Bild som illustrerar byggande. Ett hus med byggställningar

Foto: Shutterstock

Bygglov – bygga nytt, ändra, riva

När du ska bygga nytt, ändra eller riva kan du behöva söka bygglov eller göra en anmälan för de förändringar du vill göra. På den här sidan hittar du information om vilken ansökan eller anmälan du behöver göra innan du påbörjar ditt byggprojekt, vilka handlingar som behövs och hur du gör din ansökan.

Hittar du inte svar på dina frågor på vår webbplats så är du välkommen att kontakta oss på bygglovsrådgivningen.

Högsäsong för bygglov

Det är många som söker bygglov den här tiden på året och semesterperioden har startat. Det innebär att våra handläggningstider kan bli längre.

Vanliga typer av byggprojekt

Attefall, eldstad, garage, inglasning, rivning eller ändring av ventilation - hitta ditt projekt i listan

Bygglovsprocessen

Steg för steg-guide för dig som ska söka bygglov

Exempelritningar och andra handlingar

Exempel på riskbedömning, klimatdeklaration, ritningar med mera

Fler saker att tänka på vid nybyggnation

Tomter, vatten, avlopp, fiber, fjärrvärme, sophantering, strandskydd mm

Kontrollplan

Läs mer om när man behöver en riskbedömning, kontrollplan och kontrollansvarig

Avgifter och tider

Läs mer om hur mycket det kostar och hur lång tid det tar

Så här gör du din ansökan/anmälan

I Luleå kommun är det avdelning miljö och bygg, som handlägger ärenden kring bygg-, mark- och rivningslov, bygg- och rivningsanmälan, strandskyddsdispens och förhandsbesked.

Använd våra e-tjänster för din ansökan eller anmälan. Genom att använda e-tjänster får du en bättre guidning i vilka uppgifter du behöver lämna till oss för att snabbare kunna få ditt beslut. Du kan också följa ditt ärende via Mina sidor, få notiser när något händer och ha allt samlat på ett ställe.

Vill du trots det använda en blankett så finns de att ladda ner på samma ställe men kom ihåg att då kan du inte följa ditt ärende.

Undvik skador och stora kostnader - kolla ledningar i marken innan du ansöker om bygglov!

Besök ledningskollen.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Viktigt att skicka med rätt handlingar

För att handläggningen av ditt ärende ska gå smidigt och du ska få ditt beslut så snabbt som möjligt, är det viktigt att din ansökan innehåller rätt information. Läs om respektive åtgärd nedan för att se vilka dokument och ritningar du ska bifoga till din ansökan eller anmälan. Ritningarna ska vara måttsatta och tydliga och i format PDF.

Lista på vanliga byggprojekt – behöver jag söka bygglov eller göra en anmälan?

Nedan hittar du en rad vanliga byggprojekt och vad som gäller för respektive typ. Behövs det ett bygglov eller en anmälan eller behöver varken anmälan eller ansökan göras? Vilka handlingar måste jag bifoga min ansökan eller anmälan? Klicka på boxarna nedan och läs mer!

Ibland krävs det bygglov för altaner eller liknande åtgärder som terrass, trädäck eller fast uteplats. Undantag finns för dig som vill bygga en altan vid ditt en- eller tvåbostadshus och kriterierna nedan är uppfyllda.

Följande kriterier ska vara uppfyllda för att en altan ska vara bygglovsbefriad:

 • det ska finnas ett befintligt en-eller tvåbostadshus på tomten
 • altanen ska byggas i anslutning till ett en- och tvåbostadshus eller ett komplementbostadshus
 • altanen ska vara en uteplats på marken
 • altanen får inte vara högre än 1,8 meter
 • altanen ska anordnas inom 3,6 meter från bostadshuset
 • altanen ska placeras minst 4,5 meter från gräns om grannar inte medger närmare placering
 • inte vidtas på en byggnad eller inom ett bebyggelseområde som är särskilt värdefullt.

Altanen behöver inte följa detaljplanen

Den bygglovsbefriade altanen får strida mot bestämmelser i detaljplan eller områdesbestämmelser. Detta innebär bland annat att den får uppföras på punktprickad mark. Altanen räknas inte heller in i byggnadsarean förutom då altanen bedöms som en tillbyggnad.

Altanen måste uppnå kraven i plan- och bygglagen

Även om altanen inte kräver bygglov måste altanen uppfylla kraven i plan- och bygglagen (PBL) och Boverkets byggregler (BBR). Det gäller bland annat krav på barnsäkerhet, hållfasthet och tillgänglighet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Altanen ska ha en god form, färg och materialverkan och ska utformas varsamt med hänsyn till byggnadens karaktär. Om en altan inte följer kraven i plan- och bygglagen kan byggnadsnämnden i sin tillsynsverksamhet förelägga dig att åtgärda bristerna.

Altanen får inte heller innebära en betydande olägenhet för grannarna. Det är därför bra om du är överens med grannarna innan du bygger. En betydande olägenhet kan till exempel vara orimligt mycket insyn eller skymd sikt. En altan som följer kriterierna för att inte kräva bygglov innebär i normalfallet inte en betydande olägenhet enligt plan- och bygglagen.

Åtgärder i samband med altanen kan kräva bygglov

Tänk på att inglasning, murar, plank och skärmtak kan kräva bygglov. Läs mer under respektive rubrik här på sidan. Tänk också på att det krävs marklov om du bygger en altan inom detaljplanerat område och ändrar höjden på marken mycket.

Lämna in de här handlingarna tillsammans med din ansökan:

 • situationsplan i skala 1:500
 • fasadritning i skala 1:100
 • planritning i skala 1:100
 • förslag till riskbedömning och kontrollplan.

Om det du ska göra rör någon form av teknisk installation ska du även lämna in en teknisk beskrivning och/eller produktblad. Det kan även krävas en konstruktionsritning på berörda delar, en situationsplan eller en tillgänglighetsredovisning. För ändringar i brandskydd behövs en brandskyddsbeskrivning.

Se även vår sida Exempelritningar och andra handlingar för mer information om respektive handling och var du beställer kartunderlag till din situationsplan

Tänk på att en komplett ansökan med rätt information och tydliga ritningar kortar handläggningstiden. Efter en första granskning av ditt ärende kan även andra handlingar behövas, i så fall hör handläggaren av sig till dig.

Så här ansöker du om bygglov

Använd vår e-tjänst för din ansökan. Då kan du följa ditt ärende via Mina sidor och ha allt samlat på ett ställe.

OBS! Du måste få ditt bygglov och ett startbesked innan du får börja bygga. När du har fått ett bygglov och ett startbesked måste du börja bygga inom två år och ha byggt färdigt inom fem år.

Läs informationen på sidan Bygglovsprocessen – Steg för steg-guide för dig som ska ansöka om bygglov innan du gör din bygglovsansökan

Har du frågor?
Kontakta oss på Bygglovsrådgivningen!

För att tydliggöra hur hanteringen av arbetsbodar ska gå till har avdelning Miljö och bygg, i nära dialog med byggbranschen, tagit fram en arbetsmodell för denna hantering. Miljö- och byggnadsnämnden har beslutat att denna arbetsmodell gäller och fungerar enligt följande:

Det här gäller för arbetsbodar i Luleå

Om arbetsbodar placeras på samma fastighet som byggprojektet så behövs inget särskilt bygglov utan då ingår de i samma ärende som huvudprojektet.

Bygglov för arbetsbodar krävs alltid om:

 • de placeras på närliggande fastighet
 • de placeras på allmän platsmark, parkmark, naturmark, gata eller torg inom detaljplanelagt område.
 • det rör sig om arbetsbodar som ska ta emot externa besökare, t.ex. en visningslokal av materialval för lägenheter. Då ska de också vara tillgänglighetsanpassade.

Även om bodar placeras på samma fastighet som byggprojektet kan kommunen begära särskilt bygglov efter granskning av APD-plan (ArbetsPlatsDispositions-plan). Detta beslutas i så fall vid det tekniska samrådet.

Upplysningar – tänk på att:

 • Placering får inte ske över område med ledningar utan att ledningsägaren gett tillstånd
 • Placering ska uppfylla gällande brandskyddskrav
 • Placeringen får inte innebära att trafiksäkerheten försämras på platsen
 • Om du vill placera arbetsbodar utanför egen mark krävs markägarens tillstånd på den mark ni vill använda och bygglov.

Om byggbodar uppförs på allmän platsmark krävs polistillstånd och bygglov.

Vad mer gäller för byggarbetsplatsen?

För byggskyltar, parkeringsplatser, plank, containrar, skärmtak och upplag krävs bygglov om de är varaktigt placerade, vanligtvis över tre månader. Läs mer under respektive rubrik här på sidan.

Så här ansöker du om bygglov

Använd vår e-tjänst för din ansökan. Då kan du följa ditt ärende via Mina sidor och ha allt samlat på ett ställe.

OBS! Du måste få ditt bygglov och ett startbesked innan du får börja bygga. När du har fått ett bygglov och ett startbesked måste du börja bygga inom två år och ha byggt färdigt inom fem år.

Läs informationen på sidan Bygglovsprocessen – Steg för steg-guide för dig som ska ansöka om bygglov innan du gör din bygglovsansökan

Har du frågor?

Kontakta företagssupporten miljö och bygg!

I talspråk används begreppet attefallsbyggnad och attefallstillbyggnad men det heter i lagtext egentligen bygglovsbefriad tillbyggnad och bygglovsbefriad komplementbyggnad eller bygglovsbefriat komplementbostadshus.
För en attefallsbyggnad behöver du inte söka bygglov men du måste göra en anmälan.


Gäller attefallsreglerna?

I olika delar av Luleå med omnejd finns det både särskilt värdefulla områden (kulturmiljö m.m.) och också områden av riksintresse för totalförsvaret (”bullermattan”).

