Skogskötsel

Luleå kommun äger cirka 13.000 fotbollsplaner stort skogsområde, eller 6.500 hektar. Den största delen ligger i anslutning till tätorter i kommunen och en del öar.

Den kommunala skogen har många funktioner. Den tätortsnära skogen ger plats för lugn och rekreation. Kommunen värnar även om att bevara biologisk mångfald genom att bedriva hållbart skogsbruk och bevarande av skog i kommunala reservat.

Givetvis är även skogen en ekonomisk tillgång. Både som markreserv då tätorter växer och då det bedrivs skogsbruk med försäljning av avverkad skog. Skogen växer! Varje år växer kommunens skog med cirka 20 000 m3. Det motsvarar ungefär 500 fullastade timmerbilar med släp. Årligen avverkas cirka 7 500 m3. Det motsvarar ungefär 200 fullastade timmerbilar med släp!

Virke och ris från kommunskogen säljs till högstbjudande virkesköpande företag. Timmer sågas till plank och bräder och riset används förutom till majbrasor till uppvärmning. En del av björken som avverkas levereras till arbetsmarknadsförvaltningen som klyver ved till kommunens alla anläggningar.

Jakten på kommunskogen är utarrenderad till Luleå jaktvårdsklubb– Jakten förser jägare i Luleå jaktvårdsklubb med jaktupplevelser samt viltkött.

Läs mer om skogsskötsel i Luleå kommun

Kommunen äger skog av flera olika anledningar. Framför allt har skogen ett stort värde för människors behov av rekreation och friluftsliv. Luleå kommun har också ett antal värdefulla friluftsområden.

En annan anledning är bevarandet av skog med höga naturvärden. Kommunen bidrar till bevarande av biologisk mångfald genom de kommunala reservat som bildats. Målet är att bilda flera nya kommunala reservat de kommande åren.

Ytterligare en anledning till att äga skogsmark är skogen som markreserv. För att staden skall kunna växa och nya bostadsområden ska kunna byggas behövs tillgängliga markområden.

Luleå kommuns skogsinnehav uppgår till omkring 6.500 hektar Det motsvarar cirka 13 000 fotbollsplaner. Den allra största delen av skogen ligger i anslutning till tätorter i kommunen. Kommunen äger också skog på ett antal öar i Luleås skärgård.

Cirka 750 hektar är skogsområden som ligger på det vi kallar naturmark. Begreppet naturmark används för grön- och skogsområden inom detaljplan som inte är anlagda. Oftast handlar det om mindre grönområden eller skogsdungar. Det kan också vara gröna stråk mellan bebyggda områden.

Av hela kommunens skogsinnehav är cirka 2000 hektar (34 %) avsatt till naturvård.

Av de cirka 3800 hektar som brukas är en stor andel tätortsnära, och där krävs särskild hänsyn och skötsel.

Vissa delar håller mycket höga naturvärden och de områdena är avsatta till naturvård. I andra delar finns hög andel lövskog och där jobbar vi med aktiva naturvårdsinsatser för att bevara och skynda på utvecklingen för att gynna biologisk mångfald.

Begreppet naturmark används för grön- och skogsområden inom detaljplan som inte är anlagda. Oftast handlar det om mindre grönområden eller skogsdungar. Det kan också vara gröna stråk mellan bebyggda områden Skogsområden på den kommunala naturmarken utgör en stor del av den tätortsnara naturen. Den är viktig för människors behov av upplevelser, rörelse eller stillhet. Där finns också naturvärden och värdefulla kulturmiljöer. Med de naturgivna förutsättningarna samt rätt avvägningar gällande naturvärden och sociala värden kan vi skapa en rekreationsmiljö som är anpassad efter människors behov, men där vi också värnar andra värden på naturmarken.

Stadsbyggnadsförvaltningen arbetar med en dokumenterad plan för åtgärder på naturmarken. Planen beskriver vilka områden som är aktuella för åtgärd.

Avvägningar

I skogsområden på kommunal detaljplanelagd naturmark skall avvägningar göras för att:

 • utveckla skogens sociala värden
 • bevara och utveckla skogens naturvärden
 • vårda och lyfta fram befintliga kulturmiljövärden

Avvägningar och beslut om eventuella åtgärder görs med stöd av befintliga beslutsunderlag. I de fall motstående intressen uppstår genomförs samråd med berörda funktioner inom kommunen och beslut fattas om vilket långsiktigt mål aktuellt område skall ha samt vilken skötselåtgärd som är lämplig.

