Återvinning, renhållning och avfall

På den här sidan hittar du information om sophämtning, avfall, återvinning och återbruk i Luleå, hur du sorterar ditt avfall, hur du hittar till återvinningsstationer och återvinningscentraler eller hur du kan ansöka om uppehåll från avfallshämtning med mera. Här i Luleå är det det kommunala bolaget Luleå Miljöresurs (Lumire) som ansvarar för omhändertagande av avfall och driften av de olika avfallsanläggningarna.

Information och ansökan om dispenser

Det finns möjlighet att ansöka om uppehåll från hämtning av kommunalt kärlavfall från din permanentbostad och det gör du hos miljö- och byggnadsnämnden. Uppehållet kan endast beviljas om fastigheten inte kommer att användas på minst sex månader. Miljö- och byggnadsnämnden kan i undantagsfall bevilja uppehåll retroaktivt om bostadsbyggnaden till exempel har brunnit ner.

Vid beviljat uppehåll debiteras inte någon hämtnings- och behandlingsavgift men grundavgiften kvarstår. Om det inte finns någon byggnad på fastigheten som ger upphov till kommunalt avfall som kommunen behöver transportera bort, kan du till miljö- och byggnadsnämnden ansöka om att få dispens även från grundavgiften.

Avgiften för att handlägga din ansökan varierar, men kostar oftast en halv eller en hel handläggningstimme. Årets timavgift kan du hitta i Miljö och byggnadsnämndens taxor.

Du kan ansöka om uppehåll antingen genom att använda vår e-tjänst eller genom att fylla i en blankett. Du hittar båda genom att klicka på länken till e-tjänsten nedan. Glöm inte bort att bifoga er fullmakt om du ansöker åt någon annan.

För fritidsbostäder med sommarabonnemang är det möjligt att begära uppehåll från hämtning direkt till Luleå Miljöresurs (Lumire) om fastigheten inte kommer att nyttjas under året. Begäran måste inkomma senast den 30 april aktuellt år och uppehållet gäller en hämtningsperiod (15 maj- 15 okt) åt gången. Vid uppehåll debiteras inte någon hämtnings- och behandlingsavgift men grundavgiften kvarstår. Viktigt att tänka på är att om man kommer att använda sin fastighet några dagar eller någon vecka har man inte rätt till uppehåll.

Begäran om uppehåll från hämtning av kärlavfall gör du via formulär eller blankett på Lumires webbplats. Denna tjänst är kostnadsfri.

Du har möjlighet att själv kompostera ditt matavfall på din fastighet och på så sätt slippa ha det bruna matavfallskärlet. För att få börja kompostera måste du först lämna in en ansökan om eget omhändertagande av matavfall. Då kommer du få lämna uppgifter om vilken typ av kompostbehållare du använder dig av. Det är viktigt att behållaren är säker mot skadedjur och att den klarar vintern utan att komposten fryser. Om du använder dig av bokashi-metoden ska du kunna förvara komposterad mull skadedjurssäkert under den tid på året när det är tjäle i marken och det inte går att gräva ned mullen direkt.

Du har också möjlighet att kompostera matavfall utan att bli av med det bruna matavfallskärlet genom att enbart skicka in en anmälan. Även det gör du i e-tjänsten nedan.

Avgiften för att handlägga din ansökan varierar, men kostar oftast en halv eller en hel handläggningstimme. Årets timavgift kan du hitta i Miljö och byggnadsnämndens taxor.

Du kan ansöka om befrielse från att lämna matavfall till kommunen eller anmäla kompostering antingen genom att använda vår e-tjänst eller genom att fylla i en blankett. Du hittar båda genom att klicka på länken till e-tjänsten nedan.

Har du egna avfallskärl men vill i stället dela avfallsbehållare med din granne eller annan närboende fastighet? Om ni är två eller fler gränsgrannar eller grannar med mellanliggande väg kan ni dela på avfallsbehållare om fyllnadsgraden och vikten beaktas och olägenheter för människors hälsa och miljön inte uppstår. Ni kan då kontakta Lumire Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som handlägger er ansökan om gemensamma avfallsbehållare.

Om ni inte är gränsgrannar eller grannar med mellanliggande väg men vill ha gemensamma avfallsbehållare ska ni lämna in en ansökan om gemensam avfallsbehållare hos miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsnämnden handlägger även ansökningar om en fritidsbostad vill dela avfallsbehållare med en permanentbostad.

Det gemensamma avfallskärlet för restavfall måste ha en storlek på minst 20 liter per hushåll och vecka. Det gemensamma avfallskärlet för matavfall får delas av maximalt fyra hushåll. När man delar avfallsbehållare delas också hämtnings- och behandlingsavgiften, grundavgiften delas inte. Ni kommer behöva utse en av er som ska vara ansvarig för avfallskärlen. Ert beslut kommer att upphöra om en av grannarna inte längre vill dela avfallskärl.

Miljö- och byggnadsnämnden tar ut en avgift i samband med handläggning av ansökan. Avgiften för att handlägga ansökan varierar. Årets timavgift kan du hitta i Miljö och byggnadsnämndens taxor.

Du kan ansöka om gemensamma avfallsbehållare till Miljö- och byggnadsnämnden antingen genom att använda vår e-tjänst eller genom att fylla i en blankett. Du hittar båda genom att klicka på länken till e-tjänsten nedan. För att lämna in en begäran om gemensamma avfallsbehållare hos Lumire Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan ni besöka deras hemsida.

Sidan uppdaterades den 16 maj 2024