Snöröjning

Startkriterier för snöröjning är 2-12 cm nysnö, beroende av temperatur, vind, tid på dygnet, snökonsistens och prognoser. Om möjligt sker plogningen på natten eller efter avslutat snöfall. Vid ihållande snöfall kan snödjupet vara stort då de sista sträckorna plogas, då det tar från 5 till 11 timmar för föraren att ploga sitt distrikt.

Kommunens ansvar för snöröjning regleras i Lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning. Inom detaljplan där kommunen är huvudman för allmänna platser har kommunfullmäktige, 1995-11-27, § 179, ålagt fastighetsinnehavare att sköta (snöröja, sanda, städa) gångbaneutrymmet utanför fastigheten.

För mer information om snöröjning, gå in på kommunens webbplats

Vad du kan förvänta dig av oss:

Startkriterier för snöröjning är 2–16 cm nysnö, beroende av temperatur, vind, tid på dygnet, snökonsistens och prognoser. Vi kommer att införa nattsänkning mellan 20–03 vilket kan innebära dubbla snömängden innan plogning kallas ut. Vid ihållande snöfall kan snödjupet variera från det man började ploga tills man är klar. Det kan ta upp till 5 dagar, innan allt efterarbete med att återställa tillgängligheten, sikten, ta bort snöhögarna och spår/ojämnheter är klart.

Olika startkriterier och åtgärdstider:

Plogning/isrivning/snölastning av centrumhalvön sker normalt nattetid. För att minimera konflikter försöker vi undvika utkallning vid tider med hög trafikbelastning samt utkallning på gång och cykelvägar startas inte i samband när barn och ungdomar är på väg till skolan.

På bostadsgator accepterar vi periodvis smalare körbana (min 4 m) som får ligga kvar och naturligt tina bort. Vi kommer att tillåta fler lokala snötippar i bostadsområdena för att minska att köra snö till snötippen på Porsön.

Vid snöfall/halka prioriteras våra gång- och cykelvägar och hela bredden sandas. Särskild vikt läggs på att få säkra skolvägar. På huvudgatorna sandas normalt bara korsningar, rondeller, kurvor, backar och busshållplatser. Vid rätta temperaturer kan salt användas som komplement. Bostadsgatorna sandas endast vid extrem halka.

Vi behöver hjälp från dig som fastighetsägare:

TACK för att ni ställer upp!