Utveckla skogens sociala värden

Enligt program till Vision 2050 skall Kommunen:

 • Utgå från variation vid anläggning och skötsel av grönområden för att gynna växt- och djurlivet och skapa omväxlande och trivsamma miljöer för människor. Program D
 • Utveckla fysiska mötesplatser i stads- och landskapsrum. Program B
 • Prioritera och utveckla områden för friluftsliv och naturupplevelser i närhet av förskolor, skolor och boenden för äldre och funktionsnedsatta. Program B
 • Förbättra möjligheterna att gå, cykla, eller åka kollektivt till prioriterade mötesplatser. Program B
 • Prioritera och utveckla platser, sammanhängande stråk, slingor för promenad, vandringar och motion i centrum, stadsbygden och i samlande och stadsnära byar. Program B
 • Förstärka och utveckla vattennära stråk i både lands- och stadsbygd. Program B

Naturmarkens bedömda sociala värde skall ligga till grund för beslut som görs avseende inriktningen för skötseln
Ett områdes sociala värde är kopplat till användningen. Används området av många människor och detta erbjuder olika typer av upplevelser då bedöms området också ha ett högt socialt värde.

Naturmarkens sociala värden finns beskrivna. Ett stort antal egenskaper kopplade till upplevelsevärden finns betygsatta och en bedömning av helheten har gjorts. Områdets helhet har bedömts i en skala där klassen 1 har högst upplevelsevärde och 4 har lägst.

 1. Högt socialt värde för kommunen
 2. Goda sociala värden för stora grupper
 3. Sociala värden för vissa grupper
 4. Få sociala värden

På identifierade sträckor/platser skall finnas möjlighet till utsikt och vyer mot vattenspeglar. Längs dessa stråk skall också känslan av trygghet prioriteras.
Stråken har stor betydelse för människors upplevelser. Tät vegetation i närhet av gång och cykelbanor ger för många en känsla av otrygghet. De promenad- och cykelstråk samt infarter mot tätorten där naturmarken och dess skötsel är en viktig faktor för upplevelsen, finns dokumenterade.

Bevara och utveckla skogens naturvärden

Enligt program till Vision 2050 - skall Kommunen:

 • Prioritera naturvärden som bedöms som mycket höga och ge dem utrymme att utvecklas, Program D
 • Utgå från variation vid anläggning och skötsel av grönområden för att gynna växt- och djurlivet och skapa omväxlande och trivsamma miljöer för människor, Program D

Naturmarkens naturvärde skall vägas in i de bedömningar som görs avseende inriktningen för ett områdes eventuella skötsel alternativt att det skall lämnas för fri utveckling.

Områden med höga naturvärden; gamla träd, viktiga lokaler för fågelliv och andra värdefulla naturmiljöer skall bevaras samt ges möjlighet att utvecklas. I de flesta områden med höga naturvärden bevaras och utvecklas naturvärden genom fri utveckling. I vissa områden finns ett behov av naturvårdande skötsel för att naturvärden inte skall gå förlorade. Ett exempel på detta är när riktigt gamla tallar beskuggas av uppväxande granskog och de gamla träden då riskerar att dö. I många områden kan utvecklingen av områdets naturvärden påskyndas genom skapande av död ved.

Naturvärdet för alla skogsområden på naturmarken finns dokumenterad. Alla områden har bedömts i en skala där klassen 1 har högst naturvärde och 4 har lägst.

 1. Högsta värde
 2. Högt värde
 3. Måttligt värde
 4. Saknar/ringa värde

Vårda och lyfta fram befintliga kulturmiljövärden

Enligt program till Vision 2050 - skall Kommunen:

Prioritera kulturmiljövärden som bedöms som mycket höga och ge dem utrymme att utvecklas. Program D

Värdefulla Kulturmiljöer på kommunens naturmark skall vårdas och bevaras
Information om befintliga Kulturmiljöer på kommunens naturmark finns att tillgå i Länsstyrelsens register. Det kan vara stenmurar gamla boställen eller andra kulturlämningar.

Åtgärder vidtas för att kulturmiljöer skall göras synliga; stenmurar röjs fram, träd som växer i kulturlämningar och som hotar att förstöra dessa tas i förekommande fall bort.

Grön skogsbruksplan är ett viktigt verktyg som bidrar till att öka skogens alla värden. En Grön skogsbruksplan ger både en heltäckande och detaljerad bild av skogens innehåll och skötsel.

Den Gröna skogsbruksplanen baseras på en omfattande inventering i fält. Den beskriver skogstillståndet, pekar på vilka skogsvårdsåtgärder som behöver göras, visar på de miljövärden som finns samt ger förslag på avverkningsåtgärder. Planen presenterar också förslag på mål för skötseln, både för produktion och för miljö. Resultatet redovisas i sammanställningar, områdesvisa beskrivningar och kartor.

Den Gröna skogsbruksplanen innehåller följande information:

 • Allmän presentation av skogsarealen kopplat till en grundkarta
 • Skogens virkesförråd och fördelning på trädslag.
 • Virkesförrådet fördelat på huggningsklasser som röjningsskog, gallringsskog och slutavverkningsskog med mera.
 • Skogens åldersklassfördelning.
 • Karta i färg över beståndens indelning i målklasser.

Hela skogsarealens fördelning på fyra målklasserna för skogsskötseln.

