Parker och lekplatser

I Luleå finns parker och lekplatser för alla typer av aktiviteter. Att leka är att lära. Lekplatserna ska vara ett bra verktyg för leken, att det dessutom är kul gör inte saken sämre. Pakerna är till för alla att finna ro, lek och samvaro i.

Felanmälan görs till Luleå kommun 0920-45 30 00 eller via vår e-tjänst Felanmälan

Parker

Parker är värdefulla platser som många människor besöker. Många av vårra parker har även en plats för lek. Listan nedan är under uppbyggnad och kommer att kompletteras med platser och länkar till beskrivande sidor.

Centrum

Antnäs

 • Antnäsparken - ligger i centrala Antnäs vid Spelmansvägen
 • Snöklocksparken - ligger mitt i kvarteret Snöklockan på Bergviken
 • Björkskataparken - ligger i centrum av Björkskatan vid Höstvägen
 • Mossparken och Dalboparken ligger i det nya bostadsområdet Dalbo. De har fått sitt namn med tanke på vad som växer i lövskog. De flesta vägar i området har namn från lövskogsväxter
 • Framlänningsparken - ligger nedanför Gammelstads kyrkby mot järnvägen
 • Ingridspark - ligger vid älven vid Ingridshem i Gammelstad
 • Jordbroparken - ligger mellan Framlänningsvägen och Församlingsvägen
 • Kyrkbyparken - ligger centralt i Gammelstads kyrkby vid kyrkan
 • Hertsö kullar - ligger intill bostadsområdet Hertsön
 • Hertsöparken -ligger vid Hertsö centrum
 • Lejde strandpark - ligger vid vattnet nedanför Hällbacken
 • Träffparken -ligger centralt i området Kronan
 • Origoparken
 • Tummelplatsen - ligger mitt i bostadsområdet Lulsundet
 • Granparken - ligger upp mot Örnäset mot Svartöleden och på andra sidan vägen Vretkullarna
 • Lövskatakullen -ligger i kanten mot Örnäsrondellen på Lövskatan
 • Malmuddens strandpark - ligger längs Skurholmsfjärden
 • Mjölkuddsparken - ligger längs Mjölkuddsvägen nära Mjölkuddens centrum. Parken omges av flera cykelvägar
  och det är nära till busshållplats.
 • Notviksparken - ligger i kanten av Lyktgatan på Notviken. Är ombyggd under 2018 med fokus på att stärka lekplatsen som finns i parken, föryngring av träden samt skapa mötesplatser
  för invånarna i närområdet.
 • Tunaskogen - ett område vid Tunaskolan och Radiomasten på Mjölkudden. Är ett parkområde av skog som är
  genomkorsat av spontana stigar och stråk. Några större
  anlagda gång och cykelvägar löper genom området
  med en central cykelväg längs stranden som också är
  upplyst.

Porsön

Råneå

 • Olofsparken - ligger vid Olofsvägen
 • Raan parken - ligger längs Sörforsvägen i centrala Råneå
 • Konstparken - parkytan har konstverk, sittbänkar samt planteringar. Ligger intill Norrforsens cykelbro och Råneälven med infart från Kvarnvägen.

Skurholmen

 • Bohnsacksparken - ligger längs Svartöleden mot Skurholmsfjärden
 • Gömda parken - är en skogspark på Skurholmen som ligger lite dolt mellan bostadshusen
 • Lindparken - är en liten parkned mot Svartövägen på Skurholmen
 • Mellanparken - ligger ned mot Hertsövägen och Örnästet på Skurholmen
 • Rosparken - ligger på Skurholmen ned mot Svartövägen
 • Svetsarparken - ligger längs stranden vid Svetsargränd på Skurholmen
 • Yrkesparken - ligger intill Yrkesgatan på Skurholmen

Svartöstaden

 • Alderhagen - ligger vid Örnäsets bortre del mot Svartöstaden
 • Dammparken - ligger på i Svartöstaden mellan Båthamnsvägen och Finnskärsgatan
 • Femöresparken - ligger centralt i Svartöstaden
 • Muralparken - en liten park som ligger central i Svartöstaden vid Laxgatan
 • NJA-parken - ligger som namnet antyder mot stålverksområdet i Svartöstaden
 • Svartöstrandpark -ligger längs stranden i Svartöstaden

Örnäset

 • Vinkelgrändsparken - ligger vid Vinkelgränd på Örnäset
 • Vretkullarna - ligger på Örnäset vid norra och södra Vretvägen
 • Örnäsparken - ligger mitt i stadsdelen Örnäset, mellan Rödkallens äldreboende och Aronsbadet

En stor mängd parker och parkytor kräver en hel del underhåll och skötsel. Högst prioritet ligger på de mest besökta parkerna men även mindre frekvent använda ytor kräver regelbunden skötsel för att hållas i skick.

