Fler saker att tänka på när du bygger nytt

Här hittar du information som kan vara bra att känna till när du har eller är på väg att bygga en ny byggnad.

När du köpt en tomt av Luleå kommun kan förutsättningarna på tomten se lite olika ut beroende på var tomten ligger och hur marken och naturen ser ut just där.

Kontakta Luleå kommuns kundcenter så lotsar de dig vidare för att få mer information om din nya tomt.

Besök din tomt och känn in förutsättningarna ordentligt innan du bestämmer vilket hus du ska bygga och hur huset ska placeras på tomten.

Fundera över följande saker vid placering av ditt hus:

  • Notera nivåskillnaderna, på en sluttande tomt kan man jämna ut små eller stora nivåskillnader genom att skapa nivåer inne på tomten istället för med en hög stödmur längst ner. På så sätt skapar man olika rum i trädgården.
  • Finns det några höga träd, berg i dagen eller kullar på din tomt, eller kanske på grannens eller marken intill som du behöver ta hänsyn till när det gäller skugga. Kanske påverkar eventuella grannhus hur du placerar ditt hus på din tomt?
  • Notera solens vandring och placering över dygnet och över årstiderna. Ljuset faller lite olika på olika delar av året. Går det att placera huset så det går att njuta av både morgon- och kvällssol?
  • Förekommer det buller från något håll som du gärna vill stänga ute? Vägar, gång- och cykelvägar eller andra aktiviteter kan orsaka buller eller insyn. Här kan man planera in en vintergrön häck eller ett plank.
  • Notera de utmärkande dragen med just din tomt och se till att de tas tillvara genom husets placering. Finns det kanske en vacker utsikt du vill ta tillvara?
  • Fundera över vilka rum du vill ha var på tomten. Kanske vill man ha sovrummen i öster med morgonsol, vardagsrummet i väster med kvällssolen och dörr till uteplatsen.
  • Tomtens läge kan påverka husets energibehov. Tänk igenom hur du bäst utnyttjar tomten utifrån sol- och vindförhållanden. För eventuell installation av solceller (elproduktion) och/eller solfångare (produktion av vatten och värme) på ditt hus är det lämpligt att det finnas en takyta mot söder där de kan placeras. Även sydost och sydvästvända lägen går bra. Det går även att placera solceller eller solfångare på takytor rakt åt öster eller väster, det blir dock lite mindre produktion än på ett tak vänt rakt åt söder.

Ska du bygga nytt hus? Bygg energisnålt och spara många tusentals kronor och lev klimatsmartare! Att bygga energieffektivt kan kosta något lite mer i byggskedet men pengarna tjänar du snart in på lägre energikostnad. Ditt hus ger då också mindre belastning på miljön och klimatet och är skönare att bo i!

Ju mer kompakt och likt en kub huset är, desto mer energieffektivt blir det. Formen på en tvåvånings kubisk funkisvilla är till exempel betydligt mer energieffektiv än Norrbottensgårdens långsmala form eller ett hus med många vinklar och vrår. Med en effektiv planlösning så kan du också hålla nere husets yta och därigenom även energibehovet.

Energimyndigheten rekommenderar ca 50 cm isolering på vindsbjälklaget och minst 30 cm i ytterväggarna, viktigt också med låga u-värden på dörrar och fönster (u-värdet ska vara under 1,0).

Det kommunala bolaget Lumire (Luleå Miljöresurs AB), ansvarar för de allmänna vatten- och avloppsanläggningarna inom Luleå kommun. Lumire levererar dricksvatten och renar avloppsvattnet för alla Luleåbor som har kommunalt vatten. Bor du utanför det kommunala vatten- och avloppsnätet måste du ordna eget vatten och avlopp.

Ur energisynpunkt är ett vattenburet system att föredra framför direktverkande el och det är också bra att komplettera med en ackumulatortank. Då får du ett system som ger dig stor valfrihet att välja hur du värmer vattnet. Du kan kombinera olika värmesystem och enkelt byta energikälla. Energipriser och övriga förutsättningar kan förändras mycket under husets livslängd så det är bra att välja ett flexibelt system.

När du ska bygga ett nytt hus är det klokt att se över möjligheten att också installera solceller och på så vis producera egen el. Det finns både takintegrerade solceller och solpaneler som placeras ovanpå ditt tak på marknaden. Att sätta upp solcellerna redan när du bygger huset är ekonomiskt eftersom då har du redan byggnadsställningar mm på plats. Ska du göra det längre fram måste du hyra utrustning igen vilket såklart gör en installation dyrare.

Det är företaget Lunet som äger, driftar och bygger ut det fiberoptiska stadsnätet i Luleås alla stadsdelar och tätorter.

Här i Luleå är det det kommunala bolaget Lumire (Luleå Miljöresurs AB) som ansvarar för omhändertagande av allt hushållsavfall.

Planerar du att förändra eller bygga något på din fastighet som ligger inom strandskyddat område måste du söka strandskyddsdispens. Kom då ihåg att strandskydd och bygglov prövas separat. Ett tips är att vänta med att lämna in din bygglovsansökan tills du fått beslut om strandskyddsdispens.

När du ska sätta upp en ny postlåda vid ditt nybyggda hus ska du kontakta Postnords kundservice för att komma i kontakt med det lokala utdelningskontoret. De hjälper dig så att postlådan blir rätt märkt och placerad så din post kommer rätt.

Tänk på att buskar och träd som planteras invid tomtgränsen, snabbt kan växa utanför sin egen tomtgräns när åren går. Läs mer om vad som gäller kring träd och buskar intill tomtgränsen i Jordabalken.

Sidan uppdaterades den 7 juni 2023