Exempelritningar och andra handlingar

För att handläggningen av ditt ärende ska gå snabbt och smidigt är det viktigt att din ansökan eller anmälan innehåller rätt information och att ritningar är av god kvalitet och fackmannamässigt utförda så att det tydligt framgår vad du vill göra. Ritningar ska vara i format PDF.

På den här sidan kan du läsa mer om och se exempel på olika sorters ritningar och andra handlingar som kan behövas när du ansöker om bygglov eller ska göra en anmälan.

En situationsplan är en ritning som visar fastigheten (tomten), byggnaderna och omgivningen ovanifrån. Alla ny- och tillbyggnader ska vara måttsatta. Det betyder att mått för byggnadens alla sidor samt markhöjder och golvhöjd ska anges.
Du ska ange mått till minst två fastighetsgränser vinkelrätt från byggnaden.
Lämplig skala för en situationsplan är 1:500.

Din situationsplan ska baseras på ett kartunderlag, vilken typ av karta du behöver som underlag beror på var och vad du ska bygga, se rubriker nedan för mer information om vilket underlag som krävs vid olika byggprojekt.

Nybyggnadskarta

En nybyggnadskarta krävs som regel inom detaljplanelagda områden vid nybyggnad av huvudbyggnad större än 50 kvm. Nybyggnadskartan visar fastighetens gränser, markhöjder, befintliga byggnader, anslutningspunkter för vatten och avlopp, kraftledningar, planbestämmelser, servitut och nyttjanderätter. På nybyggnadskartan ska det du vill bygga ritas in. Information som framgår på nybyggnadskartan får inte täckas över eller tas bort.

Utdrag ur kommunens kartdatabas

Om du inte behöver en nybyggnadskarta ska du lämna in en situationsplan baserad på ett enklare kartunderlag, ett utdrag ur kommunens kartdatabas. Här ska du markera vilken byggnad/byggnader som ansökan avser, mått för byggnadens alla sidor, avstånd till de två närmaste fastighetsgränserna, nya infarter och om något ska rivas.

Du behöver inte en nybyggnadskarta men en situationsplan baserad på ett utdrag ur kommunens kartdatabas om det gäller:

  • en huvudbyggnad som är mindre än 50 kvm
  • en ersättningsbyggnad med likvärdig storlek som ska placeras på samma plats som den tidigare huvudbyggnaden
  • enbart en tillbyggnad eller en komplementbyggnad
  • nybyggnad utanför detaljplanelagt område

Utdrag ur kommunens kartdatabas för din situationsplan kan du beställa genom att kontakta Luleå kommuns kundcenter via:

Här kan du se exempel på situationsplaner:

Planritning

En planritning visar huset ovanifrån i genomskärning med placering av fönster och dörrar. Väggarnas in- och utsida ska ritas ut. I ritningen anges rummens användningssätt, till exempel sovrum, kök. Om din byggnad har fler än en våning ska varje våning redovisas separat.

Om du ska göra en tillbyggnad, tänk på att både befintlig byggnad och det du ska bygga till framgår tydligt på ritningen.

Planritningar ska vara i skala 1:100 och det ska finnas skala, fastighetsbeteckning och datum på ritningarna.


Sektionsritning

En sektionsritning utgår från ett vertikalt snitt igenom byggnaden. Den ska visa konstruktionen, som golv, bjälklag, tak, skorsten med mera.

Om du ska göra en tillbyggnad, tänk på att både befintlig byggnad och det du ska bygga till framgår tydligt på ritningen.

Sektionsritningar ska vara i skala 1:100 och det ska finnas skala, fastighetsbeteckning och datum på ritningarna.

Här kan du se exempel på planritning och sektionsritning:

En fasadritning visar huset rakt framifrån. Fasaden ska visa tak, vägg, sockel, fönster, dörrar och balkonger samt detaljer som skorstenar och utvändiga trappor.

Tänk på att byggnadens samtliga fasader måste redovisas. På fasadritningarna ska även marknivå och väderstreck finnas med.

Om du ska göra en tillbyggnad, tänk på att både befintlig byggnad och det du ska bygga till framgår av ritningarna.

Fasadritningar ska vara i skala 1:100.

Här kan du se exempel på fasadritning:

Om du ska bygga ett nytt en- eller tvåbostadshus eller ett fritidshus med hjälp av en entreprenör (ett företag), krävs det att du har ett färdigställandeskydd.

Vid om- och tillbyggnad samt åtgärder som kräver anmälan krävs färdigställandeskydd beroende på ändringens omfattning och kostnad. För fritidshus kan man göra undantag om fritidshuset är av enklare standard.

Vad är ett färdigställandeskydd?

Ett färdigställandeskydd är en försäkring eller en bankgaranti som är tänkt att hjälpa byggherren i egenskap av konsument om entreprenören till exempel gått i konkurs eller av annan anledning inte kan fullgöra sina åtaganden.

Vem ansvarar för att det finns?

Byggherren ska se till att skyddet finns innan byggnationen påbörjas.

Hur får man ett färdigställandeskydd?

Färdigställandeskydd är en försäkring som man tecknar med ett försäkringsbolag och som syftar till att du ska få ersättning för de extra kostnader som uppstår om din byggare eller leverantör inte kan uppfylla vad ni kommit överens om, till exempel vid en konkurs. Ta kontakt med ditt försäkringsbolag för ytterligare information.

Vem prövar om den ska finnas?

Miljö- och byggnadsnämnden prövar behovet vid om- och tillbyggnader. Miljö- och byggnadsnämnden har tillsynsansvar över att lagstiftningen följs.

Bevis om färdigställandeskydd ska visas upp för miljö- och byggnadsnämnden innan startbesked kan meddelas och byggnationen får påbörjas. Beslut om färdigställandeskydd är överklagningsbart hos Länsstyrelsen.

Enligt lagen ska nybyggda villor och radhus energideklareras inom två år efter att de börjat användas. I energideklarationen redovisas bland annat husets energianvändning och förslag på vad man kan göra för att sänka husets energikostnader ytterligare. Energideklarationen ska ha tagits fram med hjälp av en certifierad energiexpert, du hittar en förteckning över experter på Boverkets webbplats.

Från den 1 januari 2022 finns det ett krav på att skicka in en klimatdeklaration vid uppförande av nya byggnader. Det innebär att byggherren ska redovisa vilken påverkan på klimatet den nya byggnaden kommer att ha. Handlingen ska vara framtagen inför det att ett slutbesked ska skrivas. Syftet med lagen om klimatdeklaration för nya byggnader är att bidra till att minska klimatpåverkan från byggskedet. Det betyder att nya byggnader som uppförs där bygglov söks efter 1 januari 2022 berörs.

Vid ansökan om ett tidsbegränsat bygglov ska du bifoga en avvecklingsplan till din ansökan. I avvecklingsplanen ska du beskriva hur du kommer att återställa platsen när ditt tidsbegränsade bygglov upphör att gälla.

En brandskyddsdokumentation beskriver hur en byggnad är planerad för att skyddas mot brand och brandspridning. Brandskyddsdokumentation ska alltid tas fram och skickas in inför nybyggnation, inredning av vind och när du ändrar en byggnad så det påverkar brandskyddet. Kravet på brandskyddsdokumentation gäller inte för komplementbyggnader som är högst 15 kvm.

Sidan uppdaterades den 11 oktober 2023