Bild som illustrerar byggande. Ett hus med byggställningar

Foto: Shutterstock

Bygglov – bygga nytt, ändra, riva

När du ska bygga nytt, ändra eller riva kan du behöva söka bygglov eller göra en anmälan för de förändringar du vill göra. På den här sidan kan du läsa om hur du kan få hjälp att få svar på dina frågor, vilka handlingar som behövs och hur du gör din ansökan.

Högsäsong på bygglovsavdelningen!
Just nu är det många som vill bygga i Luleå. Dessutom väntar vi på förstärkning till vårt team, bland annat i form av flera nya bygglovshandläggare. Innan alla är på plats kan du även få vänta något längre än vanligt på besked i ditt bygglovsärende.

Vi hoppas på er förståelse.

Så här gör du din ansökan

Vår tidigare e-tjänst Mittbygge har stängts. Vi arbetar för fullt med att ta fram nya e-tjänster. Fram till att de nya e-tjänsterna är klara gör du din ansökan eller anmälan via blanketter som finns att ladda ner här:

Nedan finns information om vilka ritningar och andra handlingar som behövs. Du skickar sedan in din ansökan tillsammans med bilagor till miljobygg@lulea.se

Till din ansökan ska du bifoga handlingar som beskriver vad du vill göra

För att handläggningen av ditt ärende ska gå smidigt och du ska få ditt beslut så snabbt som möjligt, är det viktigt att din ansökan innehåller rätt information och att ritningar är måttsatta och tydliga. Ritningar vill vi ha i format PDF.

I de flesta fall behöver du även skicka in ett förslag till kontrollplan

Hur en ritning ska se ut kan du läsa mer om under fliken Exempelritningar

Checklistor för dig som vill göra en ansökan eller anmälan

Här hittar du checklistor som visar vad du behöver skicka in när du ska göra din ansökan eller anmälan.

Ibland behövs inte lov men det du vill göra kan kräva en anmälan. Du får inte påbörja ditt arbete innan du gjort en anmälan och fått ett startbesked från miljö- och byggnadsnämnden. Startbeskedet upphör att gälla två år efter att nämnden fattat beslutet.
Anmälan krävs om du ska:

 • Ändra i en byggnad så att bärande konstruktioner berörs eller planlösningen påverkas avsevärt
 • Installera eller väsentligt ändra hissar eller anordningar för ventilation samt vattenförsörjning och avlopp
 • Ändra i en byggnad så att brandskyddet väsentligt påverkas
 • Underhålla ett byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som omfattas av skyddsbestämmelser enligt detaljplan eller områdesbestämmelser

För attefallsåtgärder, rivning eller installation av eldstad se separat flik här på sidan.

Mer om anmälan kan du läsa om på Boverkets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lämna in de här handlingarna tillsammans med din anmälan:
(Blankett: Anmälan bygganmälan rivningsanmälan) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om det du ska göra rör någon form av teknisk installation ska du även lämna in en teknisk beskrivning och/eller produktblad. Det kan även krävas en konstruktionsritning på berörda delar, en situationsplan eller en tillgänglighets-redovisning. För ändringar i brandskydd behövs en brandskyddsbeskrivning.

Efter en första granskning av ditt ärende kan även andra handlingar behövas, i så fall hör handläggaren av sig till dig.

För ett attefallshus behöver du inte söka bygglov men du måste göra en anmälan. Det är en så kallad bygglovsbefriad åtgärd. Du får inte påbörja ditt arbete innan du gjort en anmälan och fått ett startbesked från miljö- och byggnadsnämnden. Startbeskedet upphör att gälla två år efter att nämnden fattat beslutet.

Det kan vara en komplementbyggnad som används som garage, carport, förråd, gäststuga, eller bastu.

Det kan även vara ett komplementbostadshus vilket innebär att det är en bygglovsbefriad fristående komplementbyggnad som är inredd som en helt egen bostad.