Stadsdelspark

Stadsdelsparker, såsom Mjölkuddsparken och Örnäsparken, är en mötesplats samt en naturlig plats att mötas på för de som bor i området. Parken ska vara stor nog för att det ska gå att hitta en viss avskildhet men också innehålla möjlighet för aktiviteter och vila. En stadsdelspark bör finnas i varje större stadsdel.

Stadsdelsparken kan innehålla perenn- och vårlöksplanteringar, grusgångar, parkbänkar och träd. Det kan finnas en lek- eller aktivitetsplats för barn och vuxna med lek och spel. Skötselnivån i en stadsdelspark kan variera mellan låg och normal skötselintensitet.

Parkområde

Parkområden kan vara parkytor som på sikt planeras att utvecklas men som inte ännu har prioriterats i stadsutvecklingen till exempel Alderhagen och Vretkullarna. De kan också vara ytor som är intressanta att bevara fria från exploatering på grund av dess höga sociala eller ekologiska värden. Parkområde har låg skötselintensitet.

Naturpark

Naturpark är parkområden som är mer skogliga till sin karaktär och tillåts utvecklas relativt fritt, till exempel Gültzauudden och Tunaskogen . De är ofta viktiga för de som bor i området. De har låg skötselintensitet och hanteras enligt riktlinjerna för naturmark med skog.

Fickpark

Fickparker, såsom Kyrkbyparken och Rosparken, är små parker som ligger insprängd i staden som små oaser. Fickparker är ofta placerade i anslutning till gång- och cykelvägar.

Eftersom fickparker är små finns ett stort behov av att de anpassas till den plats som finns tillgänglig. Ofta blir de en del av människors vardagsmiljö, en plats för återhämtnirng. Fickparker kan ha en låg till hög skötselintensitet.

I samband med ett medborgarförslag 2007 lyftes idén att skyltsätta vissa intressanta platser runt gångstråk och i Luleås parker. Vi har arbetat vidare med förslaget och tillsammans med konsultgruppen Landskapsarkeologerna tagit fram bakgrundsfakta.
Syftet är att på ett informativt och lättillgängligt sätt åskådliggöra historiens vingslag. Det har resulterat i att du idag kan man vandra runt och ta del av historisk information i våra parker.

I Stadsparken beskrivs stadens tillväxt, Rådhustorget och "Sista stadsbranden" (3 skyltar). Vid Gültzauudden beskrivs det gamla rådhuset samt historia kring kallbadhus, restaurangen på höjden, hoppbacken, varvsplatsen, sågverksepoken och jubileumsutställningen 1921 (9 skyltar).

Vid gamla Färjeläget och västra Stranden informeras om färjan "Trafik" samt varvs- och industrihistoria (3 skyltar). I Hermelinssparken berättas om parkens botaniska kvaliteter och vid Hermelinsstatyn historien om Samuel Hermelin (2 skyltar). Vid statyn "Flicka med boll" tas Floras kulles historia upp (1 skylt) och vid Malmudden beskrivs bakgrunden till Brogatan (1 skylt).

Historieskylt intill stranden på Gültzauudden.

Lekplatser

Centrum / Malmudden / Östermalm

Kronan / Skurholmen

 • Drabantgatans lekplats
 • Dragongatans lekplats
 • Fridhemsgatans lekplats
 • Lulsundsbergets lekplats
 • Pulkabackens lekplats
 • Rundgatans lekplats
 • Träffpunktens lekplats
 • Volontärgatans lekplats
 • Östergatans lekplats

Bergviken / Björkskatan / Lulsundet / Porsön

 • Assistentvägens lekplats
 • Björkskataparkens lekplats
 • Forskarvägens lekplats
 • Fänriksgatans lekplats
 • Klintvägens lekplats
 • Majvägens lekplats
 • Mineralvägens lekplats

