Järnvägstekniker / Kvalificerad kontaktledningstekniker

En kvalificerad kontakledningstekniker arbetar med olika typer av låg- och högspänningsanläggningar. Service och underhåll såväl som nyproduktion och byte av gamla ledningar är förekommande arbetsuppgifter.

Som kontaktledningstekniker arbetar du i en spännande bransch. Du får oftast arbete utomhus tillsammans med kollegor i en varierande miljö. Dina arbetsuppgifter är varierande och utförs runt om i landet på våra järnvägar, spårvägar och tunnelbaneräls.

jarnvägsjobb.se Länk till annan webbplats. hittar du mer information om yrken inom järväg.  

Ansökan

Ansökan stänger 31 maj, sen anmälan är öppen till 12 september. Utbildningsstart 16 september.

Utbildningslängd

Utbildningen är ett år, 200 yh-poäng. En veckas heltidsstudier motsvarar 5 yh-poäng.

Studieform

Distans, heltid med ett antal fysiska träffar i Luleå/Nässjö. Kostnader för resor och boende bekostar du själv. Lärarledd tid: 8 timmar/vecka.

Vi använder Teams för kommunikation. Utrustning som krävs är dator med internetuppkoppling, kamera och headset. Vi använder oss av Officeprogrammen som du har tillgång till via lärplattformen Teams.

Utbildningen bedrivs på distans med vissa fasta tider för webbsända föreläsningar, seminarier och gruppövningar. Det förekommer att lektioner är inspelade såväl som livesända och du förväntas vara tillgänglig dagtid.

Kursort

Distans, Luleå.

Behörighet

För att vara behörig behöver du uppfylla kravet om grundläggande behörighet, vilket innebär att du behöver ha en gymnasieexamen eller motsvarande. Motsvarande kan vara slutbetyg, intyg från allmän kurs på folkhögskola eller en utländsk gymnasieexamen. Utöver den grundläggande behörigheten krävs också godkänt i kurserna elektromekanik, ellära 1 och mekatronik 1.

Saknar du behörighet i ellära och din hemkommun inte kan erbjuda kursen kan du läsa via oss.
Ta kontakt med oss så hjälper vi dig att läsa upp behörigheten till utbildningen

Övriga behörighetskrav

Du ska genomföra en syn och hörselundersökning med godkänt resultat för att vara lämplig för yrkesrollen och för att kunna för att kunna göra LIA 1 och LIA 2. Fyll i en hälsodeklarationsblankett. [Ladda ner här Pdf, 172.8 kB.]

Hörsel- och optikerundersökningen bokar och bekostar du själv hos exempelvis din hälsocentral.

Grundläggande behörighet via reell kompetens:

Om du formellt saknar grundläggande behörighet kan du ändå vara behörig via reell kompetens. Om du uppfyller följande krav görs bedömningen att du uppfyller kraven för grundläggande behörighet.

Lägst betyget E alternativt Godkänt i

  • Svenska/Svenska som andra språk 1 eller Svenska/Svenska som andra språk A
  • Engelska 5 eller Engelska A
  • Matematik 1a, b eller c eller Matematik A
  • Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1 eller Samhällskunskap A
  • samt tre års arbetslivserfarenhet på minst halvtid efter 19 års ålder.

Arbetslivserfarenhet kan till exempel vara:

  • anställning
  • eget företag
  • vård av barn eller annan person
  • värnpliktstjänstgöring

Om du uppfyller dessa krav görs bedömningen att du uppfyller kraven för grundläggande behörighet.

Du som har de här kunskaperna och har arbetat i tre år behöver alltså inte ansöka om någon prövning av reell kompetens, bedömningen om grundläggande behörighet. Du behöver dock bifoga tjänstgöringsintyg som styrker din arbetslivserfarenhet. Observera att detta endast ger dig grundläggande behörighet. Du behöver fortfarande styrka särskild behörighet med betyg eller intyg.

Om du har frågor om din behörighet kan du kontakta en studie- och yrkesvägledare i din hemkommun. Det går också bra att kontakta oss på Luleå kommuns yrkeshögskola för mer information.

Elektromekanik, ellära och mekatronik

Godkänt betyg i kurserna elektromekanik, ellära 1 och mekatronik 1

Du kan också ha läst ämnet i ett ännu äldre system, som motsvarar dagens kurser, eller ha läst kurserna i ett annat land.

