Hertsön i fokus

Hertsön ligger 5 kilometer öster om Luleå centrum och är det största bostadsområdet i Luleå utanför Centrum, både till ytan och till befolkningsmängden.

Det är mycket som händer och kommer att hända på Hertsön. Ny skola och nytt badhus är bara några saker. Ett helt nytt industriområde, Hertsöfältet, byggs just nu och ett nytt bostadsområde, Hertsöheden planeras och kommer att innebära många nya Hertsöbor.

Bilden visar en tidsaxel där de olika projekten är inlagda.

Det här händer på Hertsön

Sänkning av hastighet längs Hertsövägen

På markerade sträckor på Hertsövägen från ca. 150 meter efter korsningen Kråkörvägen och till ca. 120 meter före korsningen Gräsörvägen enligt kartbild får fordon inte föras med högre hastighet än 70 kilometer i timmen.

Luleå kommuns lokala trafikföreskrifter om hastighet på Hertsövägen; den 11 september 2023.Luleå kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 14 och 3 § förstastycket trafikförordningen (1998:1276) ovanstående.Denna författning träder i kraft den 18 september 2023 klockan 07:00 och upphör att gälla den 30 oktober 2024 klockan 16:00.

Bilden är ett flygfoto över området som planeras att bebyggas.

Hertsöheden - nytt bostadsområde

Tidplan 2022 - 2026
Nu pågår arbete med övergripande struktur och gestaltningsprinciper som ska presenteras i planprogram för Hertsöheden. Samråd om planprogrammet kan ske kring våren 2023 Därefter blir det etappvis detaljplaneläggning och utbyggnad, med uppskattad byggstart 2025 och första inflytt 2026.

Läs mer om Hertsöheden här

Bilden visar en visionsbild över det nya badhuset från utsidan. Fasaden föreslås få en grön färg med röda detaljer kring fönstren.

Efter rivningen av det gamla badhuset beslutade Luleå kommun att ett nytt badhus skulle byggas på Hertsön.

  • 26 augusti 2022 påbörjades byggnationen officiellt efter en symbolisk bassängsfyllning av Luleå kommun och entreprenören NCC som i samverkan kommer utföra projektet.
  • År 2024 beräknas badhuset stå färdigt och redo för badgäster.

Läs mer om det nya badhuset på Herstön här

Välj andra badhus tills vidare
I Luleå kommun har du möjlighet att välja mellan ett flertal olika badhus, tempererade utomhuspooler och friluftsbad. Badhusen erbjuder ett flertal aktiviteter året runt.

Badhus i Luleå kommun

När byggnationen med nya Hertsöskolan startar så kommer även ett nytt biblioteket, fritidsgård och sporthall byggas i anslutning till skolan.

Mer om dessa projekt och skolan finns att läsa här

Visionsbild på Hertsöns framtida sporthall. Illustration: Norconsult.

Visionsbild på Hertsöns framtida sporthall. Illustration: Norconsult.

2021 upptäckte Luleå kommun att Hertsöskolan drabbats av omfattande fukt- och mögelskador. Samma år beslutade kommunen att en ny skola skulle byggas på Hertsön och även ett nytt bibliotek, sporthall, fritidsgård samt mat- och kökssal.

Nya skolan är beräknad att kunna ta emot upp till 600 elever från årskurserna 4–9. Byggnationen förväntas påbörja år 2023 och vara klart 2026.


Läs mer om projektet här

Visionsbild på framtida Hertsöskolan. Illustration: Norconsult.

Visionsbild på framtida Hertsöskolan. Illustration: Norconsult.

Ny tillfällig modulskola
Hertsöskolan, med årskurserna 4–9, ligger i Hertsö centrum. Från läsåret 2022/2023 bedrivs undervisning i ljusa och fräscha tillfälliga moduler fram till att den nybyggda skolan står på plats. Modulskolan är placerad precis intill den utflyttade Hertsöskolan som rivs och ersätts med en ny skolbyggnad.

Inflyttning i nya Hertsöskolan beräknas ske höstterminen 2026.

Bild på den uppbyggda modulskolan.