Undantag i särskilt värdefulla områden

I särskilt värdefulla områden får inga attefallsåtgärder göras. Om det finns en utökad lovplikt i detaljplanen för attefallsåtgärder betyder det att du inte enbart kan göra en anmälan utan i stället måste lämna in en bygglovsansökan.

Försäkra dig om att din anmälan inte kommer att få avslag för att din fastighet ligger inom ett särskilt värdefullt område, läs i dokumentet nedan vilka områden det gäller i Luleå kommun.

Undantag i områden som är av riksintresse

Områden som är av riksintresse för totalförsvaret eller flygplatsen (t.ex. områden som ligger under ”bullermattan”) omfattas inte av vissa bygglovsbefriade åtgärder. Du får inte göra en attefallstillbyggnad eller bygga ett bygglovsbefriat attefallskomplementbostadshus. Ett attefallskomplementbostadshus är en byggnad som är inredd som en självständig bostad. Ett komplementbostadshus har samma krav på tillgänglighet och utformning som ett enbostadshus.

Du får inte heller inreda ytterligare en bostad. Det går däremot bra att bygga en bygglovsbefriad attefallskomplementbyggnad eller uppföra attefallstakkupor. Med attefallskomplementbyggnad menas exempelvis garage, carport, förråd, gäststuga, vedbod, växthus, bastu eller båthus. Komplementbyggnaden ska alltid vara ett komplement till bostadshuset.

Om det framgår av detaljplanen att det finns en utökad lovplikt innebär det att du inte enbart kan göra en anmälan för attefallsåtgärder. Lämna i stället in en ansökan om bygglov.

Strandskydd

Ligger din fastighet inom strandskyddat område behöver du kontrollera om du behöver strandskyddsdispens

Vad är en attefallsbyggnad?

En attefallsbyggnad kan vara en komplementbyggnad som används som garage, carport, förråd, gäststuga, eller bastu. Det kan även vara ett komplementbostadshus vilket innebär att det är en bygglovsbefriad fristående komplementbyggnad som är inredd som en helt egen bostad.

Du får även bygga upp till två takkupor enligt attefallsreglerna på ett småhus om dess storlek inte överstiger halva takfallet räknat från gavel till gavel. Takkuporna får inte heller påverka befintlig bärande takkonstruktion.

Följande kriterier måste vara uppfyllda för att en byggnad ska vara ett attefallshus:

 • det ska finnas ett befintligt en-eller tvåbostadshus eller fritidshus på tomten
 • det ska vara en komplementbyggnad eller ett komplementbostadshus
 • byggnaden får vara högst 30 m2
 • taknockshöjden får vara högst 4 meter
 • byggnaden ska vara fristående
 • byggnaden ska placeras minst 4,5 meter från gräns. Om du uppför attefallshus närmare gränsen än 4,5 meter krävs berörda grannars medgivande för att du ska få bygga attefallshuset utan bygglov.
 • byggnaden ska placeras minst 30 meter från järnväg
 • att attefallshus inte kräver bygglov enligt den detaljplan som gäller för området
 • den får inte uppföras vid byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla
 • inom områden som är av riksintresse för totalförsvaret (”bullermattan”) får inte ett komplementbostadshus byggas men det går bra att bygga en komplementbyggnad.

Vad är en attefallstillbyggnad?

En attefallstillbyggnad är en bygglovsbefriad tillbyggnad som endast får byggas på ett befintligt en- eller tvåbostadshus. Du får bygga max en tillbyggnad på högst 15 m².

Följande kriterier måste vara uppfyllda för att en tillbyggnad ska vara en attefallstillbyggnad:

 • den får ha högst 15,0 m² bruttoarea
 • den får inte vara högre än bostadshusets taknockshöjd
 • den ska placeras minst 4,5 meter från gräns. Om du uppför tillbyggnaden närmare gränsen än 4,5 meter krävs berörda grannars medgivande för att du ska få göra tillbyggnaden utan bygglov.
 • att attefallstillbyggnaden inte kräver bygglov enligt den detaljplan som gäller för området
 • den får inte uppföras vid byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla
 • den får inte uppföras inom områden som är av riksintresse för totalförsvaret (”bullermattan”).

Följande handlingar ska bifogas till din anmälan:

 • situationsplan i skala 1:500 med den byggnation du ska göra och alla befintliga byggnader på fastigheten inritade
 • planritning i skala 1:100
 • fasadritning i skala 1:100
 • sektionsritning i skala 1:100
 • skriftligt grannemedgivande (samtliga fastighetsägare som berörs) om byggnaden/tillbyggnaden placeras närmare än 4,5 meter från en tomtgräns.
 • förslag till riskbedömning och kontrollplan

Se även vår sida Exempelritningar och andra handlingar för mer information om respektive handling och var du beställer kartunderlag till din situationsplan

Tänk på att en komplett ansökan med rätt information och tydliga ritningar kortar handläggningstiden. Efter en första granskning av ditt ärende kan även andra handlingar behövas, i så fall hör handläggaren av sig till dig.

Så här gör du din anmälan

Använd vår e-tjänst för din anmälan. Då kan du följa ditt ärende via Mina sidor och ha allt samlat på ett ställe.

OBS! Du får inte påbörja ditt arbete innan du gjort en anmälan och och fått ett startbesked. När du fått ett startbesked måste du ha byggt färdigt inom två år.

Har du frågor?

Kontakta oss på bygglovsrådgivningen!

Att bygga nya balkonger, byta balkongfronter och glasa in balkonger på befintliga hus påverkar utseendet och då krävs som regel bygglov. Vissa undantag finns för en- och tvåbostadshus. Uppförande av inglasad balkong som är max 15 kvm bruttoarea kan hanteras enligt attefallsreglerna, läs mer under rubriken Attefallshus eller attefallstillbyggnader.

Balkongen ska

 • vara väl utformad
 • vara anpassad till byggnadens karaktärsdrag
 • uppfylla tekniska krav
 • ha ett räcke som är minst 1,1 meter högt (små barn ska inte kunna klättra på räcket).

Lämna in de här handlingarna tillsammans med din anmälan/ansökan:

 • situationsplan i skala 1:500 med den byggnation du ska göra och alla befintliga byggnader på fastigheten inritade
 • planritning i skala 1:100
 • fasadritning i skala 1:100
 • sektionsritning i skala 1:100
 • förslag till riskbedömning och kontrollplan.

Om det du ska göra rör någon form av teknisk installation ska du även lämna in en teknisk beskrivning och/eller produktblad. Det kan även krävas en konstruktionsritning på berörda delar, en situationsplan eller en tillgänglighetsredovisning. För ändringar i brandskydd behövs en brandskyddsbeskrivning.

Se även vår sida Exempelritningar och andra handlingar för mer information om respektive handling och var du beställer kartunderlag till din situationsplan

Tänk på att en komplett ansökan med rätt information och tydliga ritningar kortar handläggningstiden. Efter en första granskning av ditt ärende kan även andra handlingar behövas, i så fall hör handläggaren av sig till dig.

Så här ansöker du om bygglov

Använd vår e-tjänst för din ansökan. Då kan du följa ditt ärende via Mina sidor och ha allt samlat på ett ställe.

OBS! Du måste få ditt bygglov och ett startbesked innan du får börja bygga. När du har fått ett bygglov och ett startbesked måste du börja bygga inom två år och ha byggt färdigt inom fem år.

Läs informationen på sidan Bygglovsprocessen – Steg för steg-guide för dig som ska ansöka om bygglov innan du gör din bygglovsansökan

Har du frågor?

Kontakta oss på bygglovsrådgivningen!

Ska du bygga ett nytt enbostadshus eller fritidshus måste du ansöka om bygglov. Om din fastighet ligger inom ett detaljplanerat område så är det detaljplanen som styr vad och hur du får bygga. Den kan till exempel reglera hur stort, hur högt och hur många våningar du får bygga på din tomt.

Läs informationen på sidan Bygglovsprocessen – Steg för steg-guide för dig som ska ansöka om bygglov innan du gör din bygglovsansökan

Ska du bygga ett nytt bostadshus/fritidshus kan du också behöva andra tillstånd som till exempel:

Lämna in de här handlingarna tillsammans med din bygglovsansökan:

 • situationsplan 1:500 (baserad på en nybyggnadskarta om fastigheten ligger inom detaljplanerat område)
 • planritning i skala 1:100
 • fasadritning i skala 1:100
 • sektionsritning i skala 1:100
 • förslag till riskbedömning, kontrollplan och kontrollansvarig.

Se även vår sida Exempelritningar och andra handlingar för mer information om respektive handling och var du beställer kartunderlag till din situationsplan

Tänk på att en komplett ansökan med rätt information och tydliga ritningar kortar handläggningstiden. Efter en första granskning av ditt ärende kan även andra handlingar behövas, i så fall hör handläggaren av sig till dig.

Så här ansöker du om bygglov

Använd vår e-tjänst för din ansökan. Då kan du följa ditt ärende via Mina sidor och ha allt samlat på ett ställe.

OBS! Du måste få ditt bygglov och ett startbesked innan du får börja bygga. När du har fått ett bygglov och ett startbesked måste du börja bygga inom två år och ha byggt färdigt inom fem år.

Läs informationen på sidan Bygglovsprocessen – Steg för steg-guide för dig som ska ansöka om bygglov innan du gör din bygglovsansökan.

Har du frågor?

Kontakta oss på Bygglovsrådgivningen!

En carport är en byggnad med minst två helt öppna sidor. Att bygga en carport kräver oftast bygglov. Det finns dock undantag om carporten inte blir större än 30 kvm, då kan det räcka med en anmälan enligt attefallsreglerna, om inte du redan byggt attefallsbyggnader på din tomt eller om din tomt ligger under till exempel ”bullermattan”, läs mer under rubriken Attefallshus och attefallstillbyggnader.

Lämna in de här handlingarna tillsammans med din ansökan:

 • situationsplan i skala 1:500
 • fasadritning i skala 1:100
 • planritning i skala 1:100
 • förslag till riskbedömning och kontrollplan.

