Ärenden inför stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott 16 mars 2023

Igångsättningstillstånd för förstärkning av Svartöleden och byggandet av den nya Kronanvägen — det är några av de 9 ärenden som stadsbyggnadsförvaltningens arbetsutskott ska ta ställning till den 16 mars

Igångsättningstillstånd del av Svartövägen

Stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslås besluta om igångsättningstillstånd för förstärkning av del av Svartövägen samt justering av Skurholmsrondellen. Den aktuella vägsträckan är en viktig transportled ut till Luleå Industripark (Svartön och Hertsöfältet). I dagsläget är vägen klassad för trafikekipage upp till 64 ton (BK1) och genom åtgärderna kan den klassas upp till en BK4 väg som tillåter lastbilsekipage upp till 74 ton.

Igångsättningstillstånd Kronanvägen

Stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslås besluta om igångsättningstillstånd för projektet Kronanvägen. Vägen ingår som en del i ett pågående expolateringsprojekt med syfte att möjliggöra fler bostäder, koppla ihop hela Kronanområdet med staden samt att attrahera nya invånare.

Kronanvägen innebär att resvägen mellan Hertsön och Porsön förkortas med drygt två kilometer. Arbetet med vägen kommer att påbörjas under 2023 och slutföras under 2025.

Yttrande - Motion (MP) om att skolvägar bör utvecklas i dialog med skolbarn

MP föreslår i en motion att arbetssättet inom Aktiva skoltransporter blir en permanent del av kommunens verksamhet och att skolvägar utvecklas i dialog med skolbarnen för att öka tryggheten och lusten att cykla och gå till skolan.

Barn- och utbildningsnämnden yttrar sig över Aktiva skoltransporter och stadsbyggnadsnämnden över förslaget om att skolvägar ska utvecklas i dialog med skolbarnen.

Stadsbyggnadsnämnden föreslås besluta att rekommendera kommunfullmäktige besluta att anse motionens punkt 2 vara besvarad med hänvisning till den av stadsbyggnadsnämnden beslutade riktlinjen ”Bra skolvägar” och det sätt som stadsbyggnadsförvaltningen arbetar med riktlinjen samt sitt deltagande i Aktiva skoltransporter tillsammans med barn- och utbildningsförvaltningen.

Riktlinjer för kommunala utegym

Stadsbyggnadsnämnden (SBN) föreslås besluta att anta Riktlinjer för kommunala utegym 2023–2034 som underlag för fortsatt arbete med planering av utegym på kommunal mark.

I enlighet med beslut från kommunfullmäktige har ett förslag på riktlinjer för utegym i Luleå kommun tagits fram i samverkan mellan stadsbyggnadsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen under 2022. Det har sedan tidigare inte funnits något övergripande styrdokument för kommunala utegym och det har därför inte funnits något som beskriver var, när, hur och av vilka allmänt tillgängliga utegym ska uppföras.

Syftet är att riktlinjerna ska utgöra underlag för båda förvaltningarnas verksamhetsplaner. Den ekonomiska beslutanderätten ligger på respektives nämnds ansvar. SBN har som markägare beslutanderätten för riktlinjerna.

Park i Råneå får namnet Konstparken

Stadsbyggnadsnämnden föreslås besluta att godkänna namnet Konstparken för en park i Råneå. Parkytan har konstverk, sittbänkar samt planteringar av träd, perenner och sommarblommor. Förhoppningen är att det med tiden kommer fler konstverk på platsen.

Kallelse till sammanträdet

Kontakt:

  • Helén Wiklund Wårell, stadsbyggnadschef, 070-386 56 08
  • Ulrika Lundberg, stadsbyggnadsnämndens ordförande, 072-229 85 99

Sidan uppdaterades den 10 mars 2023