Luleå växer och som kommunens bostadsbolag har vi en betydande roll i skapandet av framtidens Luleå. Lulebo genomför flera insatser för att rusta upp Hertsön och för att skapa aktivitets- och samlingsytor för de boende i alla åldrar.

Hertsöpiloten

Lulebo arbetar för att skapa fler välkomnande mötesplatser för alla som bor och verkar på Hertsön. Under 2023 öppnas lokalen på Domherregränd 5 upp för möten, kreativitet och social gemenskap.

Målet är att skapa en inkluderande plats där alla känner sig välkomna och vill vara med och bidra till verksamheten. Lokalen kan fungera för föreningsverksamhet, öppna events, möten och dialoger för såväl barn och unga som vuxna och äldre Hertsöbor. Även samtal och aktiviteter som handlar om framtidens Hertsön och andra samhälls- och näringslivsfrågor kan rymmas här.

Hertsöpiloten - social hållbarhet och stadsdelsutveckling i samverkan


Under våren 2022, inom ramen för Lulebos utvecklingsarbete Hertsöpiloten, vårt arbete för social hållbarhet och vår ökade satsning på stadsdelsutveckling, genomförde vi ett flertal dialoger med olika aktörer på Hertsön om de möjligheter och utmaningar som finns på platsen.

I februari 2023 ordnade Lulebo ett dialogkafé om Hertsöns nya mötesplats.

Fler mötesplatser är ett behov som tydligt lyfts fram som en viktig förutsättning i arbetet att stärka Hertsön på både kort och lång sikt. Mot bakgrund av detta renoverar och iordningsställer Lulebo nu en lokal på Hertsön som tidigare varit både Idérum och Servus.

Lulebos ambition är att vara en katalysator i skapandet av en ny, välkomnande mötesplats på Hertsön. Mötesplatsen ska levandegöras av och tillsammans med andra och därför håller Lulebo under våren fortsatta dialoger med tänkbara samverkanspartners och finansiärer och, såklart, med Hertsöborna om behov och önskemål gällande mötesplatser för en meningsfull fritid på Hertsön. Mer information om detta publiceras löpande på Lulebos hemsida.

Läs mer om "Hertsöpiloten" här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer på Lulebos hemsida Länk till annan webbplats.

Kort fakta om projektet

Kronanvägen är en viktig del i utvecklingen av Luleå. Kronans läge blir än mer centralt i staden och alla delar av Kronan binds ihop så att det blir en mer sammanhållen stadsdel. Närliggande områden längs Kronanvägen blir tillgängliga och planeras för nya bostäder. Den nya delen av Kronanvägen blir cirka 2 kilometer lång.

De förberedande arbetena med Kronanvägen har pågått under många år. Detaljprojekteringen av Kronanvägen beräknas vara klar efter årsskiftet 2022/2023 och därefter är vi redo för byggstart under våren 2023. Byggtiden beräknas till cirka tre år.

Läs mer om Kronanvägen via denna länk.

Ett arbete pågår med att ta fram en utvecklingsplan för Hertsön och Lerbäcken. Utvecklingsplanen ska visa vad visionen om ett hållbart Luleå innebär för Hertsön och Lerbäcken.

Läs mer här om utvecklingsplan Hertsön/Lerbäcken

Rekommendationer från ÖP 2013 för Hertsön och Lerbäcken
Utvecklingsplanen för Hertsön och Lerbäcken konkretiserar översiktsplanen med ett tidsperspektiv på 20 år

• Ny sammanhängande bebyggelse med bostäder och arbetsplatser ska lokaliseras till Hertsöns östra förlängning och till Hertsöheden
• Vid planering av ny bebyggelse ska koppling mellan Hertsön och Ormberget-Hertsölandets naturreservat särskilt beaktas
• Möjlighet att ta sig till stranden och använda strandområdet för rekreation ska utvecklas
• Koloniområdet ska utökas österut
• Kalvholmen ska utredas som nytt naturreservat
• Biblioteket och dess funktion som mötesplats ska prioriteras
• Hertsövägen ingår i huvudvägnätet för motordriven trafik och framkomlighet ska prioriteras
• Området ska prioriteras enligt Välfärdsredovisning 2012
• Utvecklingsplan ska tas fram.

