Tillbuds- och olycksrapportering

Inträffar en olycka till följd av en brand eller explosion vid tillståndspliktig hantering av brandfarliga eller explosiva varor ska tillståndshavaren snarast underrätta räddningstjänsten om olyckan. Detsamma gäller om det inträffar en händelse som har inneburit en hög risk för att en sådan olycka skulle ha kunnat inträffa.

Handläggning

Räddningstjänsten kommer att ta emot er anmälan och ni kontaktas sedan av en handläggare. Beroende på typ tillbud kan uppföljning ske antingen via nedanstående e-tjänst eller via ett platsbesök.

Sidan uppdaterades den 19 januari 2023