Elevhälsan i grundskolan och anpassade grundskolan

Elevhälsan arbetar främst förebyggande och hälsofrämjande. Det finns tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog, skolkurator och specialpedagogisk kompetens. Det är även möjligt att kontakta elevhälsans skolsköterskor och skolkuratorer via en digital e-tjänst.

Vänd dig till ansvarig pedagog eller rektor om du behöver stöd i skolsituationen.

Skolan har skyldighet att ge särskilt stöd till elever som har svårigheter i förskoleklassen eller i skolan. Stödet ska barnet i första hand få i den grupp eller klass det tillhör. 

Skolans personal utarbetar ett åtgärdsprogram i samråd med vårdnadshavare och eleven. Rektorn på skolan ansvarar för att undervisningen utformas så att eleven får det stöd hen behöver.

Lokalt elevhälsoteam

Varje skola har tillgång till ett lokalt elevhälsoteam som består av

 • skolkurator
 • skolsköterska och skolläkare
 • specialpedagogiskt stöd.

Skolkuratorn är en stödfunktion i skolan gentemot elever, föräldrar samt personal. Kuratorns uppgift är att stödja elev som stöter på svårigheter i skolan eller livet i övrigt.

Vad gör en skolkurator?

Skolkuratorn arbetar utifrån en helhetssyn med fokus på elevens situation och relation till sin omgivning, familj och skola.

Skolkuratorns viktigaste uppgift är att verka för elevens bästa och sätta eleven i fokus.

Vad kan skolkuratorn hjälpa till med?

Till skolkuratorn kan eleven komma med alla sina funderingar. Skolkuratorn kan ge råd och vägledning i många olika frågor, till exempel

 • skolsituationen
 • mobbning och utanförskap
 • föräldrarelationer
 • kompisrelationer
 • kärleksbekymmer och mycket mer.

Ibland får kuratorerna frågeställningar som de inte har resurser att lösa. I dessa fall hjälper kuratorn till att slussa eleven vidare till rätt person eller myndighet.

Tystnadsplikt!

Kuratorn har sträng sekretess - tystnadsplikt. Om ytterligare hjälp och stödinsatser behövs från andra myndigheter, så informeras eleven alltid.

Skolkuratorn har, som övrig personal som arbetar med barn, anmälningsskyldighet. Det innebär att om personal får reda på eller misstänker att barn far illa så görs en anmälan till Socialförvaltningen.

Kontakta skolkuratorn

Kontakt med din skolas skolkurator tas via skolan eller genom att ringa kundcenter, 0920–45 30 00.

Varje skola ska ha tillgång till skolsköterska och skolläkare. Skolsköterskan har sjuksköterskeutbildning och en särskild vidareutbildning. Elevhälsan är en fortsättning på barnhälsovården och kan liknas vid företagshälsovård för elever.

Arbetar förebyggande

Elevhälsans arbete fokuserar främst på förebyggande och hälsofrämjande insatser för att bevara och förbättra själslig och kroppslig hälsa och verka för sunda levnadsvanor.

Skolsköterskans uppdrag innebär:

 • Hälsofrämjande arbete individuellt och i grupp rörande t ex kost, motion, tobak, alkohol och droger, relationer, sex och samlevnad.
 • Hälsobesök/samtal i vissa årskurser.
 • Vaccination enligt fastställt program.
 • Arbeta för en god och säker miljö i skolan.
 • Delta i elevvårdsarbete och aktivt bistå elever i behov av särskilt stöd.
 • Öppen mottagning, råd och stöd samt enklare sjukvårdsinsatser.
 • Medicinsk studie- och yrkesvägledning.
 • Samverkan med andra aktörer.

Tystnadsplikt

Alla samarbetskontakter förutsätter att vårdnadshavare och elev lämnar sitt samtycke och godkänner att samarbete och informationsutbyte sker. I annat fall gäller sekretesslagens bestämmelser.

Kontakta skolsköterskan

Kontakt med skolsköterska tas genom respektive skola eller kundcenter, 0920–45 30 00

Skolläkaren

Skolläkarens uppgift är till stor del remittering till specialist samt bistå med konsultation. Skolläkaren har tidsbeställd mottagning på skolan. Tag kontakt med skolsköterskan för läkartid. Oftast behöver du som vårdnadshavare vara med ditt barn vid läkarbesök, åtminstone på lågstadiet.

