Eld i mörker

Säker eldning utomhus

Om du ska elda utomhus är det viktigt att du gör det på ett säkert sätt.

Nya EU-regler för eldning av avfall

Det är förbjudet att elda avfall enligt miljöbalken och avfallsförordningen. Förbudet gäller både för dig som privatperson och i din verksamhet. Sedan 1 januari 2024 är det även förbjudet att elda trädgårds- och parkavfall.

I förbudet ingår alla typer av material som du antingen vill, eller är skyldig att göra dig av med. Det kan vara plast, kartong, metall, trä, matavfall och grenar, eller farligt avfall som oljor och färg.

Syftet med förbudet

När du återvinner ditt avfall istället för att elda upp det, så bidrar du till en ökad materialåtervinning. Du minskar också luftföroreningarna och medverkar till en minskad klimatpåverkan.

I Luleå kommun kan du när det är kommunalt avfall (hushållsavfall) lämna in ris, sly och grenar till någon av kommunens återvinningscentraler, se Luleå Miljöresurs hemsida www.lumire.se Länk till annan webbplats. Detta gäller även trädgårds- eller parkavfall från verksamheter i det fall det rör sig om kommunalt avfall. För trädgårds- eller parkavfall som kommer från verksamheter och inte är kommunalt avfall ansvarar den som har gett upphov till avfallet, för det avfallet kan du anlita valfri godkänd entreprenör.

Du kan hitta mer information om insamling och förbränning av bioavfall på Naturvårdsverkets hemsida www.naturvardsverket.se Länk till annan webbplats. Sök på ”Krav Länk till annan webbplats. på separat insamling av bioavfall” och läs mer under ”Frågor & svar”

Förbud att elda trädgårds- och parkavfall

Trädgårds- och parkavfall som kan materialåtervinnas får inte längre förbrännas. Här ingår till exempel löv, grenar, stubbar och ris.

För att ta hand om avfallet på rätt sätt ska du göra något av följande:

Finns det några undantag från eldningsförbudet av park- och trädgårdsavfall?

Det har tidigare funnits ett undantag i de lokala föreskrifterna som har gjort att du kan elda upp trädgårdsavfallet på din egen tomt. Detta undantag gäller inte längre.

Vi ser över Luleå kommuns lokala föreskrifter för att kunna anpassa dessa till den nya lagstiftningen och se över möjligheter till undantag. I dagsläget finns det inga undantag från förbudet att elda trädgårdsavfall, men vi följer hur centrala myndigheter hanterar frågan.

Kommunen kommer i år inte att agera om någon eldar grenar, löv och annat trädgårdsavfall innan föreskrifterna är uppdaterade så länge eldningen inte medför olägenheter. Begreppet trädgårds- eller parkavfall omfattar inte avfall från jord- eller skogsbruk.

Om du anser dig ha särskilda skäl till att inte kompostera eller lämna avfallet till en återvinningscentral kan du kontakta miljobygg@lulea.se

Får jag tända en brasa för att exempelvis grilla korv?

Att göra upp eld i annat syfte än att bränna upp avfall, till exempel för att grilla, är lagligt. Tänk bara på att det ska ske på ett säkert sätt så att inte elden sprider sig eller på annat sätt skadar eller förstör naturen. Läs mer nedan.

Elda säkert ute

Tidigare har det funnits ett krav på att anmäla alla eldningar till SOS Alarm. Det behöver du inte göra nu. Det är dock viktigt att din eld/majbrasa inte kan uppfattas som en skogs- eller byggnadsbrand och att förbipasserande larmar räddningstjänst.

Kontrollera brandrisken innan eldning

Gräsbränning leder många gånger till oönskad spridning och i värsta fall till att byggnader brinner upp. På bara några minuter kan vinden göra så att branden sprider sig så fort att man omöjligt hinner släcka den, elden sprider sig snabbt när gräset är torrt.

Skogsbrandsrisk i Sverige mäts i en 6-gradig skala, 1-5E, där 4 betyder stor brandrisk, 5 mycket stor brandrisk och 5E, extremt stor brandrisk. När det är 5 eller 5E ska man undvika eldning utomhus och det är inte ovanligt att eldningsförbud införs. Kontrollera skogsbrandsrisken innan du eldar antingen i appen Brandrisk Ute eller via MSB:s webbplats.

Berätta för grannarna

Tänk på att det blir mycket rök av våta löv och även av en del annat som bränns i trädgårdarna. Röken kan irritera grannarna. Prata med dem på förhand och berätta att du tänker elda. Tänk på att vinden kan ändra riktning. Elda inte när vinden blåser mot deras hus.

Släck elden

Du släcker enkelt genom att kratta ut glöden och sedan dränka den med vatten. Glödande flagor och gnistor färdas med vinden och kan starta en gräsbrand om de landar i torrt gräs.

Gräsbränning

Elda bara små ytor åt gången och i rätt riktning, det vill säga mot vinden och inte med!

Ha alltid vatten till hands när du eldar. Dra fram trädgårdsslangen och ha ett par fyllda hinkar eller vattenkannor till hands.

Krattan är ett bra redskap. Med den kan du jämna ut och begränsa eldens framfart. För att begränsa ytan du ska bränna bör du vattenbegjuta marken kring den. Det är även bra att plocka bort brännbart material i omgivningen så att inte elden sprider sig. Håll elden under uppsikt hela tiden!

Håll dig uppdaterad

Sidan uppdaterades den 23 april 2024