Bild på ett vattenglas som fylls med vatten

Eget vatten

Vatten är vårt viktigaste livsmedel. Ett bra vatten i kranen räknar vi ofta som en självklarhet. Har du enskilt dricksvatten bör du ta prov på vattnet regelbundet. Enligt Livsmedelsverkets rekommendationer bör du provta vattnet vart tredje år, finns det små barn i hushållet bör provtagning ske årligen.

De vanligaste analyserna är mikrobiologiska, fysikaliska/kemiska, närsalter, anjoner och metaller. Har metallanalyserna, inkluderat radon, inte provtagits tidigare, bör det göras tillsammans med mikrobiologiska och fysikaliska/kemiska. Laboratorier som utför analys av dricksvatten brukar kunna erbjuda paket med de vanligaste proven.

Ta kontakt med ett ackrediterat laboratorium som gör vattenanalyser och beställ deras provpaket med provflaskor. Det är ditt ansvar att undersöka vattnet från din brunn. Kommunen erbjuder inga vattenanalyser av enskilda brunnar och kan inte heller ta emot prover.

Har du frågor om enskilt dricksvatten kan du kontakta vår VA-rådgivare.


Luleå kommun tillhandahåller fluoridfilter till boende med enskilt vatten där fluoridhalten överstiger Livsmedelsverkets gränsvärde 1,5 mg/l.

Detta gäller om familjen har ett barn från 6 månader (eller i behov av dricksvatten som t.ex. vid mjölkersättning) till det att barnet nått 18 månaders ålder.

Ta kontakt med Luleå Miljöresurs AB för att få vägledning i hur du ska gå till väga. Du kan nå dem per telefon 0920-250 900 eller via e-post.

Bild på en vattenkran som fyller ett träkar med vatten

Det finns möjlighet för dig som brunnsägare att bättre skydda din brunn genom registrering i Brunnsarkivet.

Brunnsarkivet är ett nationellt register som används för att identifiera brunnar inom ett område. Vinsterna med att brunnen är registrerad är flera; Andra som vill borra efter vatten eller värme/energi i området har möjlighet att ta hänsyn till din brunn. Likaså när kommunen tar fram översiktsplaner och detaljplaner för ett område, eller vid andra förändringar som påverkar din brunn. Och kanske framförallt, en registrerad brunn ökar chanserna för räddningstjänsten att skydda din brunn om en olycka inträffar i området.

Genom att du registrerar din brunn och lämnar information om vattnets kvalitet och kvantitet, bidrar du till att vi gemensamt får bättre kunskap om tillgången och kvaliteten på grundvattnet i olika områden inom kommunen. Den informationen är viktig för kommunen som planeringsunderlag för VA-utbyggnad och framtida behov av dricksvatten.

Sidan uppdaterades den 17 november 2023