Ny metod för ökad trygghet

Medborgarnas trygghet står i fokus i ett nystartat samarbete, ”Effektiv samordning för trygghet” (EST), mellan Luleå kommun, polisen och det kommunala fastighetsbolaget Lulebo. Inledningsvis har bostadsområdet Hertsön och Kulturens hus deltagit under en provperiod, på sikt kommer hela kommunen att ingå.

Läs mer på Vårt Luleå Länk till annan webbplats.

2021-06-02
Samverkansöverenskommelse polisen och kommunen under åren 2020 - 2024
Polisen och kommunen ska arbete tillsammans för att öka tryggheten och förebygga brott. Även om Luleå är tryggare än de flesta kommuner har varje bostadsområde sina utmaningar. I Juni 2020 undertecknades en samverkansöverenskommelse av kommunstyrelsens vice ordförande Fredrik Hansson (S) och lokalpolisområdeschef Petra Hinterthaner Den gäller fyra år och beskriver hur samarbetet ska läggas upp.

Här kan du läsa mer om överenskommelsen mellan polisen och kommunen. Länk till annan webbplats.

Sänkning av hastighet längs Hertsövägen

Antagen föreskrift om sänkning av hastighet gäller:
2023-09-18 -- 2024-10-30

På markerade sträckor på Hertsövägen från ca. 150 meter efter korsningen Kråkörvägen och till ca. 120 meter före korsningen Gräsörvägen enligt kartbild får fordon inte föras med högre hastighet än 70 kilometer i timmen.

Arbete Avaviksvägen på Hertsön

2022-10-17 -- 2023-12-31

Inom vatten- och avloppsprojektet Östra Länken är det nu dags för arbete vid Hertsön mot Lövskär. Avloppssystemet ska fortsätta längre ut i området, för att göra det möjligt med nya etableringar vid Hertsöfältet.

Kronanvägen

Kronanvägen är en viktig del i utvecklingen av Luleå. Kronanvägen har planerad byggstart 2023. I och med dragningen av Kronanvägen blir Kronans läge än mer centralt i staden och alla delar av Kronan binds ihop så att det blir en mer sammanhållen stadsdel. Närliggande områden längs Kronanvägen blir tillgängliga.

Läs mer om Kronanvägen här

Norrled och Söderled

Norrleden och Söderleden är viktiga delar i det övergripande trafiksystemet och huvudnätet för bil som knyter ihop E4 med expansiva verksamhetsområden, såsom Luleå industripark (Svartön och Hertsöfältet), hamnen och flygplatsen. Trafik, i synnerhet tung trafik, avlastas därmed genom Centrum och bostadsområden, vilket leder till en bättre trafiksäkerhet och ökad framkomlighet jämfört med dagens lösning.

Med Norrledens och Söderledens genomförande gynnas en expansion och tillväxt inom verksamhetsområden, samtidigt som Centrum och andra bebyggelseområden kan förtätas.

Östra Länken - fokus på ny pumpstation och spillvattenledningar

Under 2022 kommer den första pumpstationen börja byggas vid Gräsörenbron som ligger vid korsningen av gamla Lövskärsvägen och Gräsörenvägen. Dessutom dras vatten och spillvattenledningar för att kunna försörja den första etableringen Talga Resources. För de som rör sig i området kommer Gamla Lövskärsvägen att vara avstängd etappvis vilket bland annat innebär att gång- och cykeltrafikanter kommer att hänvisas till Hertsövägen.

Avverkningen av skog sker i så liten skala som möjligt utifrån klarhet om kommande företag som etablerar sig samt med hänsyn till årstider och häckningsperioder. Detta främjar ekosystemet, och låter skogen andas och växa. När det gäller dagvattenhantering, utförs det i öppna dagvattensystem för att kunna rena dagvattnet i diken innan det släpps ut i recipienten. (Text LUMIRE)

Hertsöbornas egna webbplats

Om du vill läsa mer om Hertsön, till exempel få tips om lokala evenemang eller vilka föreningar som finns i området kan du hitta den informationen på:

Hertsöbornas egna webbplats Länk till annan webbplats.

Läs mer

Nyheter från vartlulea.se

Sidan uppdaterades den 13 november 2023