Enkäter och undersökningar

Luleå kommun genomför olika undersökningar och enkäter som berör medborgarna.

Medborgarundersökning

Luleå kommun genomför varje höst i samarbete med Statistiska centralbyrån (SCB) en omfattande medborgarenkät. Undersökningen består av tre delar: platsen Luleå, den kommunala verksamheten samt inflytande och förtroende. Luleå uppnår genomgående goda resultat.

Resvaneundersökning

En resvaneundersökning är ett sätt att ta reda på hur resandet i kommunen fördelas mellan olika färdsätt och hur utvecklingen ser ut. Luleå har sedan år 2000 genomfört resvaneundersökningar vart femte år, vilket ger kommunen ett bra underlag för att följa utveckling och trender i attityder och resvanor hos invånarna.

Läs Resvaneundersökning 2020 Pdf, 16.2 MB..

Trygghetsundersökning

Luleå kommun och polisen har undersökt Luleåbornas uppfattning om trygghet år 2006, 2009, 2012, 2016 och 2019. Samma frågeformulär har använts. Undersökningarna visar en positiv trend sedan 2006, Luleåborna upplever en ökad trygghet. 

Läs Trygghetsundersökning 2019 Länk till annan webbplats..

Du hittar mer information om trygghetsundersökningarna här.

Hur unga ser på Luleå som bostadsort

Luleå kommun har undersökt ungas syn på Luleå som bostadsort under ett antal år. Det råder brist på bostäder och intressanta jobb i Luleå. Högt betyg får närheten till naturen, tryggheten, universitetet samt utbudet av idrott. 

Läs IPSOS-undersökningen Hur unga ser på Luleå som bostadsort 2020 Pdf, 1.1 MB.

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken - LUPP

Beslut som rör unga ska bygga på kunskap om unga. Ungdomsenkäten LUPP (lokal uppföljning av ungdomspolitiken) är ett verktyg för att kommunen ska få kunskap om ungas situation, deras erfarenheter och synpunkter. LUPP görs vart fjärde år.

Sidan uppdaterades den 21 juni 2023