Bergtäkt Maraviken

Inom bergtäkten i Maraviken på fastigheterna Måttsund 2:12 och 39:1 producerar Skanska Industrial Solutions AB förädlade bergmaterialprodukter för den regionala bygg- och anläggningsmarknaden. Produktionen innefattar bland annat losshållning, krossning och maskinhantering av bergmaterial. Brytning av berg sker genom sprängning.

Risker med produkterna

  • Sprängämne: explosivt, lungskador vid förtäring och kan vid kontakt med brännbart material orsaka brand. Sprängmedlen förvaras ej på täktområdet.

Risker med hanteringen

  •  Okontrollerad explosion vid laddning eller transport.

Förebyggande åtgärder

  • Risken för en okontrollerad explosion är mycket liten. Sprängmedlet består av olika komponenter, vilka var för sig är icke-explosiva, och det föreligger således ingen risk för explosion vid transport eller hantering. Det är först efter blandning och förgasning i borrhålen, en kort tid precis i samband med sprängning, som ämnet känsliggörs till ett sprängmedel. Även i denna form är det relativt okänsligt mot friktion, stötar och slag.
  • Endast personal som genomgått viss praktisk och teoretisk utbilning får hantera sprängämnena.
  • Endast godkända fordon får användas och sprängmedlen förvaras åtskilda från varandra vid transport.

För mer information:

Skanska Industrial Solutions AB

112 74 Stockholm

010-448 00 00

www.skanska.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mer information om Skanska Industrial Solutions AB:s verksamhet i Maraviken

Bakgrund

Bergtäkten på fastigheterna Måttsund 2:12 och 39:1 i Luleå kommun bedriver sådan verksamhet att den omfattas av lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor, så kallade Sevesolagstiftningen. I denna lagstiftning finns det två kravnivåer, beroende på vilken mängd kemikalier som hanteras, men i båda finns det krav gällande att delge allmänheten information om risker i verksamheten och hur dessa hanteras. Täkten omfattas av den lägre kravnivån.

Kort beskrivning av verksamheten

Det primära syftet med verksamheten är att producera förädlade bergmaterialprodukter för den regionala bygg- och anläggningsmarknaden. Produktionen innefattar bland annat losshållning, krossning och maskinhantering av bergmaterial. Brytning av berg sker genom sprängning.

Kemikalier och risker

De kemiska produkter som förekommer på anläggningen, och som enligt Sevesolagstiftningen klassas som farliga, är sprängmedel. Sprängämnena är ammoniumbaserade och klassade som explosiva. De kan också ge lungskador vid förtäring, och kontakt med brännbart material kan orsaka brand.

Risken för en okontrollerad explosion är dock mycket liten. Sprängmedlet består av olika komponenter, vilka var för sig är icke-explosiva, och det föreligger således ingen risk för explosion vid transport eller hantering. Det är först efter blandning och förgasning i borrhålen, en kort tid precis i samband med sprängning, som ämnet känsliggörs till ett sprängmedel. Även i denna form är det relativt okänsligt mot friktion, stötar och slag.

Hur varnas du och vad ska du göra?

Om en olyckshändelse skulle inträffa kommer räddningstjänsten att larmas. Räddningsarbetet på plats leds av räddningsledaren, som till sin hjälp har personal och experter från företaget. Om olyckshändelsen bedöms vara så pass allvarlig att boende i omgivningen riskerar att påverkas, kommer räddningstjänsten att gå ut med ett ”Viktigt meddelande till allmänheten” (VMA), Signalen innebär att du ska gå inomhus, stänga fönster, dörrar och ventilation samt lyssna på radion för mer information. Du kan även få information via TV och på SVT-text sidan 599.

Tillsyn av verksamheten

Tillsyn av verksamheten enligt Lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor utförs av Länsstyrelsen.

Information och kontaktuppgifter

Verksamhetsutövare: Skanska Industrial Solutions AB

Kontakt: www.skanska.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., 010-448 00 00

Sidan uppdaterades den 30 mars 2020