Avgifter för schakt på allmän platsmark

Kommunfullmäktige har beslutat att avgifter och viten för schaktning i allmän platsmark ska gälla fårn och med 1 juli 2017.

Luleå växer och det är många som vill schakta i kommunens mark. Allt från bolag/förvaltningar som bygger ut infrastrukturen under mark till privatpersoner som bygger om anslutningar mot kommunal mark.

Luleå kommun har ansvaret mot tredje man för all allmän platsmark, d v s all planlagd mark som inte är fastighetsmark. Som väghållare har kommunen ansvar för att trafiksäkerheten och framkomligheten är god vid alla vägarbetsarbetsområden. Ansvaret gäller även för gång- och cykelvägar, trottoarer, parkeringar, torgytor och parkmark.

För att kunna leva upp till ovanstående ansvar krävs vetskap om de schakter som förekommer inom allmän platsmark. Detta är ett rusurskrävande arbete för att kunna erbjuda en effektiv administration och kontinueliga kontroller

För varje enskilt arbete måste det göras en specifik schakttillståndsansökan.

Avgifter

Åtgärd

Avgift

Prioriterade gator


Ansökan om schakttillstånd

1 500 kr

Ansökan om tillfällig TA-plan

1 500 kr

Pågående TA-plan

200 kr/påbörjat kalenderdygn

Pågående schakt

200 kr/påbörjat kalenderdygnÖvriga ytor


Ansökan om schakttillstånd

500 kr

Ansökan om tillfällig TA-plan

500 kr

Pågående TA-plan

50 kr/påbörjat kalenderdygn

Pågående schakt

50 kr/påbörjat kalenderdygn


För att ett arbete ska räknas som att det utförs på prioriterade gator räcker det med att en del av arbetet, eller tillhörande TA-plan är på prioriterade gator.

Läs mer i Schaktbestämmelser Luleå kommun Pdf, 668.4 kB.

Sidan uppdaterades den 26 april 2023