Grönplan Luleå

Att enkelt kunna uppleva naturen gör Luleå kommun till en bra plats att bo och leva i.

Grönplanen bygger på Luleå Vision 2050 ska användas som ett underlag i kommunens planprocess och planarbete. Dokumentet är ett stöd i prioriteringen mellan olika typer av intressen, markanvändning och utvecklingsmöjligheter inom kommunen.

Grönplanens syfte att bevara, stärka och utveckla attraktiva offentliga miljöer och tillgång till natur, parker och mötesplatser för en hållbar, trygg och klimatanpassad stadsbygd. Vidare ska grönplanen säkerställa förutsättningar för biologisk mångfald och bidra till att uppfylla nationella miljö- och folkhälsomål.

Grönplanen beslutades av Kommunstyrelsen 2020 och är giltig till och med 2030.

Kompletterades 2024-01-29 med spridningsanalys och grönytefaktor.

Grönplanens mål, riktlinjer och åtgärder

Vision Luleå 2040 talar om en socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar kommun samt en attraktiv plats att bo och verka i. Vid en workshop lyftes frågan om grönplanens övergripande framtidsbild för grönstrukturen. Teman som återkom ger sammanfattat bilden av ett tryggt och välmående Luleå, staden vid vattnet med rikt biologiskt liv och social användning alla årstider för alla åldrar.

För att möjliggöra framtidsbildens ekologiska och sociala/rekreativa intentioner har fyra mål med generella planeringsriktlinjer och åtgärder för grönplanen formulerats.

Målen är viktiga att aktivt arbeta mot och ska beaktas i stadsbyggnadsprocessens alla skeden, vid nybyggnation, förtätning och vid skötsel och utveckling av parker och naturområden. Riktlinjerna är vägledande och ska användas i detaljplane- och bygglovsprocessen, vid nyinvesteringar på allmän platsmark enligt grönplanens omfattning samt i förvaltningsskedet. Med utgångspunkt från grönplanens mål och riktlinjer kommer åtgärder på verksamhetsnivå vid allmän plats att tas fram i samband med exploatering samt vid ny- och reinvestering. Målen ska följas upp i slutet av varje mandatperiod.

MÅL 1. Grönstrukturens värden och funktioner är väl integrerade
i planerings- och beslutsprocessen samt i drift och underhållsarbetet

Generella riktlinjer och åtgärder för att uppnå målet:

 • Kommunen ska vara förebild och investera i ekosystemtjänster som ger mervärden för människorna och naturen.
 • Kommunen ska utveckla samarbetet och kommunikationen
  internt med verksamheter och nämnder, berörda bolag, med allmänhet, fastighetsägare och näringsliv för genomförande av grönplanen.
 • Utred i ett tidigt skede, i arbeten där parkeller naturmark ingår, hur negativ påverkan på grönstrukturen kan undvikas, minimeras eller kompenseras.
 • Allt arbete ska ske utifrån kunskap om bevarandevärda rekreativa och ekologiska värden. Exempelvis via interna karttjänster.
 • I detaljplaner ska syfte och mål för områden med användningarna Park och Natur tydligt formuleras i planbeskrivningen.
 • Skador på höga värden vid ny- eller ombyggnad ska minimeras alternativt kompenseras, detta ska då regleras i genomförandeavtal och bekostas av exploatören/ byggherren.
 • ESTER (Ekosystemtjänsteffekträkning) och/eller Grönytefaktor i Luleå kan användas som analysverktyg vid ny- och ombyggnationer.
 • Finansiering och skötsel vid ny- och/eller ombyggnad av parker och grönområden ska säkerställas tidigt i planeringsprocessen.

MÅL 2. Luleå har en sammanhängande grönstruktur med utrymme för biologisk mångfald och ekosystemtjänster

Generella riktlinjer och åtgärder för att uppnå målet:

 • Utpekade, viktiga värdekärnor för ekosystemtjänster i stadsbygdens stadsdelar och Råneå ska bevaras och utvecklas.
 • Den sammanhängande grönstrukturen ska bevaras så att den har en fortsatt god funktion för ekosystemtjänster.
 • Åtgärdsförslag med prioriteringsordning tas fram med utgångspunkt från analyserade brister i den sammanhängande grönstrukturen. Brister i ekosystemtjänster och spridningssamband som redovisas i grönplanen och dess kartunderlag är styrande för insatserna.
 • Vid planläggning och andra projekt och processersom rör den fysiska miljön ska analyserade brister i grönstrukturen ägnas särskilt fokus. Bristerna får inte förstärkas ytterligare utan i möjligaste mån ska de åtgärdas eller lindras inom aktuellt projekt.
 • Skötselplaner tas fram för nya parker och naturområden. Om målet är att skapa en utveckling av ekosystemtjänster som kan behöva en annan skötsel hanteras detta också i skötselplanen. Äldre skötselplaner kan behöva uppdateras på samma grund eller vid förändringar i utemiljön.
 • Handlingsplan tas fram för att bekämpa invasiva främmande arter.
 • Vid exploatering av natur krävs relevant beslutsunderlag gällande naturvärden och sociala värden. Exempelvis genom naturvärdesinventering och landskapsanalys.
 • Krav om grönytefaktor ska införas i kommunala avtal som markanvisningsavtal och exploateringsavtal samt krav på uppföljning i bygglovsprocessen.

