Inackorderingstillägg och resebidrag

Inackorderingstillägg och resebidrag är en del av hemkommunens ekonomiska stöd till gymnasieelever i samband med skolgång. Du ansöker via e-tjänsterna som du hittar på den här sidan.

Läs om:

Inackorderingstillägg

Gymnasieelever, med lång resväg eller lång restid till och från sin folkbokförings­adress, kan välja att bo på studieorten. Det medför oftast högre levnadsomkostnader och man kan då ansöka om bidrag, inackorderingstillägg, till detta. Här finner du information om vad som gäller för att få inackorderingstillägg när du går skola på annan ort.

Vad krävs för att få inackorderingstillägg?

För att kunna söka inackorderingstillägg ska den sökande:

 • vara inskriven på en kommunal gymnasieskola
 • vara folkbokförd hos förälder i kommunen
 • inte vara äldre än 20 år
 • studera på heltid
 • ha reseavstånd mellan hemmet och skolan på mer än 50 km eller vid kortare resväg åberopa särskilda skäl.

Detta gäller dock inte:

 • elever som tagits emot i andra hand till ett nationellt program enl. 16 kap.47§
 • elever på Rh.-anpassad utbildning eller
 • utlandssvenska elever som får studiehjälp i form av inackorderingstillägg enligt studiestödslagen (1999:1395).

Vänd dig till CSN om du studerar vid en fristående gymnasieskola samt folkhögskola.

Var lämnas ansökan?

Inför höstterminsstart varje läsår lämnas ansökan till hemkommunen. Det är hemkommunen som ansvarar för inackorderingstillägget för elever som studerar i en gymnasieskola som drivs av kommun eller region.

Vem får pengarna?

Inackorderingstillägget betalas ut till vårdnadshavaren om eleven är omyndig och då till samma konto som studiebidraget från CSN. När eleven är myndig betalas inackorderingstillägget direkt till eleven.

Utbetalning

Inackorderingstillägget betalas ut högst nio månader per läsår, fyra gånger under hösten och fem gånger under våren. Betalningen sker i efterskott i slutet av månaden.

Ansök om inackorderingstillägg

Har du inte möjlighet att ansöka med e-legitimation?

Blankett finns i e-tjänsten Inackorderingstillägg, länk ovan.

Vid frågor, kontakta
Handläggare för inackorderingstillägg och resebidrag
Barn- och utbildningsförvaltningen
Luleå gymnasieskola

0920-45 30 00

Hemkommunen ska lämna ekonomiskt stöd till elever i gymnasieskolan som behöver inackordering till följd av skolgången (enligt 5 kap 32 § skollagen). Syftet med inackorderingstillägget är att minska merkostnaden för familjer där ungdomar måste inackordera sig på utbildningsorten. Det är ett kommunalt bidrag som ersätter en del av kostnader för boende, fördyrat uppehälle och resor till och från hemmet (folkbokföringsadressen).

Tillägget kan beviljas till och med vårterminen det år eleven fyller 20 år.

För att kunna få inackorderingstillägg ska den sökande:

 • vara inskriven i gymnasieskolan
 • vara folkbokförd hos vårdnadshavare i kommunen (bifoga personbevis)
 • inte vara äldre än 20 år
 • studera på heltid
 • ha reseavstånd mellan hemmet och skolan på mer än 50 km eller vid kortare resväg åberopa särskilda skäl.

Inackorderingstillägg ansöks läsårsvis och utbetalas högst 1 månad retroaktivt från den månad ansökan inkommer till kommunen.

Inackorderingstillägget gäller dock inte:

 1. Elever som tagits emot i andra hand till ett nationellt program enligt 16 kap. 47§.
 2. Elever på RH-anpassad utbildning.
 3. Utlandssvenska elever som får studiehjälp i form av inackorderingstillägg enligt studiestödslagen (1999:1395).

Elever som studerar på en friskola eller folkhögskola ansöker om inackorderingstillägg hos CSN.

