Markupplåtelser

Markupplåtelser kan ske genom nyttjanderättsavtal eller avtalsservitut. En nyttjanderätt innebär att en fastighet eller en del av en fastighet får användas av någon annan för ett visst ändamål. Arrende är en typ av nyttjanderätt.

Arrende

I Luleå kommun finns ca 850 stycken upplåtelser för nyttjanderätt. Luleå kommun upplåter jordbruks, bostads-, anläggning- och lägenhetsarrenden samt övriga nyttjanderätter.

Nyupplåtelser för bostadsarrenden sker inte i dagsläget. Den utarrenderade marken används bland annat till jakt, jordbruk, discgolfbanor, idrottsanläggningar, skotergarage, sommarstugor, upplag, parkeringsplatser m.m.

Upplåtelserna sker genom skriftliga avtal mellan kommunen och den enskilda personen eller en juridisk person (ex. dödsbo, förening eller företag). Ett avtal får inte överlåtas utan Luleå kommuns medgivande. Medgivande ges skriftligen. Regler för arrenden finns i Jordabalken (1970:944).

Frågor gällande nyttjanderätter och avtalsservitut handläggs av Stadsbyggnadsförvaltningen, avdelning Stadsplanering, sektion Exploatering.

Kontakta Luleå kommun på 0920-45 30 00. 

Sidan uppdaterades den 10 november 2021