Målklasserna är;

 • PG, produktionsmål — miljöhänsyn
 • PF, produktionsmål — förstärkt miljöhänsyn
 • NS, naturvårdsmål — skötsel
 • NO, naturvårdsmål — orört

Den tätortsnära skogen är särskilt viktig för människor och den största delen av kommunens skogsinnehav ligger nära tätorten. Därför är det viktigt att skogen sköts med stort fokus på människans behov av upplevelser och rekreation. Kommunen har en politiskt antagen skogsbruksplan. I skogsbruksplanen görs avvägningar för att samtliga värden skall tas tillvara.

Skogens naturvärden är inventerade och dokumenterade både i skogsbruksplanen samt i en rad andra inventeringar. Kommunen arbetar med naturvårdande skötsel för att bevara samt utveckla befintliga naturvärden samt kända kulturmiljövärden.

I de delar av skogen där kommunen bedriver ett aktivt skogsbruk skall skogen ge avkastning genom produktion av värdefullt virke. Även där ska skogens naturvärden, kulturmiljövärden och upplevelsevärden bevaras, utvecklas och synliggöras.

Avkastningen från skogen investeras i naturvårdande skötsel samt åtgärder i den bostadsnära skogen.

Den tätortsnära naturen betyder mycket för människors behov av att söka stillhet, att motionera eller utöva någon sport. Skötsel och förvaltning av naturen handlar om att efter naturens förutsättningar och människor behov skapa balans.

Skogsområden i tätorters utkanter är välbesökta rekreationsmål som erbjuder en kontrast mot staden och ger människor möjlighet att uppleva naturen.

Ett skogsbruk inom eller i närheten av stad och bostadsområden skiljer sig från ett traditionellt skogsbruk. Här gäller det att prioritera det som ska göras utifrån naturvärden och rekreationsvärden samtidigt som man måste kunna se möjligheten till skogsproduktion. Det är viktigt att röja och gallra för att öppna upp skogarna och ge besökare en ökad känsla av trygghet och minska riskerna med gamla och skadade träd.

En bra rekreations- och friluftsskog har god framkomlighet, är varierad i artrikedom och ska gärna ha stora träd som skapar rymd. Finns det bäckar, åar eller sjöar kan de göras tillgängliga med hjälp av stigar eller spänger. Skogen kan även siktröjas för att göra vattnet synligt. Alla människor verkar ha en medfödd kärlek för vatten.

Det är viktigt att komma ihåg att i de flesta fall gäller allemansrätten men kommunen kan begränsa den, till exempel vad gäller rastning av hundar.

Skogsskötsel

Luleå kommun har fått medel beviljade för att arbeta med att öka andelen lövrik skog i landskapet.

Ett delområde inom Skogsstyrelsens stöd ”Skogens miljövärden” är inriktat på att gynna lövrik skog. (inom landsbygdsprogrammet)

Många arter är beroende av lövrika miljöer och genom att gallra bort barrträd kan andelen lövdominerad skog öka i landskapet.

Fyra områden i anslutning till Hertsöfjärden

Vi har valt att jobba med fyra områden i anslutning till Hertsöfjärden(inringade med grönt i kartskissenovan); Björkhaga, Björkvik, Björkbacka och Kattgrundet.

Arealen som åtgärdats med hjälp av stödet omfattar cirka 50 hektar. Skogarna i området har en stor lövandel, men granen har tagit över mer och mer.

Skogen vid Kråkören har också åtgärdats på samma sätt, men det skedde innan det var aktuellt med stödet.

Vi kommer också att arbeta vidare och gallra fram mer lövrik skog inom det större rödmarkerade området.

Bild på skogsområde innan åtgärder där granar tagit över till stor del

Skogsområde före åtgärd

Skogsområde efter åtgärder där lövskogen dominerar

Skogsområde efter åtgärd

Lämna synpunkter

Vad du kan förvänta dig av oss

Skogsområden Upplevelsevärden, naturvärden och kulturmiljöer avgör inriktningen för skötseln. Skogens karaktär samt de naturgivna förutsättningarna avgör vilka skötselåtgärder som är nödvändiga. Intervallet kan variera mycket. I normalfallet kan riktmärket vara en skötselinsats var femte år.

Önskemål om utsikt

Vi arbetar med lucka/dungeprincipen vilken innebär att siktlinjer mellan dungar av vegetation hålls öppna och erbjuder utsikt. Detta innebär att det inte kommer att kunna vara fri sikt från varje godtycklig plats.

Ris

Vi samlar ihop röjt ris och fällda träd på prioriterade delar av åtgärdade områden; exempelvis längs stigar, nära gång- och cykelvägar eller i anslutning till bostäder. Ris och naturligt döda träd i andra områden kommer i stor grad att lämnas kvar till nytta för skogens alla växter och djur.

Kontakt och felanmälan

Kundcenter 0920-45 30 00
felanmälan via e-tjänst

Sidan uppdaterades den 21 juli 2023