Se även vår sida Exempelritningar och andra handlingar för mer information om respektive handling och var du beställer kartunderlag till din situationsplan

Tänk på att en komplett ansökan med rätt information och tydliga ritningar kortar handläggningstiden. Efter en första granskning av ditt ärende kan även andra handlingar behövas, i så fall hör handläggaren av sig till dig.

Så här ansöker du om bygglov

Använd vår e-tjänst för din ansökan. Då kan du följa ditt ärende via Mina sidor och ha allt samlat på ett ställe.

OBS! Du måste få ditt bygglov och ett startbesked innan du får börja bygga. När du har fått ett bygglov och ett startbesked måste du börja bygga inom två år och ha byggt färdigt inom fem år.

Läs informationen på sidan Bygglovsprocessen – Steg för steg-guide för dig som ska ansöka om bygglov innan du gör din bygglovsansökan

Har du frågor?

Kontakta oss på Bygglovsrådgivningen!

Ska du ha en container uppställd under en längre period så krävs det oftast bygglov eftersom den då räknas som ett upplag eller en byggnad beroende på hur den ska användas.

Lämna in de här handlingarna tillsammans med din ansökan:

 • situationsplan i skala 1:500
 • planritning i skala 1:100
 • förslag till riskbedömning och kontrollplan.

Se även vår sida Exempelritningar och andra för mer information om respektive handling och var du beställer kartunderlag till din situationsplan.

Läs mer på sidan Riskbedömning, kontrollplan och kontrollansvarig

Om det du ska göra rör någon form av teknisk installation ska du även lämna in en teknisk beskrivning och/eller produktblad. Det kan även krävas en konstruktionsritning på berörda delar, en situationsplan eller en tillgänglighetsredovisning.

Tänk på att en komplett ansökan med rätt information och tydliga ritningar kortar handläggningstiden. Efter en första granskning av ditt ärende kan även andra handlingar behövas, i så fall hör handläggaren av sig till dig.

Så här ansöker du om bygglov

Använd vår e-tjänst för din ansökan. Då kan du följa ditt ärende via Mina sidor och ha allt samlat på ett ställe.

OBS! Du måste få ditt bygglov och ett startbesked innan du får börja bygga. När du har fått ett bygglov och ett startbesked måste du börja bygga inom två år och ha byggt färdigt inom fem år.

Läs informationen på sidan Bygglovsprocessen – Steg för steg-guide för dig som ska ansöka om innan du gör din bygglovsansökan

Har du frågor?

Kontakta oss på bygglovsrådgivningen!

Att dränera sitt hus kräver oftast inte bygglov men om du ändrar den blivande markhöjden mer än 0,5 meter i samband med dränering krävs marklov inom detaljplanelagt område, se rubriken Markarbeten nedan. Tänk på att om du vid dräneringsarbeten behöver riva till exempel ett uterum, så behöver du söka lov för att kunna riva och bygga upp på nytt, läs mer under rubriken Riva.

Så här ansöker du om marklov

Använd vår e-tjänst för din ansökan. Då kan du följa ditt ärende via Mina sidor och ha allt samlat på ett ställe.

OBS! Du måste få ditt marklov och ett startbesked innan du får börja bygga. När du har fått ett marklov och ett startbesked måste du börja inom två år och vara färdig inom fem år.

Läs informationen på sidan Bygglovsprocessen – Steg för steg-guide för dig som ska ansöka om innan du gör din marklovsansökan

Har du frågor?

Kontakta oss på bygglovsrådgivningen!

Ekonomibyggnader för jordbruk, skogsbruk eller liknande näring är lovpliktiga inom detaljplanelagt område, men kräver varken bygglov eller anmälan om det ligger utanför detaljplanelagt område.

Så här ansöker du om bygglov

Använd vår e-tjänst för din ansökan. Då kan du följa ditt ärende via Mina sidor och ha allt samlat på ett ställe.

OBS! Du måste få ditt bygglov och ett startbesked innan du får börja bygga. När du har fått ett bygglov och ett startbesked måste du börja bygga inom två år och ha byggt färdigt inom fem år.

Läs informationen på sidan Bygglovsprocessen – Steg för steg-guide för dig som ska ansöka om innan du gör din bygglovsansökan

Har du frågor?

Kontakta oss på bygglovsrådgivningen!

När du ska installera en eldstad måste du göra en anmälan. Du får inte påbörja ditt arbete innan du gjort en anmälan och fått ett startbesked från miljö- och byggnadsnämnden. En eldstad är exempelvis en braskamin, en pelletskamin, en öppen spis eller en vedeldad bastukamin. Du ska också göra en anmälan om du vill göra en ändring, till exempel sätta in en kassett i en befintlig öppen spis.

Följande handlingar ska bifogas till din anmälan:

 • planritning i skala 1:100 där eldstadens placering tydligt ska framgå
 • fasadritning i skala 1:100 där skorstenens placering är inritad samt visar skorstenens höjd över taknock.
 • teknisk beskrivning av eldstadens och rökkanalens prestanda (produktdeklaration)
 • förslag till riskbedömning och kontrollplan.

Se även vår sida Exempelritningar och andra handlingar för mer information om respektive handling.

Tänk på att en komplett ansökan med rätt information och tydliga ritningar kortar handläggningstiden. Efter en första granskning av ditt ärende kan även andra handlingar behövas, i så fall hör handläggaren av sig till dig.

Så här gör du din anmälan

Använd vår e-tjänst för din anmälan. Då kan du följa ditt ärende via Mina sidor och ha allt samlat på ett ställe.


Om din anmälan blir godkänd får du ett startbesked av oss. Då först får du påbörja arbetet. Ett startbesked för installation av eldstad gäller i två år.

För att få börja använda din eldstad måste du ha ett slutbesked. När eldstaden är installerad ska du därför skicka in ett godkänt sotningsintyg tillsammans med den ifyllda och signerade kontrollplanen. Slutbesked är ett kvitto på att åtgärden utförts enligt startbeskedet.

Har du frågor?

Kontakta oss på bygglovsrådgivningen!

I vissa fall krävs det bygglov för att göra en ändring av en byggnads yttre utseende, en fasadändring.

Inom områden med detaljplan krävs bygglov för att:

 • ändra en byggnads färg
 • byta fasadbeklädnad
 • byta taktäckningsmaterial
 • öppna upp fasaden för att sätta in ett nytt fönster eller en ny dörr
 • montera nya fönster karm-i-karm, det vill säga, att den nya karmen monteras innanför den befintliga karmen, vilket förändrar byggnadens uttryck
 • utföra en annan åtgärd som avsevärt påverkar byggnadens yttre utseende.

Undantag från lovplikten för en- och tvåbostadshus

För en- och tvåbostadshus och tillhörande komplementbyggnader krävs det inte bygglov för att byta färg eller material på fasad eller tak under förutsättning att det inte väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär. Sådana ändringar får inte strida mot den detaljplan som gäller för området.

Utökad lovplikt inom t ex områden med särskilt värdefull miljö

Undantaget från lovplikt gäller inte om kommunen har infört en utökad lovplikt för utvändiga ändringar i detalj­plan. Det innebär att även material- och färgbyte, på en- och tvåbostadshus och deras komplementbyggnader, som inte väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär kan kräva bygglov inom detaljplan. Inom särskilt värdefull miljö kan även ommålning och fasad- eller takbyte till samma material kräva bygglov. Det krävs om det i detaljplan har införts utökad lovplikt för underhåll eller ändring av ett byggnadsverk eller ett bebyggelseområde som är särskilt värdefullt.

Utanför detaljplanerat område

Utanför detaljplanerat område krävs det inte bygglov för att byta färg eller material på tak eller fasad och inte heller om du vill sätta in nya dörrar eller fönster.

Ingrepp i bärande konstruktion

Om åtgärden innebär ingrepp i bärande konstruktion, krävs det en anmälan om byggåtgärd.

Lämna in de här handlingarna tillsammans med din ansökan:

 • situationsplan i skala 1:500
 • fasadritning i skala 1:100
 • förslag till riskbedömning och kontrollplan.

Se även vår sida "Exempelritningar och andra handlingar" för mer information om respektive handling och var du beställer kartunderlag till din situationsplan

Tänk på att en komplett ansökan med rätt information och tydliga ritningar kortar handläggningstiden. Efter en första granskning av ditt ärende kan även andra handlingar behövas, i så fall hör handläggaren av sig till dig.

Så här ansöker du om bygglov

Använd vår e-tjänst för din ansökan. Då kan du följa ditt ärende via Mina sidor och ha allt samlat på ett ställe.

OBS! Du måste få ditt bygglov och ett startbesked innan du får börja bygga. När du har fått ett bygglov och ett startbesked måste du börja bygga inom två år och ha byggt färdigt inom fem år.

Läs informationen på sidan Bygglovsprocessen – Steg för steg-guide för dig som ska ansöka om bygglov innan du gör din bygglovsansökan

Har du frågor?

Kontakta oss på bygglovsrådgivningen!

Ska du flytta en byggnad från en plats till en annan plats på samma tomt eller till en helt annan plats så räknas det som uppförande av en ny byggnad och är oftast en bygglovspliktig åtgärd. Att flytta en byggnad från en plats till en annan innebär också att byggnaden rivs.

Inom detaljplanerat område krävs därför oftast både rivningslov på den gamla platsen och bygglov på den nya platsen. Inom område med områdesbestämmelser kan det krävas en anmälan om rivning på den gamla platsen och bygglov på den nya platsen.

Utanför område med detaljplan eller områdesbestämmelser krävs aldrig rivningslov på den gamla platsen, däremot kan en anmälan krävas. Omfattas byggnaden av ett skydd enligt kulturmiljölagen eller miljöbalken, kan det dock krävas tillstånd enligt dessa lagar. På den nya platsen krävs oftast bygglov.

