Arbetsprocess

Den översiktliga planeringen sker i en långsam och omsorgsfull process med flera steg. Arbetet startar med ett uppdrag från kommunfullmäktige att revidera eller ta fram en ny plan.

Efter beslutet startar en inledande studie, då genomförs olika dialoger för att ta reda på problem, utmaningar och styrkor. När förstudien är klar beslutar kommunstyrelsen om vilket syfte och resultat som ska nås med revideringen eller den nya planen.

Nu ges ett uppdrag till kommunstabens samhällsutvecklingskontor att sätta igång arbetet för att utveckla ett FÖRSLAG. Arbetet sker i dialog med kommuninvånare, företag och organisationer. När ett förslag är klart går det ut på SAMRÅD under 2-3 månader. Med hjälp av synpunkterna kan sedan förslaget förbättras och kompletteras. OMARBETNINGEN kan ta lång tid om nya utredningar och analyser måste göras.

Med det FÖRBÄTTRADE FÖRSLAGET på bordet beslutar kommunstyrelsen om att ställa ut det för GRANSKNING under 2-3 månader. Då samlas skriftliga och mer formella synpunkter in. Om det behövs görs mindre JUSTERINGAR och det FÄRDIGA FÖRSLAGET går till beslut om antagande. Det är kommunfullmäktige som antar den reviderade eller nya översiktliga planen.

Sidan uppdaterades den 11 november 2019