Samarbete

Skolsköterskan och skolläkaren samarbetar med övrig skolpersonal i sådana frågor i skolan som rör barnets hälsa. Samarbete sker även med sjukvården.

Specialpedagogen är skolans specialist i specialpedagogiska frågor.
Hen ska se till att elever i behov av särskilt stöd får individuellt anpassad undervisning.

Kontakt

Kontakt med specialpedagog tas via klassläraren, arbetslaget eller skolans rektor. 

Vad gör en specialpedagog?

Specialpedagogen arbetar utifrån en helhetssyn på eleven och är ett stöd i skolan för elever som har svårigheter i skolsituationen.

Specialpedagogen är en kvalificerad samtalspartner och rådgivare för verksamhetens personal och föräldrar i specialpedagogiska frågor. 

Hur arbetar specialpedagogen?

Specialpedagogen genomför pedagogiska kartläggningar kring elevers skolsituation för att identifiera och analysera orsaker till svårigheter i undervisnings- och lärandemiljöer.

Specialpedagogen samarbetar med skolans ledning, personal, elev och föräldrar så att undervisningen organiseras utifrån elevens behov och förutsättningar.

Specialpedagogen deltar i arbetet med att upprätta och utvärdera åtgärdsprogram samt deltar i förekommande fall även i genomförandet av åtgärder genom undervisning i elevens lärmiljö.

Ibland uppstår behov som skolan inte har resurser att lösa. Då kan specialpedagogen hjälpa till att slussa vidare till rätt person.

Du som är elev i Luleås kommunala grundskolor årskurs 4–9 kan kontakta elevhälsan även om du inte är på skolan. Genom en digital e-tjänst kan du komma i kontakt med elevhälsans skolsköterskor och skolkuratorer.

E- tjänsten är ett komplement till nuvarande kontaktvägar. I första hand är det alltid bäst att besöka oss på skolan eller att kontakta oss direkt via telefon/sms, e-post eller via Teams.

Är ditt ärende akut – ring 112 eller 1177.

Ange vem du vill ha hjälp av så blir du kontaktad inom 24 timmar helgfri vardag* även under lov – utom sommarlov och jullov.

Det är valfritt om du vill logga in med e-legitimation eller inte.

 • Om du loggar in med e-legitimation blir du kontaktad via e-tjänsten. Ni kan även komma överens om att ha kontakt på annat sätt.
 • Om du inte loggar in med e-legitimation blir du kontaktad via sms, teams eller e-post och ni kommer då överens om hur den fortsatta kontakten ska ske.

* en dag som inte infaller på en röd dag eller en lördag.


Resurscentrums elevhälsa

Rektor har vid behov möjlighet att kontakta Resurscentrums elevhälsa som består av:

 • psykologer
 • specialpedagoger förskola
 • specialpedagoger grundskola
 • skolkuratorer, skolsköterskor och skolläkare (är organisatoriskt knutna till Resurscentrum)​
 • mottagandeteam.

 • Har du klagomål eller synpunkter i samband med hälso- och sjukvårdskontakt ska du i första hand vända dig till den skolsköterska, skolläkare eller skolpsykolog du varit i kontakt med.
 • Du kan också kontakta verksamhetschef för hälsa och sjukvård i grundskolan, Gunvor Ek, Resurscentrum.
 • För hjälp med klagomål och synpunkter finns också Patientnämnden som stöd. Patientnämnden i Region Norrbotten, e-postadress patientnamnden@norrbotten.se

Du ska få svar så snart som möjligt

När klagomål eller synpunkt kommit in får du omgående en bekräftelse på mottaget ärende och ett svar på ärendet så snart som möjligt men senast inom fyra veckor. Om du är under 18 år bör du få ett svar tidigare än så. 

Kontakt med elevhälsa och verksamhetschef Hälsa och sjukvård, Resurscentrum får du via kommunens kundcenter, 0920-45 30 00.

Sidan uppdaterades den 26 juni 2024