Lämna in de här handlingarna tillsammans med din ansökan:

 • situationsplan i skala 1:500
 • planritning i skala 1:100
 • förslag till riskbedömning och kontrollplan.

Se även vår sida Exempelritningar och andra handlingar för mer information om respektive handling och var du beställer kartunderlag till din situationsplan.

Tänk på att en komplett ansökan med rätt information och tydliga ritningar kortar handläggningstiden. Efter en första granskning av ditt ärende kan även andra handlingar behövas, i så fall hör handläggaren av sig till dig.

Så här ansöker du om bygglov och rivningslov

Använd vår e-tjänst för din ansökan. Då kan du följa ditt ärende via Mina sidor och ha allt samlat på ett ställe.

OBS! Du måste få ditt bygglov och ett startbesked innan du får börja bygga. När du har fått ett bygglov och ett startbesked måste du börja bygga inom två år och ha byggt färdigt inom fem år.

Läs informationen på sidan Bygglovsprocessen – Steg för steg-guide för dig som ska ansöka om innan du gör din bygglovsansökan

Har du frågor?

Kontakta oss på bygglovsrådgivningen!

En friggebod är en mindre komplementbyggnad som inte kräver bygglov eller anmälan. Friggeboden kan användas till exempel som uthus, garage, förråd, växthus, gäststuga, bastu och båthus. Det viktiga är att det är ett komplement till ett en- eller tvåbostadshus.

Friggeboden ska ha en lämplig form och färg. I vissa fall kan kommunen kräva bygglov för att uppföra en friggebod i en värdefull miljö.

Rätten att uppföra en friggebod begränsas inte av några planbestämmelser. Det betyder att du till exempel får uppföra en friggebod även på mark som normalt inte får bebyggas, så kallad punktprickad mark. Du får även bygga en friggebod trots att du redan byggt den maximala area som detaljplanen tillåter får bebyggas på din fastighet.

Du får utan bygglov uppföra en eller flera friggebodar om följande kriterier är uppfyllda:

 • Det ska finnas ett befintligt en- eller tvåbostadshus eller fritidshus på tomten.
 • Den sammanlagda byggnadsarean av alla friggebodar på tomten får inte vara större än 15 kvadratmeter.
 • Högsta höjd från mark till taknock får inte överstiga 3 meter och placeringen får inte vara närmare än 4,5 meter från tomtgräns.
 • Friggeboden ska vara fristående och kan inte byggas ihop med en annan byggnad.

Medgivande från grannar eller söka bygglov

Om du vill placera din friggebod närmare tomtgränsen än 4,5 meter krävs medgivande av berörda grannar. Medgivandet bör vara skriftligt. Ger inte grannarna sitt medgivande måste du söka bygglov.

Gränsar din tomt till mark som enligt detaljplanen utgör allmän plats till exempel en väg, gata eller parkmark så måste friggeboden placeras minst 4,5 meter från tomtgränsen. Kommunen kan inte som granne skriva ett medgivande för närmare placering av allmän plats såsom väg, gata eller parkmark. Om placeringen är närmare än 4,5 meter till allmän plats såsom väg, gata eller parkmark, krävs bygglov.

Så här ansöker du om bygglov

Använd vår e-tjänst för din ansökan. Då kan du följa ditt ärende via Mina sidor och ha allt samlat på ett ställe.

OBS! Du måste få ditt bygglov och ett startbesked innan du får börja bygga. När du har fått ett bygglov och ett startbesked måste du börja bygga inom två år och ha byggt färdigt inom fem år.

Läs informationen på sidan Bygglovsprocessen – Steg för steg-guide för dig som ska ansöka om bygglov innan du gör din bygglovsansökan

Strandskydd

Om du bygger närmare hav, sjö eller vattendrag än 100 meter krävs normalt strandskyddsdispens enligt miljöbalken. Det kan variera mellan 100-300 meter.

Har du frågor?

Kontakta oss på bygglovsrådgivningen!

Att bygga ett fristående garage kräver oftast bygglov. Det finns dock undantag om garaget inte blir större än 30 kvm, då kan det räcka med en anmälan enligt attefallsreglerna, om du inte redan byggt attefallsbyggnader på din tomt eller om din tomt ligger under till exempel ”bullermattan”, läs mer under rubriken Attefallshus och attefallstillbyggnader.

Lämna in de här handlingarna tillsammans med din ansökan

 • situationsplan i skala 1:500
 • fasadritning i skala 1:100
 • planritning i skala 1:100
 • förslag till riskbedömning och kontrollplan.

Se även vår sida Exempelritningar och andra för mer information om respektive handling och var du beställer kartunderlag till din situationsplan.

Om det du ska göra rör någon form av teknisk installation ska du även lämna in en teknisk beskrivning och/eller produktblad. Det kan även krävas en konstruktionsritning på berörda delar, en situationsplan eller en tillgänglighetsredovisning.

Tänk på att en komplett ansökan med rätt information och tydliga ritningar kortar handläggningstiden. Efter en första granskning av ditt ärende kan även andra handlingar behövas, i så fall hör handläggaren av sig till dig.

Så här ansöker du om bygglov

Använd vår nya e-tjänst för din ansökan. Då kan du följa ditt ärende via Mina sidor och ha allt samlat på ett ställe.

OBS! Du måste få ditt bygglov och ett startbesked innan du får börja bygga. När du har fått ett bygglov och ett startbesked måste du börja bygga inom två år och ha byggt färdigt inom fem år.

Läs informationen på sidan Bygglovsprocessen – Steg för steg-guide för dig som ska ansöka om innan du gör din bygglovsansökan

Har du frågor?

Kontakta oss på bygglovsrådgivningen!

Det krävs inte bygglov för uppställning över vintern för max två enheter av fritidsbåt, husbil eller husvagn på egen småhustomt. Placeras de närmare tomtgräns än 4,5 meter krävs grannens medgivande. Undantaget gäller inte inom eller i nära anslutning till byggnad eller bebyggelseområde som är särskilt värdefull som ett kulturhistoriskt område.

En husvagn som står uppställd på samma ställe under en längre tid än en normal säsong betraktas som en byggnad som det krävs bygglov för. Ställs flera husvagnar upp permanent kan det räknas som en camping vilket kräver bygglov.

Så här ansöker du om bygglov

Använd vår nya e-tjänst för din ansökan. Då kan du följa ditt ärende via Mina sidor och ha allt samlat på ett ställe.

OBS! Du måste få ditt bygglov och ett startbesked innan du får börja bygga. När du har fått ett bygglov och ett startbesked måste du börja bygga inom två år och ha byggt färdigt inom fem år.

Läs informationen på sidan Bygglovsprocessen – Steg för steg-guide för dig som ska ansöka om bygglov innan du gör din bygglovsansökan.

Har du frågor?

Kontakta oss på bygglovsrådgivningen!

Inglasning av en uteplats eller balkong under tak, i direkt anslutning till ett hus, kräver bygglov.

Om du ska glasa in en uteplats som är max 15 kvadratmeter i anslutning till ett en- eller tvåbostadshus kan den klassas som en Attefallstillbyggnad och kräver då inte bygglov, men du måste göra en anmälan. Läs mer under rubriken Attefallshus eller attefallstillbyggnader.

Lämna in de här handlingarna tillsammans med din ansökan:

 • situationsplan i skala 1:500
 • fasadritning i skala 1:100
 • planritning i skala 1:100
 • förslag till riskbedömning och kontrollplan.

Se även vår sida Exempelritningar och andra handlingar för mer information om respektive handling och var du beställer kartunderlag till din situationsplan.

Tänk på att en komplett ansökan med rätt information och tydliga ritningar kortar handläggningstiden. Efter en första granskning av ditt ärende kan även andra handlingar behövas, i så fall hör handläggaren av sig till dig.

Så här ansöker du om bygglov

Använd vår nya e-tjänst för din ansökan. Då kan du följa ditt ärende via Mina sidor och ha allt samlat på ett ställe.

OBS! Du måste få ditt bygglov och ett startbesked innan du får börja bygga. När du har fått ett bygglov och ett startbesked måste du börja bygga inom två år och ha byggt färdigt inom fem år.

Läs informationen på sidan Bygglovsprocessen – Steg för steg-guide för dig som ska ansöka om bygglov innan du gör din bygglovsansökan

Har du frågor?

Kontakta oss på bygglovsrådgivningen!

Om du ska installera en fettavskiljare ska du göra en anmälan till avdelning Miljö och bygg på Luleå kommun.

Fett i avloppsvatten från bland annat restauranger, storkök och bagerier kan leda till problem med igensättning i avloppsledningar. Därför är det ett krav att installera fettavskiljare när du startar en verksamhet av det slaget.

Lämna in de här handlingarna tillsammans med din anmälan:

 • planritning i skala 1:100
 • förslag till riskbedömning och kontrollplan.

Se även vår sida Exempelritningar och andra för mer information om respektive handling och var du beställer kartunderlag till din situationsplan.

Om det du ska göra rör någon form av teknisk installation ska du även lämna in en teknisk beskrivning och/eller produktblad. Det kan även krävas en konstruktionsritning på berörda delar, en situationsplan eller en tillgänglighetsredovisning.

Tänk på att en komplett ansökan med rätt information och tydliga ritningar kortar handläggningstiden. Efter en första granskning av ditt ärende kan även andra handlingar behövas, i så fall hör handläggaren av sig till dig.

Så här gör du din anmälan

Du får inte påbörja ditt arbete innan du gjort en anmälan och fått ett startbesked från miljö- och byggnadsnämnden. Din anmälan ska du skicka till avdelning Miljö och bygg på Luleå kommun. Vi arbetar med att ta fram nya e-tjänster men fram till att de är klara gör du din anmälan genom att fylla i en blankett och skicka den tillsammans med bilagor till avdelning Miljö och bygg på e-postadressen: miljobygg@lulea.se.

Har du frågor?

Kontakta oss på bygglovsrådgivningen!

