Detaljplaneprogram

Ett detaljplaneprogram visar i stora drag förslaget på vad och var man får bygga och hur mark och vatten ska användas. Till exempel var man vill bygga bostäder, handel, vägar, parker eller torg. Detaljplaneprogram kan reda ut frågor som är gemensamma för flera kommande detaljplaner.

Gällande detaljplaneprogram

Här kan du läsa de senaste årens detaljplaneprogram.

Flygbild över Mjölkuddens Centrum

Mjölkuddens Centrum är byggt under 1960-talet utifrån de ideal för bebyggelse och stadsplanering som dominerade efter andra världskriget. Varje stadsdel skulle ha ett lokalt centrum med service och gemensamma funktioner.

Luleå kommun har fått in förfrågningar om förändringar och ny bebyggelse i anslutning till Mjölkuddens Centrum. Därför har ett detaljplaneprogram tagits fram med syftet att Mjölkuddens Centrum ska stärkas och utvecklas på lång sikt och att genom programmet lyfta frågor som är av betydelse för hela området och kan visa på ramarna och potentialen för en långsiktig utveckling. Programmet ska underlätta arbetet med framtida detaljplaner.

En eller flera detaljplaner kan komma att tas fram med stöd i detaljplaneprogrammet

Planprogrammet föreslår grundläggande struktur för framtida markanvändning inom området. Programområdet ska bidra till att göra Kronan till en väl fungerande stadsdel, integrerad med övriga delar av staden. Inom programområdet ska i framtiden bland annat bostäder, rekreationsområden och en vägkoppling mellan stadens östra och västra delar inrymmas. Vägkopplingen ska möjliggöra för hållbara resor exempelvis med kollektivtrafik och cykel. Omvandling av området är något som stöder sig på översiktsplanen.

Detaljplan för Kronanvägen är under framtagande.

Skutviken är ett centralt beläget småindustriområde där det pågår en omvandling. Till följd av detta har olika önskemål om både nya vägar in till området, möjligheten att flytta stora butiker och att bygga bostäder kommit. För att kunna svara på dessa frågor och för att rätt beslut ska kunna tas för anpassningar av gemensamma delar har ett detaljplaneprogram tagits fram. Programmet ska underlätta vid förändringar av gator och parker, vid beslut av bygglov för förändringar och för att underlätta arbetet med framtida detaljplaner. Detaljplaneprogrammet har alltså tagits fram för att reda ut ett antal stora frågor som berör hela området. Omvandling av området är något som stöder sig på översiktsplanen.

Södra hamnen ska förtätas och bebyggas med både verksamheter, service och kontor. Programmet anger också hur kvarteren kan utformas i framtiden. Programmet tittar på södra hamnen på lång och kort sikt: I det längre tidsperspektivet har området omvandlats helt från ett industriområde till ett stadskvarter med blandad bebyggelse. I det kortare perspektivet ska området få nya bostäder och en ny fritidsbåthamn.
Etapp 1 i programmet, med nya bostäder, är under uppförande. Etapp 2-4 kvarstår.

Planprogrammet beskriver områdets förutsättningar för att utvecklas till en attraktiv, väl fungerande framtida stadsdel med en god markhushållning och tät bebyggelse. Inom programområdet ska i framtiden bostäder blandas med parker, torg, lekplatser och vackra gaturum. Goda förutsättningar för etablering av närservice ska eftersträvas.

På sikt ska Munkeberg Strand och Stadsviken fungera som den ”förlorade länken” mellan Centrumhalvön och Mjölkudden/Skutviken. Projektet är en del i målet att skapa en sammanhållen urban struktur som sluter sig runt Stadsfjärden från Centrumhalvön ända till Mjölkudden och förbättrar sambanden mellan de närmsta omgivande stadsdelarna i norr med Centrumhalvön.

På fastigheten Katten 6 stod tidigare Folkets hus. Programmet reder ut hur den tomten kan bebyggas. Programmet kommer att ligga till grund för detaljplanen som berör hela kvarteret Katten.

Programmet från 2007 drog upp planerna för utvecklingen av Hällbacken av nya bostäder på obebyggd mark. Till programmet gjordes utredningar om påverkan på miljön och dessa redovisa i en Miljökonsekvensbeskrivning.
De östra delarna av programområdet är detaljplanelagda och idag bebyggda.

Syftet med programmet är att visa hur man kan omvandla det tidigare stations- och terminalområdet till en stadsdel med bostäder och verksamheter. I programarbetet ingår att skapa förutsättningar för ett resecentrum i Luleå i samband med en framtida Norrbottniabana. Till programmet gjordes utredningar om påverkan på miljön och dessa redovisa en Miljökonsekvensbeskrivning.

Programarbetet redovisade förutsättningar och rekommendationer för ny bostadsbebyggelse inom främst Lergärdan i Södra Sunderbyn, men också för Innimarks- och Kläppenområdet.
Programområdet är till viss del detaljplanelagt och bebyggt andra delar återstår.

Kommunfullmäktige har beslutat att ett Kulturens Hus ska byggas på kvarteret Uttern i centrala Luleå. Kvarteret Trekantens parkering ska utvecklas. Förändringarna kräver att ny detaljplan upprättas.
För Kulturens hus är detaljplan klar och huset är byggt men programmets ställningstaganden runt trekantens parkering kvarstår.

Syftet med detaljplaneöversynen är att klarlägga möjligheten till omvandling av industrifastigheter till handelsändamål. Programmet ska klargöra i vilken omfattning omvandlingen kan ske, lämplig lokalisering, exploateringsgrad och parkeringsbehov, samt principer för trafiklösningar.
Större delen av omvandlingen inom programområdet är idag genomförd.

Programmet redovisar avsikter och önskemål för markanvändningen och bebyggelsens omfattning. Programmet redovisar även de nu kända förutsättningarna för området inför detaljplaneläggningen och anger även vad som behöver utredas närmare i det fortsatta arbetet med detaljplanen.

Program för Östra Storheden Länk till annan webbplats. (antagen 2007-12-03 Kommunstyrelsen § 237) (pdf, 1.2 MB)

Sidan uppdaterades den 17 november 2023