Inflytande för elever och föräldrar

Att arbeta demokratiskt betyder att alla barn, elever, föräldrar och personal som vistas i skolan har inflytande, bjuds in till ett ständigt pågående samtal om vad som görs och varför, känner sig delaktiga och har möjligheter att påverka.

Elevinflytande

Alla barn och elever har rätt till inflytande både i undervisningen och i skolvardagen i stort. Tanken är att alla elever ska ha ett riktigt inflytande över sitt skolarbete och den skolmiljön som de vistas i.

Inflytandet kan vara både formellt genom till exempel klassråd och elevråd och informellt där eleverna får möjlighet att diskutera och påverka innehållet i undervisningen. Den enskilda eleven ska kunna påverka sitt skolarbete, bland annat genom utvecklingssamtalen. Klassen ska ha inflytande över hur skolarbetet läggs upp och eleverna ska genom elevråden vara med och styra skolan både när det gäller hur undervisningen och arbetsmiljön utformas.

Skolan ska skapa förutsättningar för eleverna att vara med och bygga vårt samhälle. Alla skolor ska därför ha forum där barn och unga ges förutsättningar att vara med i samhällsbygget genom att lära sig om demokrati och inflytande, hur och var beslut fattas och hur man som elev kan vara med och påverka.

Föräldrainflytande

Som förälder är du alltid välkommen till skolan! Ett gott samarbete mellan skolan och hemmet och ett gemensamt ansvar för ditt barn skolgång skapar de bästa förutsättningarna för ditt barns skolgång.

Du har alltid möjlighet att hälsa på oss under ditt barns skoldag, delta på föräldramöten och vara med på utvecklingssamtal en gång/termin. Många av våra skolor har också skolråd. Skolråd är ett rådgivande organ där rektor får möjlighet att träffa föräldrarepresentanter tillsammans med elev- och personalrepresentanter för att ta del av deras synpunkter. 

Rektor eller ditt barns lärare kan informera dig om vad som gäller på just ditt barns skola.

Sidan uppdaterades den 9 december 2022