Hand som håller i en växtplanta med jord

Slam och latrin

En viktig del av avloppsanläggningens skötsel är att den töms regelbundet och på rätt sätt. I Luleå kommun är det Luleå Miljöresurs AB (Lumire) som ansvarar för att hämta ditt avloppsslam. Vill du själv ta hand om slammet genom kompostering eller genom spridning på jordbruksfastighet måste du ansöka om dispans för det hos miljö- och byggnadsnämnden. Du kan också ansöka om dispans för förlängt slamtömningsintervall eller uppehåll i hämtning av slam.

Information och ansökan om dispenser

Om du av olika anledningar belastar din anläggning mindre kan du ansöka om förlängt intervall till max vartannat år för tömning av din slamavskiljare. Slamavskiljaren ska ha tillräckligt stor volym och inte belastas så att den riskerar att till exempel svämma över.

Om du inte kommer att besöka eller använda din fastighet under minst ett år kan du söka uppehåll i hämtning av slam hos miljö- och byggnadsnämnden. Kom ihåg att lämna in din ansökan i god tid innan du önskar uppehållet. Detta gäller både permanentbostäder och fritidshus.

Om du vill ta hand om slammet från din avloppsanläggning själv kan du ansöka om detta. Du kan ansöka om tillstånd för att kompostera ditt slam eller för att sprida det på en jordbruksfastighet. Vid kompostering måste du ha en tät kompost. Komposteringen ska ske och tas om hand på den egna fastigheten och inte innebära någon risk för människors hälsa eller miljön.

Latrin från torrdass

Har du ett torrdass ska latrinet lämnas in till Sunderby återvinningscentral i godkänd behållare. Om du vill kompostera ditt latrin själv måste du ansöka om det hos miljö- och byggnadsnämnden.

Sidan uppdaterades den 26 oktober 2023