Mål 3. Luleå har en stark identitet som en grön, attraktiv stad med
god tillgång till parker, natur och stränder

Generella riktlinjer och åtgärder för att uppnå målet:

 • Bevara och utveckla de gröna stråkens ekologiska kvaliteter och stärk deras upplevelsevärden.
 • Se de gröna kilarna som karakteristisk kvalitet i Luleås stadsbygd och som en tillgång i fysisk planering.
 • Gestaltningsprogram som främjar den biologiska mångfalden ska upprättas vid större exploateringar.
 • Tillgången till parker och grönområden ska säkerställas då staden växer och förtätas.
 • Inom 300 m från bostaden ska alla invånare ha tillgång till ett grönområde med en identifierad eller beskriven användning.
 • Alla stadsdelar ska ha tillgång till allmän plats för alla åldrar och alla kön.
 • Allmänna strandnära stråk bevaras och utvecklas.
 • Grönområden nära förskolor, skolor och äldreboenden ska värnas, tillgängliggöras och stärkas.
 • Viktiga värden som försvinner vid exploatering ersätts. Exempelvis kan äldre träd som tas ner för stadsutvecklingssyfte ersättas med
  nyplanterade med överkompensation, det vill säga ett äldre träd ersätts med fem nya.

Mål 4. Grönstrukturen används för att klimatanpassa stadsbygden

Generella riktlinjer och åtgärder för att uppnå målet:

 • Grönplanen används tillsammans med dagvattenplanen i planeringen.
 • Arbeta med mångfunktionella ytor, parker och grönområden där dagvatten integreras.
 • Verksamhets- och handelsområdens anpassas för att stärka grönstruktur och dess ekosystemtjänster.
 • Träd ska ses som en viktig resurs för stadenskli matanpassning. Exempelvis ska en trädplangrundad på I-Tree projektet tas fram.

Prioriteringar och tidplan för åtgärder

Luleå har många värdefulla grönområden som är viktiga för att skapa en hållbar trygg och klimatanpassad stad men det finns också grönområden som behöver förstärkning. Ekosystemkartläggningen visar nuläget och de värden som behöver stärkas i stadsbygden och i Råneå. Kartorna visar att de befintliga sociala värdena ofta är knutna till platser och grönområden med höga värden för biologisk mångfald. Det ger incitament till att utveckla rekreationsmöjligheterna genom fler park och naturområden, kilar och stråk i stadsdelarna för att sprida viktiga värden och skapa en sammanhängande grön infrastruktur.

I samband med kommunens arbete med översiktsplanens fördjupning i form av utvecklingsplaner ger grönplanens mål och riktlinjer vägledande förslag på prioriterade åtgärder i olika områden. Målsättningen är att prioriterade åtgärder ska genomföras under en 20-årsperiod vilket är utvecklingsplanernas långsiktiga tidshorisont. Förslagen är exempel på hur mål och riktlinjer kan inarbetas för att visa framtida inriktning på skötsel och utformning. Trots prioriteringarna behöver helheten utredas närmare vid planläggning och exploatering. Det behöver säkerställas att viktiga värden kan utvecklas, bevaras och kompenseras om negativ påverkan inte kan undvikas.

Tillämpning av grönplanen

Luleåbor är generellt engagerade i natur- och rekreationsfrågor. Trots höga naturvärden kan dock vissa områden upplevas som vardagliga och självklara. Engagemang och förståelse hos närboende och nyttjare kan öka genom kunskap kring naturvärden, genom kommunikation kring kommunens mål med
grönplanen, skötselmetoder samt tillämpning av ekosystemtjänster och grönytefaktor.

Gott samarbete och engagemang inom staden ökar möjligheterna att utveckla Luleås grönstruktur så att uppsatta mål nås. Inom berörda verksamheter och förvaltningar är det viktigt med en grundläggande kunskap om grönstrukturens värden. Grönplanen redovisar utvecklingsförslag vid respektive stadsdel som successivt ska genomföras genom investeringar, förvaltning och drift.

Ekosystemtjänster som utgångspunkt för gestaltning och landskapsanalys

Genom att utgå från ekosystemkartläggningen och analyserna av stadsdelarnas specifika behov definierade i grönplanens mål ges nya möjligheter i gestaltningen. Ekosystemtjänster kan förnya synen på gestaltningen genom att exempelvis utveckla stadsgrönskans vildhet respektive fuktighet. En grön infrastruktur kan vara en alternativ stadsgrönska med varierade kvaliteter och upplevelser, stränder, stadsodlingar och nya rekreationsytor. Grönplanens analyser ger idéer om hur olika karaktärer kan utformas för att utveckla stadens grönska och vatten. Med utgångspunkt i ekosystemtjänster kan den traditionella grönskan exempelvis ersättas med nya former av olika naturkaraktärer som ger upplevelse av regnskog, stäpp, våtmark och vildmark. Ekosystemtjänster och landskapsanalyser ger grunden till att utveckla olika teman för nya framtida parker och lekplatser.

Sidan uppdaterades den 3 juni 2024