Läs mer om attefallshus här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du får även bygga upp till två takkupor enligt attefallsreglerna på ett småhus om dess storlek inte överstiger halva takfallet räknat från gavel till gavel. Takkuporna får inte heller påverka befintlig bärande takkonstruktion. Läs mer om attefallstakkupor här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Följande kriterier måste vara uppfyllda för att en byggnad ska vara ett attefallshus:

 • det ska finnas ett befintligt en-eller tvåbostadshus eller fritidshus på tomten
 • det ska vara en komplementbyggnad eller ett komplementbostadshus
 • byggnaden får vara högst 30 m2
 • taknockshöjden får vara högst 4 meter
 • byggnaden ska vara fristående
 • byggnaden ska placeras minst 4,5 meter från gräns. Om du uppför attefallshus närmare gränsen än 4,5 meter krävs berörda grannars medgivande för att du ska få bygga attefallshuset utan bygglov.
 • byggnaden ska placeras minst 30 meter från järnväg
 • att attefallshus inte kräver bygglov enligt den detaljplan som gäller för området
 • den får inte uppföras vid byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla
 • inom områden som är av riksintresse för totalförsvaret (”bullermattan”) får inte ett komplementbostadshus byggas men det går bra att bygga en komplementbyggnad.

En attefallstillbyggnad är en bygglovsbefriad tillbyggnad som endast får byggas på ett befintligt en- eller tvåbostadshus. Du får bygga en tillbyggnad på högst 15 m².

Övriga kriterier som måste vara uppfyllda för att en tillbyggnad ska vara en attefallstillbyggnad:

 • den får ha högst 15,0 m² bruttoarea
 • den får inte vara högre än bostadshusets taknockshöjd
 • den ska placeras minst 4,5 meter från gräns. Om du uppför tillbyggnaden närmare gränsen än 4,5 meter krävs berörda grannars medgivande för att du ska få göra tillbyggnaden utan bygglov.
 • att attefallstillbyggnaden inte kräver bygglov enligt den detaljplan som gäller för området
 • den får inte uppföras vid byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla
 • den får inte uppföras inom områden som är av riksintresse för totalförsvaret (”bullermattan”)

Särskilt värdefulla områden och områden av riksintresse för totalförsvaret ("bullermattan"):
Här kan du läsa om vilka områden i Luleå kommun som är undantagna de bygglovsbefriade åtgärderna Pdf, 5.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Mer om vad som gäller för attefall kan du läsa på Boverkets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lämna in de här handlingarna tillsammans med din anmälan:
(Blankett: Anmälan bygglovsbefriade åtgärder) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 • Situationsplan i skala 1:500 med den byggnation du ska göra och alla befintliga byggnader på fastigheten inritade Exempel på situationsplan
 • Planritning i skala 1:100
 • Fasadritning i skala 1:100
 • Sektionsritning i skala 1:100
 • Grannemedgivande (samtliga fastighetsägare som berörs) om byggnaden/tillbyggnaden placeras närmare än 4,5 meter från en tomtgräns.
 • Förslag till kontrollplan med riskbedömning (Se exempel på kontrollplaner här)

Efter en första granskning av ditt ärende kan även andra handlingar behövas, i så fall hör handläggaren av sig till dig.

Bygglov söker du när du tänkt bygga nytt eller bygga till ett hus. Bygglov krävs också vid ändring av användningssätt, till exempel om en kontorsbyggnad byggs om till bostäder.

Du kan även behöva bygglov för skyltar, plank, murar och för anläggningar som till exempel upplag.

Inglasningar, större skärmtak och carportar kräver också bygglov. Inom områden med detaljplan kan du behöva bygglov för att förändra en byggnads yttre utseende.

När du har fått ett bygglov måste du börja bygga inom två år och ha byggt färdigt inom fem år.

Mer om bygglov kan du läsa om på Boverkets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lämna in de här handlingarna tillsammans med din ansökan:
(Blankett: Ansökan om bygglov och andra lov) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 • Situationsplan

I samband med bygglovsansökan krävs alltid en situationsplan. Inom detaljplanelagda områden ska situationsplanen baseras på en aktuell nybyggnadskarta när en tomt ska bebyggas för första gången.
Här beställer du din nybyggnadskarta

Vid tillbyggnad eller komplementbyggnad behöver du vanligtvis inte någon nybyggnadskarta men du ska lämna in en situationsplan i skala 1:500. Här ska du rita in alla befintliga byggnader och sätta ut mått till de två närmaste tomtgränserna.
Om du ska bygga nytt utanför detaljplanelagt område ska du också lämna in en situationsplan i skala 1:500.
Kontakta kundcenter så får du hjälp att få ut en karta som du kan använda dig av.

