Byggandet av målhus på Lulsundet blir elevprojekt, två nya detaljplaner, två igångsättningstillstånd och förstudie om hundrastgård i centrum

Stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår den 8 juni att byggandet av ett målhus på Lulsundet blir ett elevprojekt samt beslutar om detaljplaner för Innerstaden 2:1, Landsgatan och Norra Sunderbyn, fiskodling. Andra ärenden är bland annat igångsättningstillstånd för reinvestering gång- och cykelvägar, omläggning av dagvattenledningar i Svartövägen samt att en förstudie om hundrastgård i centrum och riktlinjer för hundrastning i Luleå kommun ska påbörjas.

Målhus på Lulsundet blir elevbyggprojekt

Stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslås besluta att genom ett överlåtesleavtal ta över försäkringsersättning och övriga handlingar när det gäller målhuset Lulsundet från Luleå Kajakklubb samt besluta att tillsammans med barn- och utbildningsförvaltningen bygga upp ett nytt målhus på Lulsundet som ett elevbygge. Eleverna på bygg- och anläggningsprogrammet får på detta sätt ett projekt för den praktiska delen av utbildningen.

Detaljplan för del av centrum, del av Innerstaden 2:1, Landsgatan

Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår stadsbyggnadsnämnden att rekommendera kommunfullmäktige att anta detaljplan för del av centrum, del av Innerstaden 2:1, Landsgatan. Detaljplanens syfte är att möjliggöra ny bostadsbebyggelse i Luleå centrum vid korsningen mellan Kungsgatan och Gammelstadsvägen. Detaljplanen möjliggör att en kommunal grönyta planlagd för parkändamål kan förtätas med nya flerbostadshus motsvarande 5 - 7 våningar. Inom planområdet bevaras också en yta för parkändamål där bland annat en ny GC-väg ska förläggas.

Planen handläggs med utökat förfarande då förslaget kan vara av allmänt intresse eftersom plats avsedd för parkändamål planläggs som kvartersmark. Beslut om antagande av planen tas därför av kommunfullmäktige.

Detaljplan för del av Sunderbyn 46:2 med flera, landbaserad fiskodling

Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår stadsbyggnadsnämnden att rekommendera kommunfullmäktige att anta detaljplan för del av Sunderbyn 46:2 med flera, landbaserad fiskodling.

Planområdet är cirka 14,8 hektar stort och är beläget cirka 600 meter norr om Avan färjeläge i Norra Sunderbyn i direkt angränsning till väg 97, Bodenvägen. Detaljplanens innebär att cirka 6,5 ha planläggs för odling och landbaserad fiskodling.

Detaljplanen handläggs enligt utökat förfarande enligt PBL då kommunen har tagit ställning till att planen innebär risk för betydande miljöpåverkan och en strategisk miljöbedömning har upprättats. Därför ska beslut om planen tas av kommunfullmäktige.

Igångsättningstillstånd Svartövägen dagvatten

Projektet samordnas med förstärkning av vägkroppen i Svartövägen. Arbetena omfattar omläggning och dimensionsökning av två befintliga dagvattenledningar som korsar Svartövägen invid Skurholmsfjärden.

Igångsättningstillstånd reinvestering gång- och cykelvägar 2023

Som ett led i arbetet för ett grönare och mer miljövänligt Luleå vill stadsbyggnadsförvaltningen rusta upp huvudvägnätet för gång och cykeltrafik. En inventering över GC-vägnätets status har genomförts och syftet var att få fram en prioriteringslista över vägsträckningar som är i stort behov av förbättringsåtgärder. Denna inventering ligger som underlag för reinvestering av gång- och cykelvägar 2023.

Förstudie hundrastgård i centrum samt riktlinjer för hundrastning Luleå kommun

Stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår stadsbyggnadsnämnden att ge stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att gå vidare med planeringen av hundrastgård i centrum samt riktlinjer för hundrastning i Luleå kommun.

Förutsättningar för rastning av hund nära bostaden i Luleå är olika beroende på var man bor. Vid centrumhalvön är det ont om större naturområden medan det i stadsdelar och villaområden finns större ytor där hundra kan rastas mer fritt. I dagsläget finns det inga inhägnade områden för hundrastning vid allmän mark i Luleå kommun.

Kallelse till sammanträdet

Kontakt:

  • Helén Wiklund Wårell, stadsbyggnadschef, 070-386 56 08
  • Ulrika Lundberg, stadsbyggnadsnämndens ordförande, 072-229 85 99

Sidan uppdaterades den 7 juni 2023