Grönt parkeringsköp

Tillämpningsanvisningar för avsteg från p-tal för bil

Gröna parkeringsköp innebär att kommunen kan tillåta att fastighetsägaren anlägger färre parkeringsplatser mot att de ordnar bilpool, cykelpool eller något annat som innebär att de boende/arbetande inte är lika beroende av att äga en egen bil.

Avsteg från gällande parkeringstal för bil kan ibland vara önskvärt både från kommunens och fastighetsägarens/arbetsgivarens sida. I vissa fall finns förutsättningar att kunna tillämpa ett lägre eller väsentligt lägre parkeringstal än vad normen föreskriver.

Anvisningarna är tänkta att ge vägledning och förutsägbarhet i kommunens tolkning och bedömning av p-tal för bil.

Parkeringstal (P-tal) är ett tal som visar hur många parkeringsplatser fastighetsägaren bör anordna inom sin fastighet för boende, arbetande och besökande.

Läs tillämpningsanvisning för avsteg från p-tal som PDF Pdf, 112.6 kB.

P-talsreducerande förutsättningar och åtgärder.

Om samtliga förutsättningar uppfylls och om samtliga åtgärder vidtas i syfte att reducera parkeringsbehovet, kan parkeringstalen minskas med upp till 50 % under parkeringsnormen för bostäder och upp till 60 % under parkeringsnormen för arbetsplatser.

Observera att kommunen inte medger någon reducering av parkeringstal för besöksplatser till bostäder och arbetsplatser.

Viktning av p-talsreducerande förutsättningar och åtgärder

Viktning

15 - Upp till 15% reducering av parkeringstal enligt gällande parkeringsnorm.

10 - Upp till 10% reducering av parkeringstal enligt gällande parkeringsnorm.

5 - Upp till 5% reducering av parkeringstal enligt gällande parkeringsnorm.

Givna förutsättningar
5 - Särskilt gynnsamt läge i relation till viktiga målpunkter, bland annat service, skolor och knutpunkter för kommunikation.

5 - Särskilt goda möjligheter att nyttja kollektivtrafik med avseende på närhet till hållplatser och turtäthet.

Kommentar: p-normens geografiska zonindelning utgår bland annat från bebyggelsens läge och möjligheter att nyttja kollektivtrafik. Ovanstående möjlighet till reducering gäller vid särskilt goda förutsättningar.

Möjliga åtgärder
15 - Bilpool och eventuellt gratis medlemskap i bilpool. Kommentar: Förutsätter att denna åtgärd kan säkras genom långsiktiga avtal och uppföljning från kommunen.

5 - Avgift på parkering skild från hyran.

5 - Cykelpool med olika typer av cyklar (lådcyklar, cykelkärror och elcyklar).

10 - Nära tillgång till klimatskyddade, uppvärmda cykelförråd med tillgång till pump och möjlighet att kunna ladda elcyklar. Eventuellt också särskilda utrymmen för att serva sin cykel, byta till vinterdäck och så vidare.

5 - Riktad information om bilpool och hållbart resande till blivande hyresgäster i samband med visning och inflyttning. Åtgärden ska följas upp.

Givna förutsättningar
5 - Särskilt gynnsam Lokalisering i relation till stadsbygd och bostadsbebyggelse, med hänsyn till möjligheter att gå eller cykla till jobbet.

5 - Särskilt goda Möjligheter att nyttja kollektivtrafik med avseende på närhet till hållplatser och turtäthet.

Kommentar: p-normens geografiska zonindelning utgår bland annat från arbetsplatsens läge och möjligheter att nyttja kollektivtrafik. Ovanstående möjlighet till reducering gäller vid särskilt goda förutsättningar.

Möjliga åtgärder
10 - Parkeringspolicy där avstånd till arbetet är en viktig faktor för att kunna få tillgång till parkeringsplats på jobbet kombinerat med resepolicy eller grön resplan med möjlighet till individuell reserådgivning.

5 - Införande av parkeringsavgifter.

5 - Möjligheter att byta om och duscha efter gång,- löp- eller cykeltur till jobbet.

10 - Tillgång till bil i tjänsten genom samnyttjade tjänstebilar.

5 - Tillgång till cykel i tjänsten genom samnyttjade tjänstecyklar.

5 - Tillgång till samnyttjade busskort för resor inom tjänsten.

10 - Nära tillgång till klimatskyddade, uppvärmda cykelförråd med tillgång till pump och möjlighet att kunna ladda elcyklar.

Sidan uppdaterades den 12 januari 2023