Biogas

Visionen om att ha enbart fossilfria drivmedel till Luleå kommuns fordonsflotta närmar sig med stormsteg. Nu har vi passerat 150 tjänstebilar som drivs med egenproducerad biogas och det är ca hälften av kommunens fordon.

Full produktion av egen biogas på Uddebo

En ny rötkammare ute på Uddebo är under uppbyggnad. Den är budgeterad till 65 miljoner och för den investeringen har vi fått ett investeringsstöd från Naturvårdsverket på 11,8 miljoner. Investeringen görs för att vi ska få en säker och hållbar produktion av biogas. Den skapar också förutsättningar för att nyttja vårt matavfall som ett rötningsbart material. Du kan pendla till jobbet på ett bananskal.

Biogas ökar kommunens självförsörjning

Idag framställer vi ca 1 miljon m³ biogas som uppgraderas till fordonsbränsle men vi använder också gasen till att framställa el och värme på vårt reningsverk.

När förbrukningen av fordonsgas ökar kan värme erhållas via fjärrvärmenätet.

Vid full drift kommer kommunen att tillverka biogas som ersätter kommunens behov av bensin/diesel.

Just nu klarar produktionen försörjningen för samtliga bilar i kommunens leasade fordonspark som uppgår till 191 personbilar och 93 lätta transportbilar.

Vid produktionsstörningar på Uddebo ersätts biogasen med naturgas, så kallad LNG (Liquefied Natural Gas/flytande naturgas).

2018 tillverkades cirka 2 miljoner m³ biogas på Uddebo. Av det användes 315 518 kg till fordonsbränsle. Resterande biogas används till bland annat el och värme.

Ny tankstation planeras

En tankstation öronmärkt för kommunens fordon finns idag på parkeringen vid LLT:s garage men ytterligare en station för privatbilister och företag planeras framöver.

Det nya tankstället förväntas få en central placering i Luleå och en lokaliseringsutredning ska göras.

Ny rötkammare på Uddebo "Closetteum"

Just nu byggs en andra rötkammare på Uddeboverket för att säkerställa en säkrare drift.

Den nuvarande rötkammaren har varit i drift sen 1995. Rötkammare II som nu byggs blir lika stor (3 500 m3). Skillnaden är att i den nya rötkammaren kan man även ta hand om hushållsavfall.

Rötkammare II ger även en bättre möjlighet att fördela produktionen mellan olika enheter. De kan köras parallellt med varandra eller var för sig.

 • RK I byggdes för att röta avloppsslam men tar också emot fetter från Norrmejerier.
 • RK II byggs inte för att uppnå kommunens vision om förnybart bränsle, utan för att säkerställa att hanteringen av avloppsslam fungerar när kommunen växer. Verksamheten ger därutöver bonus inom olika områden där till exempel vårt matavfall också kan rötas till biogas.

Biogasverksamhet

Luleå kommun tillverkar biogas på Uddebo genom att röta kommunens avloppsslam och restprodukter från Norrmejerier

Biogas är gasen Metan CH4 som har en metanhalt av 63 %. Efter en uppgradering (rening) genom membranteknik får vi 97 % metan (biogas) som kommunen använder i sina fordon (150 st) samt i åtta biogasbussar på LLT.

På Uddebo produceras ca 2 miljon m³ biogas. Gasen används till både fordonsgas, el och värmeproduktion. Parallellt med byggandet av en ny rötkammare renoveras också gasklockan som gör det möjligt att bättre fördela produktionen mellan el, värme och biogas.

Fjärrvärme har dragits in under hösten 2017 så att gas för värmeproduktion vid behov kan frigöras till fordonsgas.

Distribution av biogas

Gasen överförs till lastväxlarflak som körs med lastbil till LLT:s bussgarage där de ansluts till tankanläggningen för biogas. Tankanläggningen är inte avsedd för privat bruk utan endast för Luleå kommun samt dess bolag.

Biogas kan också framställas i flytande form som då är 600 ggr mindre i volym vilket innebär att gasen kan fraktas långa sträckor. Skulle produktionen av biogas utsättas för ett driftstopp inköps naturgas (LNG) från Boden. Även naturgas är metan, men en fossil variant.

Kuriosa om biogas?

 • Gasen från ett bananskal driver en buss 100 meter.
 • En kubikmeter biogas (1kg) motsvarar 1,3 liter bensin och har därmed högre energiinnehåll.
 • Biogas har minskat användningen av bensin/diesel med drygt 0,5 miljoner liter/år i Luleå.
 • Explosionsrisk för biogas är mindre än för bensin.
 • Restprodukten efter biogasproduktion används som anläggningsjord

Fakta Closetteum (RK II Uddebo)

 • Projektbudget: 65 000 000:-
 • Projektstart: Juni 2015
 • Entreprenadslut: Början av 2019
 • Generalentreprenör: Nåiden Bygg AB

Sammanfattning: Ny rötkammare (RK II) på 3500 m³. Nytt rötslamlager, ny maskinhall, gasklocka och värmeväxlare.

Möjligheten ökar att ta emot organiskt material för ökad gasproduktion. Det innebär att Luleå kommun kan ta vara på vårt matavfall.

Investeringens storlek

Den totala investeringen uppgår till 65 miljoner. Här inräknas också smärre justeringar och uppgraderingar av befintlig biogasanläggning. Investeringen har fått statligt stöd från Naturvårdsverket med 11,8 miljoner kronor. Tidigare investering i uppgraderingsanläggning av biogas uppgick till ca 43 miljoner kr.

Sidan uppdaterades den 26 januari 2023