Inackorderingstilläggets storlek läsåret 2023-2024

Beloppet uppgår till 1/30-del av prisbasbeloppet samt ett tilläggsbelopp om avståndet överstiger 500 km från hemmet med 1/130 del av basbeloppet.

Bidragsbelopp

 • Avstånd 50 - 499 km: 1 750 kronor/månad
 • Avstånd 500 km eller längre: 2 150 kronor/månad

Ändrade förhållanden och anmälningsskyldighet

Den som felaktigt tar emot inackorderingstillägg är skyldig att genast återbetala beloppet. Beslut om inackorderingstillägg grundar sig på de uppgifter som har lämnats i ansökan.

Inackorderingstillägg betalas endast ut om studierna bedrivs på heltid och den studerande är berättigad till studiehjälp. För att undvika återkrav är det därför viktigt att anmälan görs till skolan/hemkommunen enligt nedan om du:

 • avbryter studierna
 • minskar studieomfattningen från hel- till deltid
 • flyttar hem
 • ändrar folkbokföringskommun

Resebidrag

Kommunen är skyldig att ansvara för elevernas dagliga resor mellan bostaden och skolan. Ansvaret gäller elever som är studiehjälpsberättigade och som har en färdväg på minst 6 km. Det gäller till och med vårterminen eleven fyller 20 år.

För att eleven ska vara berättigad till fritt färdbevis gäller följande:

 • inte vara äldre än 20 år
 • studera på heltid
 • reseavståndet mellan bostad och skola är minst 6 km.

Med bostad menas den adress där eleven är folkbokförd. Elev som uppfyller ovanstående regler kan tilldelas ett busskort. Busskortets giltighet varierar mellan kommunerna.

Ersättning för anslutningsresor

Elev som uppfyller ovanstående regler kan ansöka om ersättning istället för busskort om något av nedanstående alternativ uppfylls:

 • färdvägen till närmaste hållplats är minst 6 km
 • bussförbindelse saknas helt
 • särskilda skäl – ansökan kompletteras med läkarintyg.

Ersättning för anslutningsresor ansöks läsårsvis och utbetalas högst 1 månad retroaktivt från den månad ansökan kommer in till kommunen.

Kommunen är skyldig att ansvara för elevernas dagliga resor mellan bostaden och skolan. Ansvaret gäller elever som är studiehjälpsberättigade och som har en färdväg på minst 6 km. (Lag om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor, SFS 1991: 1110, ändrad 1993:801; 1999:1403).

Det gäller till och med vårterminen eleven fyller 20 år.

Regler

För att eleven ska vara berättigad till fritt färdbevis gäller följande:

 • Inte vara äldre än 20 år
 • Studera på heltid
 • Reseavståndet mellan bostad och skola är minst 6 km

Med bostad menas den adress där eleven är folkbokförd. Elev som uppfyller ovanstående regler kan tilldelas ett busskort. Busskortets giltighet varierar mellan kommunerna. Avgift för en utökad giltighet kan förekomma. Ytterligare information om detta lämnas av varje studieort.

Ersättning anslutningsresor

Elev som uppfyller ovanstående regler kan ansöka om ersättning om något av nedanstående alternativ uppfylls;

 • Färdvägen till närmaste hållplats är minst 6 km
 • Bussförbindelse saknas helt
 • Särskilda skäl. Ansökan kompletteras med läkarintyg

Ersättning för anslutningsresor ansöks läsårsvis och utbetalas högst 1 månad retroaktivt från den månad ansökan inkommer till kommunen.

Ersättningsstorlek (enkel väg), belopp för ersättning anslutningsresor läsåret 2022-2023

Färdväg i km

6 km

10 km

20 km

30 km

Resetillägg i kronor per månad

360 kr

480 kr

850 kr

1 090 kr

Ändrade förhållanden

Beslutet grundar sig på sökandes uppgifter. Den som tar emot bidrag på felaktiga grunder blir återbetalningsskyldig.

Kontakt

Handläggare för inackorderingstillägg och resebidrag
Barn- och utbildningsförvaltningen
Luleå gymnasieskola
0920-45 30 00

Sidan uppdaterades den 12 juni 2024