Mjölkudden / Notviken

 • Mjölkuddsparkens lekplats
 • Notviksparkens lekplats
 • Raspgränds lekplats

Lerbäcken / Hertsön

 • Drevstigens lekplats
 • Gyllenvägens lekplats
 • Hertsöparkens lekplats
 • Rävspårets lekplats
 • Tärngränds lekplats
 • Valutavägens lekplats

Lövskatan / Svartöstaden / Örnäset

 • Jägarstigens lekplats
 • Kantgatans lekplats
 • Sjöfartsgatans lekplats
 • Vinkelgränds lekplats
 • Örnäsparkens lekplats

Bergnäset

Antnäs / Ersnäs / Niemisel / Rutvik

Råneå

 • Bojvägens lekplats
 • Enrisvägens lekplats
 • Olovsvägens lekplats
 • Raanparkens lekplats
 • Tallhedens lekplats
 • Västerbyvägens lekplats

Gammelstad

 • Persvägens lekplats
 • Rådmansvägens lekplats
 • Rågvägens lekplats
 • Räfsarstigens lekplats
 • Rödklöverstigens lekplats
 • Stadsövägens lekplats 
 • Tingsvägens lekplats

Bälinge / Sunderbyn

 • Bomvägens lekplats (Sunderbyn)
 • Bälinge byavägs lekplats (Bälinge)
 • Såningsvägens lekplats (Sunderbyn)

Karlsvik / Måttsund

 • Långbackavägens lekplats (Måttsund)
 • Tjänstemannavägens lekplats (Karlsvik)

Tillgänglighet

Våra kommunala lekplatser ska i så hög grad som möjligt vara tillgängliga för alla. Alla ska ha möjlighet att delta och känna sig delaktiga i leken. Barn och vuxna, med eller utan funktionshinder, ska kunna ha roligt tillsammans.

Vi förvaltar idag 64 stycken kommunala lek- och aktivitetsplatser i olika storlekar och av olika typer. Målet är att både barn och vuxna ska kunna aktivera sig i närområdet. Vårt mål är att man i tätbebyggt område ska kunna nå en lekplats inom femton minuters gångavstånd utan att behöva korsa en större väg eller liknande barriär.

Utrustning

Utrustningen varierar mellan lekplatserna. Det kan finnas rutschkanor, gungor, gungbrädor, klätterställningar, balansutrustning och plats för spel eller idrott.

I de flesta fall finns möjlighet till lek med sand och vatten och i vissa fall även pulkabacke eller isbana. För de som vill vila från leken eller sitta ner och prata finns det sittplatser och eventuellt bord för fika.

Säkerhet

För att vi ska kunna erbjuda bra och säkra lekplatser pågår därför ett ständigt arbete där alla lekplatserna inventeras. Då kontrolleras bland annat skador på lekutrustning och sandtjocklek enligt en speciell checklista.

Vintertid

Vintertid sker inget underhåll av lekplatserna. Man bör därför vara extra varsam vid lek under denna tid. Is, snö och kyla försämrar den dämpande funktionen hos sand och gummimattor vilket i sin tur ökar skaderisken. Vid halka sker det ingen grusning mer än utanför lekplatserna, delvis på grund av att gruset beblandas med sanden.

Tidigare år har vi utfört en uppsnurrning av alla hundratals gungor på lekplatserna runt om i kommunen men detta sker inte längre.

Luleå kommun har förutom de offentliga lekplatserna cirka 40 lekplatser på skolor och förskolor. De flesta av de lekplatserna står på en sandgrund för att minska risken för fallskador om olyckan skulle vara framme.

Tyvärr blir sand ofta kompakt och fullt av löv och andra organiska material. För att slippa lägga på ny sand pågår under 2023 ett försök att rena sanden med hjälp av en maskin. Reningen går till så att sanden kastas mot en sikt som bara tillåter den finkorniga sanden att passera. Alla grövre föroreningar som löv, gräs eller annat som hamnat i sanden faller ned i en uppsamlingskorg som sedan kan tömmas. Maskinen rengör så djup som 40 centimeter ner.

Samtidigt som sanden renas luckras den upp och gör den som ny. Uppluckringen av sanden bidrar till att organiska substanser bryts ned och en uppluckrad sand blir också mjukare och minskar risken för fallskador från lekredskapen.

Sidan uppdaterades den 11 juli 2024