Ska du göra invändiga ändringar i din byggnad kan du behöva tillstånd. Oftast krävs en bygganmälan (det vi ibland kallar teknisk anmälan) men i vissa fall behöver du ansöka om bygglov.

Brandskydd

Ska du göra en ändring i en byggnad som innebär att byggnadens brandskydd förändras ska en anmälan göras till avdelning Miljö och bygg på Luleå kommun.

Ett exempel på en sådan ändring är när det görs en öppning i en vägg som är utformad som en brandcell eller när utrymningsvägar förändras. Vid en ändring av brandskyddet ska en brandskyddsbeskrivning tas fram som sedan omvandlas till en brandskyddsdokumentation när ändringen har utförts.

Bärande konstruktion

Ska du göra ändringar i din byggnad som innebär att byggnadens bärande konstruktion berörs ska du anmäla detta till avdelning Miljö och bygg på Luleå kommun. Ändringar som berör en byggnads bärande delar kan exempelvis vara ersättning av en bärande innervägg med en balk eller håltagning i bjälklag för trappa. Vid en anmälan om ändring i bärande konstruktion behöver bland annat beräkningar över den nya konstruktionens dimensionering redovisas.

Dela en lägenhet i två

Ska du göra om en lägenhet till två lägenheter i stället så krävs det bygglov.

Dörr

Att göra en håltagning för till exempel en ny innerdörr i bärande vägg eller vägg som är brandklassad kräver en anmälan till avdelning Miljö och bygg på Luleå kommun.

Hiss

Om du ska installera eller väsentligt ändra en installation av en hiss i en byggnad ska du skicka in en anmälan om detta. Innan en hiss som installeras eller ändras får tas i bruk ska den inspekteras av en certifierad funktionskontrollant som utfärdar ett intyg.

Om du ska byta hisskorg mot en hisskorg som har samma dimension som den utbytta behöver du inte göra någon anmälan.

Om installation av en hiss innebär att ändringar i byggnadens bärande konstruktion genomförs krävs även en anmälan för detta, se ovan. Du som ägare till hissen har ansvar för att hissen får föreskriven service och att den besiktigas med rätt intervall.

Inredande av ytterligare bostad i ett enbostadshus

Att inreda en del av ett befintligt enbostadshus till ytterligare en bostad kräver en anmälan till avdelning Miljö och bygg på Luleå kommun.

Planlösning

Ändringar i en byggnad som gör att byggnadens planlösning ändras avsevärt kräver också en anmälan. Detta kan bli aktuellt i en byggnad som totalrenoveras vilket medför att planlösningen görs om.

I dessa fall innebär det oftast att även ändringar i byggnadens bärande konstruktion genomförs vilket också kräver en anmälan, se ovan. Vid ändring av planlösning behöver bland annat tillgängligheten i byggnaden kontrolleras.

Stambyte

Om stambytet ska utföras i befintligt VA-schakt behöver du inte anmäla åtgärden. Detta betraktas som underhåll och är inte en anmälningspliktig åtgärd. Ska du däremot placera nya VA-stammar i nya lägen som kan påverka byggnadens bärande konstruktion behöver du anmäla åtgärden. I detaljplanen kan det även finnas en bestämmelse om att anmälan krävs för underhållsåtgärder.

Ventilation

Ska du installera ny ventilation eller väsentligt ändra en anordning för ventilation i en byggnad ska du anmäla detta till avdelning Miljö och bygg på Luleå kommun. I vissa byggnader är det även krav på återkommande ventilationskontroll (OVK).

Vatten och avlopp

För att installera eller väsentligt ändra en anläggning för vattenförsörjning eller avlopp i en byggnad eller inom en tomt krävs det en anmälan. Detta kan bli aktuellt om man skapar ett helt nytt badrum eller kök, eller om man ska anlägga eller ändra ett enskilt avlopp på fastigheten. Tillstånd kan även krävas enligt miljöbalken.

Lämna in de här handlingarna tillsammans med din anmälan/ansökan:

 • planritning i skala 1:100
 • förslag till riskbedömning och kontrollplan.

Se även vår sida Exempelritningar och andra handlingar för mer information om respektive handling och var du beställer kartunderlag till din situationsplan.

Om det du ska göra rör någon form av teknisk installation ska du även lämna in en teknisk beskrivning och/eller produktblad. Det kan även krävas en konstruktionsritning på berörda delar, en situationsplan eller en tillgänglighetsredovisning.

Tänk på att en komplett ansökan med rätt information och tydliga ritningar kortar handläggningstiden. Efter en första granskning av ditt ärende kan även andra handlingar behövas, i så fall hör handläggaren av sig till dig.

Så här gör du din bygganmälan

Använd vår e-tjänst för din anmälan.Då kan du följa ditt ärende via Mina sidor och ha allt samlat på ett ställe.
Inne i e-tjänsten anger du vad det är för invändig åtgärd du vill göra.

OBS! Du får inte påbörja ditt arbete innan du gjort en anmälan och och fått ett startbesked. När du fått ett startbesked måste du ha byggt färdigt inom två år.

Så här ansöker du om bygglov

Använd vår e-tjänst för din ansökan. Då kan du följa ditt ärende via Mina sidor och ha allt samlat på ett ställe.

OBS! Du måste få ditt bygglov och ett startbesked innan du får börja bygga. När du har fått ett bygglov och ett startbesked måste du börja bygga inom två år och ha byggt färdigt inom fem år.

Läs informationen på sidan Bygglovsprocessen – Steg för steg-guide för dig som ska ansöka om bygglov innan du gör din bygglovsansökan

Har du frågor?

Kontakta oss på bygglovsrådgivningen!

Vill du bygga något på din kolonilott ska du tänka på följande:

 • All bebyggelse som uppförs på din kolonilott ska uppfylla bestämmelserna i detaljplanen, plan- och bygglagen, Boverkets byggregler och koloniträdgårdsföreningens avtal med kommunen.
 • Du måste alltid ha tillstånd från din koloniträdgårdsförening innan du bygger. Det betyder att föreningen även ska godkänna åtgärder som inte behöver bygglov.
 • För de flesta koloniområdena finns detaljplaner. Detaljplanen anger bland annat hur stugor får placeras och hur stora och höga de får vara och vad som kräver bygglov.

Lämna in de här handlingarna tillsammans med din ansökan:

 • planritning i skala 1:100
 • förslag till riskbedömning och kontrollplan.

Se även vår sida Exempelritningar och andra handlingar för mer information om respektive handling och var du beställer kartunderlag till din situationsplan.

Tänk på att en komplett ansökan med rätt information och tydliga ritningar kortar handläggningstiden. Efter en första granskning av ditt ärende kan även andra handlingar behövas, i så fall hör handläggaren av sig till dig.

Så här ansöker du om bygglov

Använd vår nya e-tjänst för din ansökan. Då kan du följa ditt ärende via Mina sidor och ha allt samlat på ett ställe.

OBS! Du måste få ditt bygglov och ett startbesked innan du får börja bygga. När du har fått ett bygglov och ett startbesked måste du börja bygga inom två år och ha byggt färdigt inom fem år.

Läs informationen på sidan Bygglovsprocessen – Steg för steg-guide för dig som ska ansöka om bygglov innan du gör din bygglovsansökan

Har du frågor?

Kontakta oss på bygglovsrådgivningen!

Beroende på hur stor komplementbyggnad eller komplementbostadshus du vill bygga och om din fastighet ligger i ett område med särskilt värdefull miljö (till exempel Gammelstads kyrkstad) eller områden av riksintresse för totalförsvaret (”bullermattan”) så kan du antingen bygga enligt attefallsreglerna eller så behöver du söka bygglov.

Läs mer under rubrikerna Attefallshus eller attefallstillbyggnader respektive Bygga nytt bostadshus.

Har du frågor?

Kontakta oss på bygglovsrådgivningen!

Om du äger en byggnad med särskilt bevarandevärde som har skyddsbestämmelser i detaljplan ska du alltid anmäla om du har tänkt utföra underhållsarbete. Om du är osäker på om din byggnad omfattas av skyddsbestämmelser är du välkommen att kontakta Bygglovsrådgivningen.

Vissa byggnader eller byggnadsverk med särskilt bevarandevärde ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig och konstnärlig synpunkt omfattas av skyddsbestämmelser i detaljplanen. Du behöver antingen göra en anmälan och invänta startbesked eller söka bygglov innan du genomför underhållsåtgärder. Det gäller alla åtgärder, även de som annars inte är lov- eller anmälningspliktiga.

Åtgärder som syftar till att bibehålla, bevara eller återställa en byggnads konstruktion, funktion, användningssätt, utseende eller kulturhistoriska värde räknas som underhåll. Det är viktigt att en byggnad som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt inte förvanskas.

 • Du behöver alltid anmäla underhållsåtgärder även om åtgärden i sig inte är lovpliktig. Till exempel om du ska måla om fasaden i samma material och kulör som tidigare.
 • Du behöver alltid söka bygglov om du ska ändra byggnadens yttre utseende eftersom det kan påverka byggnadens eller områdets karaktär och / eller dess kulturhistoriska värde. Till exempel om du ska byta material eller kulör på fasad eller tak.

Lämna in de här handlingarna tillsammans med din anmälan/ansökan:

 • planritning i skala 1:100
 • förslag till riskbedömning och kontrollplan.

Se även vår sida Exempelritningar och andra handlingar för mer information om respektive handling och var du beställer kartunderlag till din situationsplan.

Tänk på att en komplett ansökan med rätt information och tydliga ritningar kortar handläggningstiden. Efter en första granskning av ditt ärende kan även andra handlingar behövas, i så fall hör handläggaren av sig till dig.

Så här gör du din anmälan

Använd vår nya e-tjänst för din anmälan. Då kan du följa ditt ärende via Mina sidor och ha allt samlat på ett ställe.

