klimat år 2040. Ett sätt för kommunen att minska utsläppen från transporter och resor är genom omställning till elfordon och ökad användning av tjänstecyklar. För att en övergång till fler elfordon ska kunna ske behövs en laddinfrastruktur.

Kommunstaben föreslår att kommunfullmäktige beviljar stadsbyggnadsnämnden 1,5 miljoner kronor per år under 2022 och 2023 för att bygga laddinfrastruktur för kommunens tjänstefordon, samt 350 000 kronor i utökat kommunbidrag för kommande driftskostnader.

Vidare föreslås kommunstyrelsens arbetsutskott bevilja ca 2,2 miljoner kronor i strategiska utvecklingsmedel för två projektledare till stadsbyggnadsförvaltningen.

Bättre mobiltäckning i skärgården

Fungerande telefoni är en viktig säkerhetsfråga för alla som vistas i skärgården, och digital kommunikation är en viktig jämlikhets- och demokratifråga. I Luleå skärgård har bofasta och stugägare, samt besöksnäringen, påtalat kapacitetsproblem och bristen på fungerande telefoni.

Luleå kommun ingår i projektet Rural ICT Testbed - #fulltäckning som ägs av Luleå tekniska universitet och vars syfte är att minska den digitala klyftan mellan stad och landsbygd. Projektet föreslår nu att en basstation sätts upp på Storbrändön. Det skulle innebära att besökare i skärgården får bättre mobiltäckning, och fast- och fritidsboende får möjlighet till fast mobilt bredband via mobilnätet.

Kommunstaben anser att insatserna i projektet ligger i linje med beslutade strategier som Bottenvikens skärgård och Vision 2040 och föreslår att kommunstyrelsen beviljar 1,2 miljoner kronor för delfinansiering av samhällsmast på Storbrändön. Det under förutsättning att minst en tjänsteleverantör ansluter sig till masten.

Bland övriga ärenden

  • Motion (L) om att bevara gamla Rådhuset
  • Motion (-) om att införa frågestund med kommunalrådet
  • Information om trekanten
  • Remissvar angående Säkerhet och tillgänglighet vid val

Här finns kallelsen till sammanträdet

Kontaktperson:
Carina Sammeli (S), kommunstyrelsens ordförande, 073-051 87 92

Sidan uppdaterades den 9 mars 2022