Kartbild som visar inventeringsområdet - centrala Luleå

Inventering 2015/2016

Behovet att veta mer om byggnader och den byggda miljöns värden blev inför arbetet med Utvecklingsplan för Centrum tydligt. Ett inventeringsarbete initierades under hösten 2014 av Stadsbyggnadsförvaltningens planavdelning. En byggnadsantikvarie tillsattes och byggnadsinventeringer har utförts under hösten 2015 och våren 2016.

Det området som inventerats 2015-2016 är Luleå centrum, Östermalm och Malmudden. Det är den del av kommunen där störst förändringstryck råder och det område där den mest uppenbara risken för konflikter mellan bevarande och exploatering kommer att uppstå. 

Inventeringen är en översiktlig byggnadsinventering där syftet är att identifiera kulturhistoriskt intressanta byggnader och miljöer. En bebyggelseinventering beskriver och sätter byggnader och dess miljöer i ett sammanhang.

Då en byggnad kan påvisa arvet av en viss funktion trots att den fått en annan användning senare kan det vara viktigt för läsbarheten/förståelsen att bevara dess tidigare funktion. Det är viktigt att beskriva byggnader för att få fram dess historia och arkitektur, eller om byggnaden har ett sådant värde för enskilda eller samhället i stort att det är betydelsefullt att bevara.

För att underlätta tolkningen av inventeringen och öka förståelsen för de värden som har identifierats har texter som förklarar ord och begrepp tagits fram. För att ytterligare sätta dessa beskrivningar i sammanhang har korta texter som förklarar det som kan betecknas som speciellt i Luleå också tagits fram.

Byggnader och miljöer som identifierats som kulturhistoriskt intressanta visas i kommunkartan. Informationen kommer att används som kunskapsunderlag för normalt förekommande plan- och bygglovsärenden. Men det är också ett underlag i diskussionen om vad vi behöver bevara för att kunna visa vårt kulturarv.

Inventeringen har genomförts på byggnadsnivå och kvartersnivå. Boverkets och Riksantikvarieämbetets skrifter om värdering och inventering samt ett urval av andra kommuners inventeringsmaterial har legat som grund för strukturen i materialet.
Inventeringen har gjorts på en övergripande nivå och sammanställer kartmaterial, bilder och byggnads- och miljöbeskrivningar. Annan information som används är exempelvis litteratur, tidigare inventerat material, arkiv- och kartmaterial. Fältinventeringen har utförts med handdator och kamera.

Det synsätt som använts i inventeringen grundar sig på Riksantikvarieämbetets Plattform - Kulturhistorisk värdering och urval Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.(Rapport 2015). Förhållningssättet som Plattformen ger riktar in sig på fyra moment; beskrivande, analyserande, planerande och beslutande. Där de två första momenten är de som inventering svarar på. Det beskrivande momentet handlar om att identifiera vilka uttryck som återspeglar vilka kulturhistoriska skeenden. I det analyserande momentet bedöms hur och i vilken grad dessa utryck speglar det kulturhistoriska sammanhang som valts ut i det första momentet. Inventeringen har riktats in på de beskrivande och analyserande momenten, men ger även inspel till det fortsatta arbetet med planering och beslut i kommande verksamhetsarbeten.

En referensgrupp med en sammansättning av olika kunskaper inom kommunen har bidragit med frågeställningar och problematiserat olika delar som inventeringen bör svara på. Referensgruppen har också gått igenom inventeringsmaterialet och bidragit genom sina olika yrkeskunskaper med synpunkter på det. En diskussion har slutligen förts med sakkunniga från länsstyrelsen och museet om de byggnader och miljöer som har värden som särskilt uppmärksammats.

Inventeringsresultatet ska vara användbart som kunskapsunderlag för normalt förekommande plan- och bygglovsvärenden gällande byggnader med kulturhistoriska värden. Identifierade värden ska användas vid motiveringar i bygglovsärenden och planarbeten samt vid drift- och underhållsarbeten där exempelvis det kommunala fastighetsbeståndet är en del av kulturmiljöerna. En inventering ger stora möjligheter för att avgöra vilka kulturmiljöer som ska tas om hand, undersökas, utvecklas och prioriteras i olika syften. 

Inventeringens bilder och förklarande text i sin helhet kommer att vara tillgängligt för tjänstemännen på kommunen via interna karttjänster och kommunens hemsida. Informationen kan vara av värde för kommunens fastighetsförvaltning och av intresse för alla de som arbetar med kulturmiljöfrågor i kommunen. För allmänheten kommer kartor, beskrivande texter och information om kulturhistoriska intressanta byggnader och miljöer finnas tillgängliga på kommunen hemsida.

Riksantikvarieämbetet rekommenderar att använda plattformen till hur värderings- och urvalsarbetet bör utföras. Ett beskrivet förhållningssätt till hur värderings och urvalsfrågor rörande kulturarvet och kulturmiljö kan hanteras. Plattformen ger ett större perspektiv på hur arbetsprocessen före, under och efter en värdering.

Plattformens beskrivande momentet handlar om att undersöka och beskriva ett landskap, en byggnad eller ett föremål, dels utifrån dess fysiska och i förekommande fall immateriella innehåll och dels utifrån den präglande kulturhistoriska bakgrunden. Det vill säga att inventera och registrera vilka strukturer, beståndsdelar och detaljer som återspeglar vilka kulturhistoriska skeenden, händelser, verksamheter och perspektiv som rått. Syftet är att därigenom avgöra och avgränsa en företeelses kulturhistoriska sammanhang och karaktärsdrag.

Plattformens analyserande moment utgör den egentliga kulturhistoriska värderingen. Den består i att närmare bedöma hur väl och i vilken grad den kulturhistoriska bakgrunden återspeglas eller uttrycks i företeelsens innehåll och egenskaper. Här avgörs och förklaras vad hos ett landskap, en byggnad eller ett föremål som utgör kulturhistoriska värden samt görs en gradering eller rangordning av dessa värden.

Kulturhistorisk värdering av bebyggelse

Riksantikvarieämbetets utarbetade system för kulturhistorisk värdering av bebyggelse har legat som grund för att definiera och beskriva bevarandemotiv och göra en sammanvägd bedömning av de olika kriterierna. Värderingsmetoden har flera begrepp som kan behöva utvecklade resonemang om företeelsers egenskaper och värden, eftersom det är viktigt att förklara vad det är som utgör ett visst värde. Längre utläggningar och resonemang är inte tidsmässigt möjligt i inventeringen, de finns men är begränsade. Därför är också ytterligare djupinventeringar/värderingar viktiga främst för de nya identifierade kulturhistoriskt intressanta byggnaderna och miljöerna.

Sidan uppdaterades den 13 april 2023