Så här ansöker du om bygglov

Använd vår nya e-tjänst för din ansökan. Då kan du följa ditt ärende via Mina sidor och ha allt samlat på ett ställe.

OBS! Du måste få ditt bygglov och ett startbesked innan du får börja bygga. När du har fått ett bygglov och ett startbesked måste du börja bygga inom två år och ha byggt färdigt inom fem år.

Läs informationen på sidan ”Bygglovsprocessen – Steg för steg-guide för dig som ska ansöka om bygglov” innan du gör din bygglovsansökan.

Har du frågor?

Kontakta oss på bygglovsrådgivningen!

Om du vill ändra marknivån på din fastighet kan du behöva ansöka om marklov. Marklov krävs för schaktning eller fyllning inom detaljplanerat område om man höjer eller sänker marken med mer än 0,5 meter. Ibland kan det även krävas marklov för trädfällning och skogsplantering. Det framgår i så fall i detaljplanen eller områdesbestämmelserna.

Lämna in de här handlingarna tillsammans med din ansökan:

 • situationsplan i skala 1:500 som visar vilket område som berörs och framtida höjder.
 • markplaneringsritning som visar hur marken ska förändras med markhöjder, utfyllnader och schakter.
 • ritningar på eventuella stödmurar eller plank i anslutning till åtgärden
 • förslag till riskbedömning och kontrollplan.

Se även vår sida Exempelritningar och andra för mer information om respektive handling och var du beställer kartunderlag till din situationsplan.

Tänk på att en komplett ansökan med rätt information och tydliga ritningar kortar handläggningstiden. Efter en första granskning av ditt ärende kan även andra handlingar behövas, i så fall hör handläggaren av sig till dig.

Så här ansöker du om marklov

Använd vår nya e-tjänst för din ansökan. Då kan du följa ditt ärende via Mina sidor och ha allt samlat på ett ställe.

OBS! Du måste få ditt marklov och ett startbesked innan du får börja bygga. När du har fått ett marklov och ett startbesked måste du börja bygga inom två år och ha byggt färdigt inom fem år.

Läs informationen på sidan Bygglovsprocessen – Steg för steg-guide för dig som ska ansöka om bygglov innan du gör din ansökan om marklov.

Har du frågor?

Kontakta oss på bygglovsrådgivningen!

En markis är ett fällbart solskydd, oftast i textil. En fällbar markis placerad på en byggnads fasad, behöver oftast inte bygglov. Det kan behövas bygglov om markisen placeras på en byggnad av kulturhistoriskt värde.

Om det finns reklam på markisen kan den räknas som en skylt som kan behöva bygglov. En fristående ställning med markiser kan kräva bygglov om markistaket är utfällt i sådan utsträckning att konstruktionen anses vara en byggnad.

En fast markiskåpa, korgmarkis behöver alltid bygglov eftersom den påverkar fasaden i stor utsträckning.

Lämna in de här handlingarna tillsammans med din ansökan:

 • planritning i skala 1:100
 • förslag till riskbedömning och kontrollplan.

Se även vår sida Exempelritningar och andra handlingar för mer information om respektive handling och var du beställer kartunderlag till din situationsplan.

Tänk på att en komplett ansökan med rätt information och tydliga ritningar kortar handläggningstiden. Efter en första granskning av ditt ärende kan även andra handlingar behövas, i så fall hör handläggaren av sig till dig.

Så här ansöker du om bygglov

Använd vår nya e-tjänst för din ansökan. Då kan du följa ditt ärende via Mina sidor och ha allt samlat på ett ställe.

OBS! Du måste få ditt bygglov och ett startbesked innan du får börja bygga. När du har fått ett bygglov och ett startbesked måste du börja bygga inom två år och ha byggt färdigt inom fem år.

Läs informationen på sidan Bygglovsprocessen – Steg för steg-guide för dig som ska ansöka om innan du gör din bygglovsansökan.

Har du frågor?

Kontakta oss på bygglovsrådgivningen!

En mur räknas som mur oavsett om den är fristående eller har en jordfylld sida, en så kallad stödmur. Att sätta upp en ny mur eller stödmur kräver bygglov om den på något ställe är högre än 0,5 meter.

Undantag finns dock, du behöver inte söka bygglov om du vill ordna en skyddad uteplats vid ett befintligt en- eller tvåbostadshus om:

 • du placerar muren inom 3,6 m från ditt en- eller tvåbostadshus
 • muren inte är högre än 1,8 m mätt från marken
 • avståndet till tomtgränsen är minst 4,5 m.

Lämna in de här handlingarna tillsammans med din ansökan:

 • planritning i skala 1:100
 • förslag till riskbedömning och kontrollplan.

Se även vår sida Exempelritningar och andra handlingar för mer information om respektive handling och var du beställer kartunderlag till din situationsplan.

Tänk på att en komplett ansökan med rätt information och tydliga ritningar kortar handläggningstiden. Efter en första granskning av ditt ärende kan även andra handlingar behövas, i så fall hör handläggaren av sig till dig.

Så här ansöker du om bygglov

Använd vår nya e-tjänst för din ansökan. Då kan du följa ditt ärende via Mina sidor och ha allt samlat på ett ställe.

OBS! Du måste få ditt bygglov och ett startbesked innan du får börja bygga. När du har fått ett bygglov och ett startbesked måste du börja bygga inom två år och ha byggt färdigt inom fem år.

Läs informationen på sidan Bygglovsprocessen – Steg för steg-guide för dig som ska ansöka om innan du gör din bygglovsansökan.

Har du frågor?

Kontakta oss på bygglovsrådgivningen!

För att måla om ett en- och tvåbostadshus kan du behöva bygglov beroende på om fastigheten ligger inom detaljplanerat område eller inte.

Du behöver söka bygglov för att:

 • inom detaljplanerat område, för att till exempel måla om huset i en annan färg, som väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär.

Du behöver inte bygglov för att:

 • inom samt utanför detaljplanerat område, för att till exempel måla om huset i samma färg, som inte väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär
 • utanför detaljplanerat område måla om huset i en annan färg

Om byggnaden är kulturhistoriskt värdefull och har en skyddsbestämmelse i den gällande detaljplanen (Q, q eller k), så krävs en anmälan för underhåll av byggnaden även om man målar om huset i samma färg som innan.

Så här gör du din anmälan

Du får inte påbörja ditt arbete innan du gjort en anmälan och fått ett startbesked från miljö- och byggnadsnämnden.

Använd vår nya e-tjänst för din anmälan. Då kan du följa ditt ärende via Mina sidor och ha allt samlat på ett ställe.

Så här ansöker du om bygglov

Använd vår nya e-tjänst för din ansökan. Då kan du följa ditt ärende via Mina sidor och ha allt samlat på ett ställe.

OBS! Du måste få ditt bygglov och ett startbesked innan du får börja bygga. När du har fått ett bygglov och ett startbesked måste du börja bygga inom två år och ha byggt färdigt inom fem år.

Läs informationen på sidan Bygglovsprocessen – Steg för steg-guide för dig som ska ansöka om bygglov innan du gör din bygglovsansökan.

Har du frågor?

Kontakta oss på bygglovsrådgivningen!

Kräver inte bygglov om det gäller anläggning av en eller två platser på en tomt med ett en- eller tvåbostadshus. I övrigt krävs bygglov.

Tänk på att om du ändrar markhöjden mer än 0,5 meter krävs marklov om fastigheten ligger inom detaljplanerat område.

Att sätta upp laddstolpar på redan befintliga parkeringsplatser kräver inte bygglov.

Lämna in de här handlingarna tillsammans med din ansökan:

Se även vår sida Exempelritningar och andra handlingar för mer information om respektive handling och var du beställer kartunderlag till din situationsplan.

Om det du ska göra rör någon form av teknisk installation ska du även lämna in en teknisk beskrivning och/eller produktblad. Det kan även krävas en konstruktionsritning på berörda delar, en situationsplan eller en tillgänglighetsredovisning.

Tänk på att en komplett ansökan med rätt information och tydliga ritningar kortar handläggningstiden. Efter en första granskning av ditt ärende kan även andra handlingar behövas, i så fall hör handläggaren av sig till dig.

Så här ansöker du om bygglov

Använd vår nya e-tjänst för din ansökan. Då kan du följa ditt ärende via Mina sidor och ha allt samlat på ett ställe.

OBS! Du måste få ditt bygglov och ett startbesked innan du får börja bygga. När du har fått ett bygglov och ett startbesked måste du börja bygga inom två år och ha byggt färdigt inom fem år.

Läs informationen på sidan Bygglovsprocessen – Steg för steg-guide för dig som ska ansöka om innan du gör din bygglovsansökan.

Har du frågor?

Kontakta oss på bygglovsrådgivningen!

Ska du bygga en pool som är nersänkt i marken eller sticker upp högst 0,5 meter ovanför marken så behöver du inte ansöka om bygglov.

Däremot kan du behöva lov för åtgärder som följer med poolbygget, till exempel tak över poolen, altandäck runt poolen, plank eller mur i närheten. Om schaktmassor återanvänds inom tomten medför det oftast att stora förändringar sker i marknivån vilket behöver marklov.

Du behöver söka lov för:

 • markarbeten om marknivån höjs eller sänks 0,5 centimeter eller mer
 • Murar runt poolen oavsett höjd
 • plank
 • om poolen byggs upp mer än 0,5 meter kan konstruktionen i sig vara lovpliktig (som mur alternativt plank).

Bygg barnsäkert

Det är viktigt att du bygger poolen barnsäkert och att du har ett bra skydd runt den så att ingen kan trilla ner i den. Boverkets byggregler innehåller föreskrifter om skydd mot drunkning som du måste följa.

Lämna in de här handlingarna tillsammans med din ansökan:

Se även vår sida Exempelritningar och andra handlingar för mer information om respektive handling och var du beställer kartunderlag till din situationsplan.

