Klagomål mot kommunal utbildning

Har du klagomål på förskolan, förskoleklassen, fritidshemmet, grundskolan eller gymnasieskolan? Då vill vi veta det. Dina synpunkter är viktiga i vårt fortsatta förbättringsarbete.

Huvudmannen ska enligt skollagen ha skriftliga rutiner för klagomålshanteringen och aktivt verka för att rutinerna är kända bland elever, vårdnadshavare och personal. När huvudmannen har tagit emot ett klagomål ska huvudmannen skyndsamt göra den utredning som behövs för att kunna hantera klagomålet och återkoppla till den som har framfört klagomålet. Om det vid uppföljning, genom klagomål eller på annat sätt kommer fram att det finns brister i verksamheten, ska huvudmannen se till att nödvändiga åtgärder vidtas.

Om du har klagomål - gör så här:

1. Om du har klagomål vänder du dig först till personalen i verksamheten. Om ni inte lyckas lösa problemet och ditt missnöje kvarstår kan du gå vidare. Om du anser att problemet är allvarligt bör du vända dig direkt till rektorn.

2. Om kontakten med personalen inte leder till att problemet löst sig vänder du dig till ansvarig rektor. Det är rektorn som ansvarar för och beslutar om frågor som rör förskolans/skolans dagliga verksamhet och inre organisation.

3. Om du har framfört klagomålet till personalen och/eller rektor och du anser att problemet finns kvar kan du skicka ett skriftligt klagomål till barn- och utbildningsnämnden. För skriftliga klagomål kan du använda e-tjänst för klagomål.

Genom att skicka in skriftligt klagomål så godkänner du att dina personuppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen. Din klagomålsanmälan blir en allmän handling, vad det innebär framgår längre ner på sidan.

Behandling av dina personuppgifter vid skriftligt klagomål mot utbildning i förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola eller gymnasieskola.

Ändamålet med behandlingen

Vi samlar in dina kontaktuppgifter endast i de fall du önskar återkoppling från oss.

Rättslig grund

Behandlingen är nödvändig för att vi skall kunna utföra en uppgift av allmänt intresse. För att en arbetsuppgift ska vara av allmänt intresse ska den regleras i svensk lagstiftning eller lagstiftningen inom EU. Det betyder att de aktuella personuppgifterna måste behandlas för att utföra ett uppdrag som är reglerat i lagstiftning eller som det är fattat beslut om.

Kategorier av personuppgifter som behandlingen avser

Kontaktuppgifter till den som önskar återkoppling.

Mottagare av personuppgifterna

Dina personuppgifter (såvida du inte önskar vara anonym), överförs till registrator på barn- och utbildningsförvaltningen och hanteras av barn- och utbildningsnämnden. Dina personuppgifter kan också komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen, om någon begär att få ta del av allmänna handlingar och uppgifterna inte omfattas av sekretess.

Överföring till tredje land?

Nej

Lagring

Klagomålet kommer in till barn- och utbildningsförvaltningens kansli och diarieförs. Gallras efter 1 år.

Efter att du skickat in skriftligt klagomål

4. Klagomålet handläggs skyndsamt. Vår målsättning är att du ska få svar på ditt klagomål inom 10 arbetsdagar. Om handläggningen tar längre tid kontaktar vi dig. När ditt klagomålsärende avslutas får du ett skriftligt svar.

Om du vill vara anonym utreds och dokumenteras klagomålet men ingen återkoppling sker.

Tänk på att ditt klagomål blir en allmän handling. Det kan innebära att de som efterfrågar handlingen har rätt att läsa den och/eller få en kopia. Om handlingen innehåller känslig information kan hela eller delar av den sekretesskyddas om det finns stöd i offentlighets- och sekretesslagen.

Behandling av personuppgifter sker enligt dataskyddsförordningen (GDPR).

Om problemet kvarstår efter huvudmannens hantering kan du lämna uppgifter om missförhållanden i skolan (skolinspektionen.se) Länk till annan webbplats. som har tillsynsansvar för skola, fritidshem, förskola och annan pedagogisk verksamhet. 

Observera att Skolinspektionen bedömer vilka uppgifter de ska utreda och på vilket sätt. Det innebär att de inte utreder alla uppgifter de får in.

Inkomna klagomål sammanställs läsårsvis och redovisas för barn- och utbildningsnämnden. Genom detta får politikerna kännedom om klagomål och kan vidta lämpliga utvecklings- och förbättringsåtgärder.

Frågor om klagomålshanteringen

Luleå kommun har som mål att ge en bra service och ett gott bemötande till dig som medborgare. Alla som arbetar inom kommunens pedagogiska verksamhet har som målsättning att barn och ungdomar ska möta en verksamhet av högsta kvalitet där kunskaper, utveckling och studiero är i fokus. Målet är en god utbildning i en trygg miljö.

Sidan uppdaterades den 4 mars 2024