 • Planritning i skala 1:100
 • Fasadritning i skala 1:100
 • Sektionsritning i skala 1:100
 • Vid tillbyggnad även en ritning som visar hur det ser ut före tänkt ändring
 • Förslag till kontrollplan med riskbedömning (se exempel på kontrollplaner här)

Efter en första granskning av ditt ärende kan även andra handlingar behövas, i så fall hör handläggaren av sig till dig

När du ska installera en eldstad måste du göra en anmälan. En eldstad är exempelvis en braskamin, en pelletskamin, en öppen spis eller en vedeldad bastu. Du ska också göra en anmälan om du vill göra en ändring, till exempel sätta in en kassett i en befintlig öppen spis.

Mer om eldstäder, höjd på skorsten m.m. kan du läsa om på Boverkets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lämna in de här handlingarna tillsammans med din anmälan:
(Blankett: Anmälan bygganmälan rivningsanmälan) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 • Planritning i skala 1:100 där eldstadens placering tydligt ska framgå
 • Fasadritning i skala 1:100 där skorstenens placering är inritad samt visar skorstenens höjd över taknock.
 • Teknisk beskrivning av eldstadens och rökkanalens prestanda (produktdeklaration)
 • Förslag till kontrollplan med riskbedömning (se exempel på kontrollplaner här)

Vad händer sedan?
Om din anmälan blir godkänd får du ett startbesked av oss. Då först får du påbörja arbetet. Ett startbesked för installation av eldstad gäller i två år.

När eldstaden sedan är installerad måste du få ett slutbesked för att få börja använda den. För att få slutbesked ska du skicka in ett godkänt sotningsintyg tillsammans med den ifyllda och undertecknade kontrollplanen.
I startbeskedet kommer du att kunna läsa mer om hur du går tillväga.

Du kan söka förhandsbesked om du vill bygga på en obebyggd tomt utanför detaljplanelagt område. Om du vill stycka av mark till en ny fastighet kan det vara lämpligt att först söka förhandsbesked eftersom det underlättar lantmäteriets handläggning.

När du lämnat in din ansökan gör miljö- och byggnadsnämnden en prövning om det du vill bygga kan tillåtas på platsen. Nämnden tar också ut en avgift för handläggningen.

Ett positivt förhandsbesked innebär att du kan vara säker på att få bygglov om du uppfyller de krav i övrigt som plan- och bygglagen ställer.

Förhandsbeskedet gäller i två år. Du måste lämna in en bygglovsansökan innan tiden har gått ut.

Det kan finnas behov av förhandsbesked även inom detaljplanelagda områden. Läs mer om förhandsbesked på Boverkets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ett förhandsbesked kräver inte lika omfattande ansökningshandlingar som en ansökan om bygglov.

Lämna in de här handlingarna tillsammans med din ansökan:
(Blankett: Ansök om förhandsbesked för bygge) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Efter en första granskning av ditt ärende kan även andra handlingar behövas, i så fall hör handläggaren av sig till dig.

Om du vill ändra marknivån på din tomt kan du behöva ansöka om marklov. Marklov kan också behövas för trädfällning och skogsplantering om det är bestämt i detaljplan eller områdesbestämmelse.

Mer om marklov kan du läsa på Boverkets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lämna in de här handlingarna tillsammans med din ansökan:
(Blankett: Ansökan om bygglov och andra lov) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 • Situationsplan i skala 1:500 som visar vilket område som berörs och framtida höjder.
 • Markplaneringsritning som visar hur marken ska förändras med markhöjder, utfyllnader och schakter.
 • Ritningar på eventuella stödmurar eller plank i anslutning till åtgärden
 • Förslag till kontrollplan

Efter en första granskning av ditt ärende kan även andra handlingar behövas, i så fall hör handläggaren av sig till dig.

Rivningslov inom detaljplanerat område
Vill du riva en byggnad eller en del av byggnad inom detaljplanerat område krävs rivningslov om inte kommunen har minskat lovplikten genom en planbestämmelse.
(Blankett: Ansökan om bygglov och andra lov) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Rivningsanmälan utanför detaljplanerat område
Vill du riva hela eller delar av huvudbyggnaden utanför detaljplanerat område krävs en rivningsanmälan. För att riva komplementbyggnader utanför detaljplan krävs ingen rivningsanmälan.
(Blankett: Anmälan bygganmälan rivningsanmälan) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mer om rivning kan du läsa om på Boverkets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lämna in de här handlingarna tillsammans med din ansökan/anmälan:

Vid rivning kan du också behöva anlita en kontrollansvarig.