Om du behöver mera information om din behörighet, eller om du behöver komplettera med någon kurs, kontakta en studie- och yrkesvägledare i din hemkommun.

Urval

Om det är fler sökande än vad vi har platser för kommer vi att göra ett urval baserat på dina gymnasiebetyg.

Examensbenämning: Efter fullgjord utbildning får du en Yrkeshögskoleexamen som Kvalificerad / signaltekniker förutsatt att du har lägst betyget godkänt i samtliga kurser.


Utbildningen är 200 poäng(40 veckor) av dessa är 14 veckor arbetsplatsförlagd utbildning, LIA.

Allmän järnvägsteknik för tekniker 4p

I kursen ges en översikt vad ban-, el-, signal- och kommunikationsteknik innebär samt hur dessa system interagerar med varandra.

Arbeten på kontakt- och hjälpkraftsystem från liftfordon 6p

I kursen ges kunskaper om liftfordonets huvudbeståndsdelar och övergripande funktioner samt kunskaper om arbetsmetodik vid montagearbete från liftkorg

Byggnation av hjälpkrafts- och kontaktledning 18p

Kursen inleds med ett kort avsnitt som behandlar kontaktledningshängverkets elasticitet och krafter i hängverket.De studerande får med hjälp av ritningar, standarder och handböcker ta fram de uppgifter som krävs för att bygga en hjälpkraftledning och ett kontaktledningssystem med s.k. Ylina

Byggnation av kontaktledning med elektriska kopplingar 20p

Kursen ger förståelse för hur en kontaktledningsanläggning är uppbyggd och vilka krav som ställs på anläggningen för att erhålla rätt funktionalitet

Elsäkerhetsföreskrifter för högspänningsanläggningar 5p

föreskrifter och standarder som berör järnvägens högspänningsanläggningar (över 1000 V AC/1500 V DC). Trafikverket har egna kompletterande föreskrifter på detta område där, ”Elsäkerhetsföreskrifter för arbete på eller nära järnvägsanknutna högspännings- och tågvärmeanläggningar”, är den väsentligaste och ges därför stort utrymme i kursen.

Examensarbete 11p

Syftet med examensarbetet är att studenten ska utveckla och visa sådan kunskap och färdighet för att självständigt arbeta som kontakttekniker genom att inhämta nya kunskaper samt tillämpa kunskaper förvärvade under utbildningen.

Grundläggande komponent-, verktygskännedom och montage 16p

Kursen ger grundläggande kunskaper om kontaktledningens mekaniska konstruktion och insikt i vilka verktyg som är vanlig förekommande vid kontaktledningsmontage

Introduktion för järnvägstekniker 5p

Introduktionen innehåller en allmän orientering om arbetet som järnvägstekniker, om järnvägsbranschen.

Järnvägens elkraftsförsörjning 10p

Kursen ger en övergripande kunskap och insikt i Järnvägens kraftförsörjningsanläggningar och ledningsnät. De studerande förutsätts ha goda kunskaper i ellära då dessa tillämpas genom elektriska beräkningar på Trafikverkets kontakt- och hjälpkraftsystem.

LIA 70p

Praktiken ska i så stor utsträckning som möjligt innehålla arbetsuppgifter som överensstämmer med de mål och syften som gäller för utbildningen till kontaktledningstekniker.

Lågspänningsinstallationer och föreskrifter vid järnvägen 15p

I kursen ges kunskap om hur de vanligaste järnvägsspecifika lågspänningsanläggningar ska utföras för att de ska uppfylla föreskrifternas och tillämpliga standarders krav.

Säkerhetsaspekter 8p

Kursen ger kunskaper om säkerhetsaspekter utifrån ett antal områden vid arbeten i eller nära spår- och väganläggningar.

Trafiksäkerhet för arbete i trafikerad spårmiljö 6p

För att överhuvudtaget få lov att ensam vistas i spår och/eller utföra arbeten i trafikerad spårmiljö ställer Transportstyrelsen krav på att man har kompetens för detta

Växelvärme, byggande, underhåll och energistyrning 6p

Kursen ger kunskaper om växelvärmesystemens uppbyggnad, funktion och dess Inställningsmöjligheter. Inställningsmöjligheterna via operatörspanel, anslutning av PC samt via fjärruppkoppling genom Internet tas upp under kursen.

Sidan uppdaterades den 28 maj 2024