Styrande dokument

Luleå kommuns styrdokument är av flera olika slag.

Vision Luleå 2040 och de övergripande målen till 2040 visar ambitioner på lång sikt.

Det finns flera dokument som är aktiverande, som säger vad som ska uppnås och ske med olika tidsperspektiv, mellan 1-12 år. Exempelvis översiktsplan, utvecklingsplaner, strategisk plan och budget, investeringsplaner, verksamhetsplaner, va-plan, biblioteksplan, avfallsplan med flera.

Andra styrande dokument är organiserande, de säger hur organisationen ska se ut och pekar ut ansvaret. Exempelvis reglementen, arbetsordningar, bolagsdirektiv och delegationsordning.

Det finns också dokument som förklarar olika regler för invånare och verksamheter som taxor, avgifter, föreskrifter, bidrag, stipendier med flera.

Slutligen finns det styrande dokument som är normerande och som säger hur kommunens anställda och politiker ska tänka och göra olika i olika frågor. Normerande dokument är policys, riktlinjer, rutiner och vägledningar. Flera av de normerande styrdokumenten är endast för anställda, de redovisas inte här på hemsidan.

Här hittar du styrande dokument i form av policy och riktlinjer.

Policyer

En policy är organisationens hållning inom ett specifikt område. Beslut om en policy fattas på politisk nivå.

Riktlinjer

Riktlinjer är styrande och vägledande för den enskildes handläggning av ett ärende. Beslut om riktlinjer fattas på tjänstemannanivå, för det mesta av kommundirektören.

Program, planer, regler och strategier

Program och planer beslutas oftast av kommunfullmäktige och har som regel föregåtts av en bred samverkan med berörda instanser och intressenter. De har mycket varierande innehåll och spänner över alla samhällsområden.

Sidan uppdaterades den 12 juli 2024