Efter en första granskning av ditt ärende kan även andra handlingar behövas, i så fall hör handläggaren av sig till dig.

Hur ska avfallet hanteras?
Via länken nedan hittar du information kring vad som gäller för bygg- och rivningsavfall för dig som planerar ombyggnation och/eller rivning.

Bygg- och rivningsavfall

Inom detaljplanerat område krävs som regel bygglov för skyltar och ljusanordningar.

Skyltar mindre än 1 kvm kräver normalt inte bygglov. Det kan behövas bygglov även om skylten är mindre än 1 kvm inom områden som är särskilt värdefulla från ett historiskt, miljömässigt eller ur en konstnärlig synpunkt.

Det finns vissa andra skyltar som inte behöver bygglov, det gäller följande:

 • En skylt för ett tillfälligt evenemang om skylten är uppsatt under högst fyra veckor.
 • En orienteringstavla vars area är högst 2 kvm
 • En skylt inomhus
 • Valreklam i samband med val till riksdagen, regionfullmäktige, kommunfullmäktige, Europaparlamentet, Sametinget eller i samband med folkomröstning.
 • En flaggstång avsedd för nationsflagga, flagga med kommunvapen eller liknande
 • Ett vägmärke, en tilläggstavla eller annan anordning för anvisning av trafik enligt vägmärkesförordningen (2007:90)
 • Ett sjövägmärke eller en säkerhetsanordning för sjöfarten enligt sjötrafikordningen (1986:300)
 • För trottoarpratare krävs inte bygglov men du behöver ansöka om markupplåtelse. Läs mer om markupplåtelse för trottoarpratare här Öppnas i nytt fönster.

Utanför detaljplanerat område krävs normalt inget bygglov men tillstånd från länsstyrelsen eller Trafikverket kan krävas.

Mer om bygglov kan du läsa om på Boverkets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lämna in de här handlingarna tillsammans med din ansökan:
(Blankett: Ansökan om bygglov och andra lov) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 • Situationsplan/nybyggnadskarta i skala 1:400 eller 1:500
 • Fasadritning i skala 1:100 eller måttsatt ritning som visar hur skylten ska se ut. Beskriv material, färg, konstruktion, storlek (bredd, höjd och djup) samt om den kommer att belysas och hur.
 • Förslag till kontrollplan (Se exempel på kontrollplaner här)

Efter en första granskning av ditt ärende kan även andra handlingar behövas, i så fall hör handläggaren av sig till dig.

Mer information om strandskydd hittar du här

Här finns blanketten för att ansöka om dispens från strandskyddet. Länk till annan webbplats.

Lämna in de här handlingarna tillsammans med din ansökan:

 • situationsplan i lämplig skala, till exempel 1:500. En situationsplan visar fastigheten och dess byggnader sett ovanifrån. Markera vilken byggnad som ansökan avser, avstånd till fastighetsgräns, nya infarter och om något ska rivas. Alla byggnader ska vara måttsatta. Det ska även framgå vad det är för byggnad (till exempel förråd) samt nybyggnadsår. Här kan du se hur en situationsplan för strandskyddsdispens ska se ut. Öppnas i nytt fönster.

  Behöver du hjälp med kartunderlag för din situationsplan kan du kontakta Kundcenter, tel. 0920-45 30 00 eller e-post: lulea.kommun@lulea.se

 • fasadritningar i skala 1:100. Byggnaders alla fasader ska visas och namnges med aktuellt väderstreck, till exempel ”fasad mot söder”.
 • planritning i skala 1:100. En planritning kan visa en byggnads rumsindelning men även hur en brygga kan komma att se ut.
 • fotografier över området som visar byggnader/anläggningar/bryggor/natur och vegetation.
 • Är fastigheten sedan tidigare bebyggd behöver du visa att byggnaden/anläggningen/bryggan är lagligt uppförd. Det kan du göra genom att bifoga dokument, beslut, gamla kartor eller fotografier som styrker detta.

Efter en första granskning av ditt ärende kan även andra handlingar behövas, i så fall hör handläggaren av sig till dig.

Sidan uppdaterades den 24 maj 2023