Om det du ska göra rör någon form av teknisk installation ska du även lämna in en teknisk beskrivning och/eller produktblad. Det kan även krävas en konstruktionsritning på berörda delar, en situationsplan eller en tillgänglighetsredovisning.

Tänk på att en komplett ansökan med rätt information och tydliga ritningar kortar handläggningstiden. Efter en första granskning av ditt ärende kan även andra handlingar behövas, i så fall hör handläggaren av sig till dig.

Så här ansöker du om bygglov

Använd vår nya e-tjänst för din ansökan. Då kan du följa ditt ärende via Mina sidor och ha allt samlat på ett ställe.

OBS! Du måste få ditt bygglov och ett startbesked innan du får börja bygga. När du har fått ett bygglov och ett startbesked måste du börja bygga inom två år och ha byggt färdigt inom fem år.

Läs informationen på sidan Bygglovsprocessen – Steg för steg-guide för dig som ska ansöka om bygglov innan du gör din bygglovsansökan.

Har du frågor?

Kontakta oss på bygglovsrådgivningen!

Rivningslov inom detaljplanerat område

Vill du riva en byggnad eller en del av byggnad inom detaljplanerat område krävs rivningslov om inte kommunen har minskat lovplikten genom en planbestämmelse.

Rivningsanmälan utanför detaljplanerat område

Vill du riva hela eller delar av huvudbyggnaden utanför detaljplanerat område krävs en rivningsanmälan. För att riva komplementbyggnader utanför detaljplan krävs ingen rivningsanmälan.

Lämna in de här handlingarna tillsammans med din ansökan/anmälan:

Se även vår sida "Exempelritningar och andra handlingar" för mer information om respektive handling och var du beställer kartunderlag till din situationsplan.

Tänk på att en komplett ansökan med rätt information och tydliga ritningar kortar handläggningstiden. Efter en första granskning av ditt ärende kan även andra handlingar behövas, i så fall hör handläggaren av sig till dig.

Hur ska avfallet hanteras?

Via länken nedan hittar du information kring vad som gäller för bygg- och rivningsavfall för dig som planerar ombyggnation och/eller rivning.

Så här gör du din rivningsanmälan

Använd vår nya e-tjänst för din anmälan. Då kan du följa ditt ärende via Mina sidor och ha allt samlat på ett ställe.


Så här ansöker du om rivningslov

Använd vår nya e-tjänst för din ansökan. Då kan du följa ditt ärende via Mina sidor och ha allt samlat på ett ställe.

Läs informationen på sidan Bygglovsprocessen – Steg för steg-guide för dig som ska ansöka om innan du gör din ansökan om rivningslov.

Har du frågor?

Kontakta oss på bygglovsrådgivningen!

Inom detaljplanerat område krävs det som regel bygglov för skyltar och ljusanordningar. Utanför detaljplanerat område krävs normalt inget bygglov men tillstånd från länsstyrelsen eller Trafikverket kan krävas.

Skyltar mindre än 1 kvm kräver normalt inte bygglov. Det kan behövas bygglov även om skylten är mindre än 1 kvm inom områden som är särskilt värdefulla från ett historiskt, miljömässigt eller ur en konstnärlig synpunkt.

 • en skylt för ett tillfälligt evenemang om skylten är uppsatt under högst fyra veckor.
 • en orienteringstavla vars area är högst 2 kvm
 • en skylt inomhus
 • valreklam i samband med val till riksdagen, regionfullmäktige, kommunfullmäktige, Europaparlamentet, Sametinget eller i samband med folkomröstning.
 • en flaggstång avsedd för nationsflagga, flagga med kommunvapen eller liknande
 • ett vägmärke, en tilläggstavla eller annan anordning för anvisning av trafik enligt vägmärkesförordningen (2007:90)
 • ett sjövägmärke eller en säkerhetsanordning för sjöfarten enligt sjötrafikordningen (1986:300)
 • för trottoarpratare krävs inte bygglov men du behöver ansöka om markupplåtelse. Läs mer om markupplåtelse här

Om skylten har två sidor räknas båda sidorna in i arean.

 • Situationsplan i skala 1:500 som visar var på fastigheten skylten ska placeras. Mått till fastighetsgränser behövs främst vid fristående skyltar.

 • Fasadritning i skala 1:100, måttsatt (alternativt fotografier)

 • Detaljritning som visar hur skylten ska se ut. Beskriv material, färg, konstruktion, storlek (bredd, höjd och djup).

 • Om det du ska göra rör någon form av teknisk installation ska du lämna in en teknisk beskrivning och/eller produktblad. Det kan även krävas en konstruktionsritning på berörda delar. Om skylten ska belysas ska du beskriva ljusstyrkan (Lumen eller Candela).

 • Förslag till riskbedömning och kontrollplan.
  Kontrollplanen ska vara anpassad till omständigheterna i det enskilda fallet och ha den utformning och detaljeringsgrad som behövs för att på ett ändamålsenligt sätt säkerställa att byggnationen uppfyller kraven i PBL, PBF och BBR. För skyltar som är förankrade genom infästning i väggliv (”bultning”) eller i fundament (”betongklump”) på mark ska stadga, bärighet och beständighet finnas med i kontrollplanen. Som underlag behövs en beskrivning av- eller ritning utvisande hur förankring ska ske. Ange vem som ska sätta upp skylten.

  Mall för detta finns på sidan Riskbedömning, kontrollplan och kontrollansvarig

Se även vår sida Exempelritningar och andra handlingar för mer information om respektive handling och var du beställer kartunderlag till din situationsplan.

Tänk på att en komplett ansökan med rätt information och tydliga ritningar kortar handläggningstiden. Efter en första granskning av ditt ärende kan även andra handlingar behövas, i så fall hör handläggaren av sig till dig.

Granskning av ärendet

Vi granskar handlingar i det kompletta ärendet mot detaljplan, eventuell kulturmiljö och säkerställer att de tekniska egenskapskraven uppfylls (bärighet/beständighet och ljusstyrka).

Om åtgärden inte bedöms kunna genomföras ges du möjlighet att yttra dig. Om åtgärden bedöms kunna genomföras går vi vidare med handläggningen.

Vi skickar ofta ut sakägaryttrande (t ex till fastighetsägare om de inte är medsökande). Ofta förekommande är placering på fastighet i centrala stan och då ska grannfastighet höras om det inte är uppenbart onödigt. Ofta förekommande är att kommunen behöver höras.

För skyltar inom stadskärnan ska kommunen ges möjlighet att yttra sig. Detta gäller även skyltar som placeras nära väg där kommunen är väghållare, observera att om skylten är ljussatt kan kommunen behöva höras även om skylten inte är placerad nära vägen.

Om skylten avses placeras inom ett område för kulturmiljö behöver eventuellt byggnadsantikvarie höras.

Om sakägare motsätter sig åtgärden så granskas eventuella synpunkter och du som sökande får bemöta synpunkterna. Efter att vi fått in ditt yttrande gör vi en bedömning om hur vi ska ta ärendet vidare.

Om negativa synpunkter kommit in ska förslag till beslut skrivas till miljö och byggnadsnämnden.

Om inga negativa synpunkter inkommit/ inga sakägare har behövt höras skriver vi beslut om vi har delegation alternativt beslut i nämnden. Startbesked meddelas och kontrollplan fastställs. Tekniskt samråd, arbetsplatsbesök, behövs inte i dessa ärenden. Beslutet skickas till dig och fakturan kommer efter några veckor. I beslutet framgår vad som gäller. Åtgärden får tas i bruk utan slutbesked. Dock ska slutbesked ändå sökas och signerad kontrollplan skickas in.

Du måste få ditt bygglov och startbesked innan du får börja bygga. När du har fått ett bygglov och ett startbesked måste du börja bygga inom två år och ha byggt färdigt inom fem år.

Så här ansöker du om bygglov för skyltar

Använd vår e-tjänst för skyltlov. Då kan du följa ditt ärende via Mina sidor och ha allt samlat på ett ställe. Du kan ansöka som ombud och i e-tjänsten finns även möjlighet att lägga till medsökande som kan signera ärendet.

Läs informationen på sidan Bygglovsprocessen – Steg för steg-guide för dig som ska ansöka om innan du gör din bygglovsansökan.

Har du frågor?

Kontakta oss på bygglovsrådgivningen!

Ska du bygga ett skärmtak över en uteplats vid ditt bostadshus, altan, balkong eller entré på sammanlagt max 15,0 kvadratmeter och med ett avstånd till tomtgräns på minst 4,5 meter så behöver du inte ansöka om bygglov. Däremot måste du göra en anmälan enligt attefallsreglerna, läs mer under rubriken Attefallsbyggnader.

Har du frågor?

Kontakta oss på bygglovsrådgivningen!

Inom detaljplanelagt område

Solceller kan i vissa fall behöva bygglov. Ligger byggnaden inom detaljplanelagt område och solcellsinstallationen innebär att man byter färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial kan det krävas bygglov.

Det finns vissa undantag för en- och tvåbostadhus om installationen inte innebär en väsentlig förändring av byggnadens eller områdets karaktär. Dessa undantag gäller dock inte om fastigheten ligger inom kulturmiljömärkt område, till exempel Gammelstads kyrkstad, eller inom ett område med riksintresse för totalförsvaret.

I vår kommun har vi områden som är av riksintresse för totalförsvarets militära del. I dessa områden och de påverkansområden som omger dem och som ligger inom detaljplanelagt område krävs det ofta bygglov för att montera solpaneler på byggnader.

Utanför detaljplanelagt område

Utanför detaljplanelagt område krävs normalt sett inte bygglov om inte kommunen har beslutat annat i områdesbestämmelser eller om området ligger inom riksintresse för totalförsvaret.

Lämna in de här handlingarna tillsammans med din ansökan:

Se även vår sida Exempelritningar och andra handlingar för mer information om respektive handling och var du beställer kartunderlag till din situationsplan.

