Markanvisningar

En markanvisning är en överenskommelse mellan en kommun och en byggherre. Markanvisningen ger byggherren ensamrätt att under en begränsad tid och under givna villkor, förhandla med kommunen om överlåtelse eller upplåtelse av ett visst markområde för bebyggande.

Villkoren för en markanvisning ska regleras i ett markanvisningsavtal. Avtalets exakta struktur och innehåll kan variera beroende på områdets unika förutsättningar.

Pågående markanvisning

Just nu pågår markanvisning för etapp Östra Entrén inom Kronandalen. Läs mer här.

Plan för markanvisning

Riktlinjer för markanvisning

Riktlinjerna innehåller information om hur man ansöker om markanvisning hos kommunen, hur handläggningen sker hos kommunen, grundläggande villkor för markanvisning och principer för markprissättning.

Prissättning vid försäljning av tomtmark

Kommunen har beslutat om en prissättning vid försäljning av tomtmark för bostads-, kontors- och handelsändamål. Taxan har differentierats beroende på läge och attraktivitet och syftar till att få en utjämnande effekt över hela kommunen.

För bostäder och kontor i zon A-D:

  • Zon A: 3000 kr/kvm BTA
  • Zon B: 1200 kr/kvm  BTA
  • Zon C: 900 kr/ kvm BTA
  • Zon D: 500 kr/ kvm BTA

För bostäder och kontor inom Kronandalen:

  • 1750 kr/kvm BTA exklusive ytor för parkeringsanordningar för bil och cykel

För handelsändamål i zon A-D:

  • Zon A: 2200 kr/ kvm BTA
  • Zon B: 1600 kr/kvm BTA
  • Zon C: 1300 kr/kvm BTA
  • Zon D: 500 kr/kvm BTA

För handelsändamål inom Kronandalen:

2100 kr/kvm BTA

Vid försäljning av små specialtomter, ex transformatorstationer, bestäms priset till minimum 50 000 kr.

Karta över zonindelning

Kommunen har indelats i fyra zoner som du kan se på kartan över zonindelning Pdf, 3.8 MB.. Markpriset beräknas utifrån ytbegreppet bruttoarea, BTA, enligt Svensk Standard och baseras på den byggrätt planen medger. Taxan tillämpas på bostäder och kontor samt med ett tillägg för handelsändamål.

För utskrift

Så här går det till

När kommunen bjuder in till intresseanmälan för markanvisning, får byggherrar som är intresserade av att köpa mark för att bygga till exempel bostäder, lämna in förslag som beskriver vad man har tänkt bygga.

Av förslagen ska det framgå hur den planerade bebyggelsen ska se ut och om man har tänkt att bygga hyresrätter, bostadsrätter och så vidare.

Kommunen avgör sedan vilka byggherrar som ska erbjudas rätt att köpa och bebygga marken. Tilldelning av mark till respektive byggherre sker genom markanvisning.

Intressentregister för markanvisningar

Här kan du som företagare anmäla dig till vårt intressentregister för markanvisningar.

Observera att detta register inte är till för privatpersoner som önskar köpa tomt för småhus.

Vid frågor kontakta

Ida Lindberg, Mark- och exploateringsingenjör
e-post: ida.lindberg@lulea.se
Telefon: 0920-45 37 63

Sidan uppdaterades den 13 januari 2023