Om det du ska göra rör någon form av teknisk installation ska du även lämna in en teknisk beskrivning och/eller produktblad. Det kan även krävas en konstruktionsritning på berörda delar, en situationsplan eller en tillgänglighetsredovisning.

Tänk på att en komplett ansökan med rätt information och tydliga ritningar kortar handläggningstiden. Efter en första granskning av ditt ärende kan även andra handlingar behövas, i så fall hör handläggaren av sig till dig.

Så här ansöker du om bygglov

Använd vår nya e-tjänst för din ansökan. Då kan du följa ditt ärende via Mina sidor och ha allt samlat på ett ställe.

OBS! Du måste få ditt bygglov och ett startbesked innan du får börja bygga. När du har fått ett bygglov och ett startbesked måste du börja bygga inom två år och ha byggt färdigt inom fem år.

Läs informationen på sidan Bygglovsprocessen – Steg för steg-guide för dig som ska ansöka om bygglov innan du gör din bygglovsansökan.

Har du frågor?

Kontakta oss på bygglovsrådgivningen!

Staket

Du kan utan bygglov bygga ett heltätt staket som är maximalt 1,2 meter högt ovanför befintlig marknivå och minst 0,8 m från tomtgräns. Bygger du närmare tomtgränsen än 0,8 m måste du söka bygglov. Bygger du ett högre staket (upp till 1,8 m) ska det ha minst 50 procents genomsiktlighet för att vara bygglovsbefriat. Det är bra om staketet kan skötas från båda håll.

Plank

Med plank menas konstruktioner som upplevs som täta. Det har ingen betydelse av vilket material planket är gjort. Att sätta upp ett plank kräver bygglov.

Om de två första kriterierna är uppfyllda, men planket ligger närmare tomtgränsen än 4,5 meter, behöver du medgivande från din granne. Medgivandet bör vara skriftligt. Om grannen inte ger sitt medgivande kan du söka bygglov. Då får miljö- och byggnadsnämnden avgöra om du får bygga så nära gränsen.

Tänk på att inte försämra sikten med ditt staket eller plank.

Om du tänker bygga inom tolv meter från ett vägområde kan det påverka trafiksäkerheten. Du behöver därför tillstånd från Länsstyrelsen.

Vid större vägar kan det byggfria avståndet vara större, om det behövs med hänsyn till trafiksäkerheten. Avståndet kan vara 30 meter eller 50 meter från vägområdet.

Så här ansöker du om bygglov

Använd vår nya e-tjänst för din ansökan. Då kan du följa ditt ärende via Mina sidor och ha allt samlat på ett ställe.

OBS! Du måste få ditt bygglov och ett startbesked innan du får börja bygga. När du har fått ett bygglov och ett startbesked måste du börja bygga inom två år och ha byggt färdigt inom fem år.

Läs informationen på sidan Bygglovsprocessen – Steg för steg-guide för dig som ska ansöka om innan du gör din bygglovsansökan.

Har du frågor?

Kontakta oss på bygglovsrådgivningen!

Se rubriken Attefallshus eller attefallstillbyggnader. Uppfyller takkuporna inte attefallsreglerna kan det krävas bygglov.

Så här ansöker du om bygglov

Använd vår nya e-tjänst för din ansökan. Då kan du följa ditt ärende via Mina sidor och ha allt samlat på ett ställe.

OBS! Du måste få ditt bygglov och ett startbesked innan du får börja bygga. När du har fått ett bygglov och ett startbesked måste du börja bygga inom två år och ha byggt färdigt inom fem år.

Läs informationen på sidan Bygglovsprocessen – Steg för steg-guide för dig som ska ansöka om innan du gör din bygglovsansökan.

Har du frågor?

Kontakta oss på bygglovsrådgivningen!

En tillbyggnad är en ändring av en byggnad som innebär en ökning av byggnadens volym. Tillbyggnader är bygglovspliktiga.

Är tillbyggnaden 15 kvadratmeter eller mindre kan den klassas som en attefallstillbyggnad och kräver då inte bygglov, men är anmälningspliktig. Läs mer under rubriken Attefallshus eller attefallstillbyggnader.

Lämna in de här handlingarna tillsammans med din ansökan:

Se även vår sida "Exempelritningar och andra handlingar" för mer information om respektive handling och var du beställer kartunderlag till din situationsplan.

Tänk på att en komplett ansökan med rätt information och tydliga ritningar kortar handläggningstiden. Efter en första granskning av ditt ärende kan även andra handlingar behövas, i så fall hör handläggaren av sig till dig.

Så här ansöker du om bygglov

Använd vår nya e-tjänst för din ansökan. Då kan du följa ditt ärende via Mina sidor och ha allt samlat på ett ställe.

OBS! Du måste få ditt bygglov och ett startbesked innan du får börja bygga. När du har fått ett bygglov och ett startbesked måste du börja bygga inom två år och ha byggt färdigt inom fem år.

Läs informationen på sidan Bygglovsprocessen – Steg för steg-guide för dig som ska ansöka om innan du gör din bygglovsansökan.

Har du frågor?

Kontakta oss på bygglovsrådgivningen!

Läs mer under rubriken Markarbeten.

Ska man ställa ut stolar på trottoaren eller bara bygga en trall i marknivå behövs inte bygglov. Uppbyggda golv med trätrall och liknande bör undvikas, men ibland kan undantag göras för att t ex jämna ut stora nivåskillnader.

Bygglov behövs om man bygger en uteservering som helt eller till största delen är inbyggd av exempelvis väggar eller markistak. Uteserveringar ska vara tillgängliga så att de kan användas av personer med nedsatt rörelse och/eller orienteringsförmåga. Tänk på att uteserveringen inte får hindra framkomst av räddningsfordon.

Förutom eventuellt bygglov krävs tillstånd från polis, alkoholhandläggare (om så är aktuellt) samt upplåtelseavtal. För att få serveringstillstånd behöver uteserveringen ha en avgränsning (fast monterat staket).

Vissa åtgärder eller byggen som hör ihop med en uteservering behöver bygglov, exempelvis att bygga ett tak eller glasa in en del under ett tak. Att skärma av uteserveringen med plank eller att exempelvis bygga ett trädäck till uteserveringen kan också behöva bygglov.

Lämna in de här handlingarna tillsammans med din ansökan:

Se även vår sida Exempelritningar och andra för mer information om respektive handling och var du beställer kartunderlag till din situationsplan.

Om det du ska göra rör någon form av teknisk installation ska du även lämna in en teknisk beskrivning och/eller produktblad. Det kan även krävas en konstruktionsritning på berörda delar, en situationsplan eller en tillgänglighetsredovisning. För ändringar i brandskydd behövs en brandskyddsbeskrivning.

Tänk på att en komplett ansökan med rätt information och tydliga ritningar kortar handläggningstiden. Efter en första granskning av ditt ärende kan även andra handlingar behövas, i så fall hör handläggaren av sig till dig.

Så här ansöker du om bygglov

Använd vår nya e-tjänst för din ansökan. Då kan du följa ditt ärende via Mina sidor och ha allt samlat på ett ställe.

OBS! Du måste få ditt bygglov och ett startbesked innan du får börja bygga. När du har fått ett bygglov och ett startbesked måste du börja bygga inom två år och ha byggt färdigt inom fem år.

Läs informationen på sidan Bygglovsprocessen – Steg för steg-guide för dig som ska ansöka om bygglov innan du gör din bygglovsansökan.

Har du frågor?

Kontakta oss på bygglovsrådgivningen!

Ett växthus är en komplementbyggnad. Man kan antingen utforma den så att den går under friggebodsreglerna eller Attefallsreglerna.

Friggebod - Den sammanlagda byggnadsarean av alla friggebodar på tomten får inte vara större än 15 kvadratmeter. Läs mer under rubriken Friggebod.

Attefall - En attefallsbyggnad får vara maximalt 30 kvadratmeter byggnadsarea. Läs mer under rubriken Attefallshus och attefallstillbyggnader.

Har du frågor?

Kontakta oss på bygglovsrådgivningen!

Om en byggnad eller en del av en byggnad tas i anspråk eller inreds för ett väsentligt annat ändamål än det byggnaden senast användes för eller fick bygglov för krävs det alltid bygglov. Det gäller även om man inte behöver göra några byggnadstekniska förändringar och gäller också om den ändrade verksamheten bara handlar om en del av byggnaden.

Detta kan exempelvis vara om en lokal för restaurang ska ändras till kontor eller en kontorsbyggnad som görs om till bostad. Om det i en byggnad inreds någon ytterligare bostad eller någon ytterligare lokal för handel, hantverk eller industri krävs också bygglov.

Lämna in de här handlingarna tillsammans med din ansökan:

Se även vår sida Exempelritningar och andra för mer information om respektive handling och var du beställer kartunderlag till din situationsplan.

Om det du ska göra rör någon form av teknisk installation ska du även lämna in en teknisk beskrivning och/eller produktblad. Det kan även krävas en konstruktionsritning på berörda delar, en situationsplan eller en tillgänglighetsredovisning. För ändringar i brandskydd behövs en brandskyddsbeskrivning.

Tänk på att en komplett ansökan med rätt information och tydliga ritningar kortar handläggningstiden. Efter en första granskning av ditt ärende kan även andra handlingar behövas, i så fall hör handläggaren av sig till dig.

Så här ansöker du om bygglov

Använd vår nya e-tjänst för din ansökan. Då kan du följa ditt ärende via Mina sidor och ha allt samlat på ett ställe.

OBS! Du måste få ditt bygglov och ett startbesked innan du får börja bygga. När du har fått ett bygglov och ett startbesked måste du börja bygga inom två år och ha byggt färdigt inom fem år.

Läs informationen på sidan ”Bygglovsprocessen – Steg för steg-guide för dig som ska ansöka om bygglov” innan du gör din bygglovsansökan.

Har du frågor?

Kontakta oss på bygglovsrådgivningen!

Sidan uppdaterades den 27 juni 2024