Skötsel av Ormberget - Hertsölandet

Kommunalt reservat som är beläget i direkt anslutning till Luleå tätort och omfattar stora delar av halvön Hertsölandet och ett område vidare västerut in till Ormberget.

Området Ormberget -Hertsölandet är lättillgängligt och räcker till många upptäcktsfärder med vandringsvänliga stigar. Här finns också många vindskydd, stugor och rastplatser uppförda.

Ett reservat med många möjligheter

Reservatet domineras av skogs- och myrmarker av olika slag. Centralt i reservatet ligger den 73 hektar stora sjön Hertsöträsket, sommar som vinter söker sig många hit för att fiska.

Skogen och myrarna bildar en fin mosaik med utrymme för många arter. I gammelskogen förekommer vedsvampar och lavar bland annat ostticka, lappticka lunglav och aspgelelav. På myrarna finns arter som ängsnycklar, myggblomster, gräsull och finnmyrten.

För den fågelintresserade ger markerna möjlighet att möta skogens fåglar. Här kan man se större hackspett, spillkråka, gråspett och mindre hackspett. På myrarna häckar bland annat våtmarksfåglar som smålom och gluttsnäppa.

Det är tillåtet att:

 • tälta
 • vandra
 • göra upp eld på anvisad plats
 • plocka bär och matsvamp
 • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Särskilda regler gäller motortrafiken i naturreservatet, det kan du läsa mer om i reservatsbeslutet. Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Reservat med hållbart skogsbruk

I En stor del av reservatet är skogsbruk tillåtet. Skogen genererar intäkter vilket gör att vi kan arbeta med aktiva naturvårdsinsatser.

Vissa begränsningar finns. Bland annat skall hyggesstorleken begränsas och får inte överstiga 5 hektar inom reservatet. Befintliga naturvärden får inte skadas. Det är Stadsbyggnadsförvaltningens skogsenhet som ansvarar för förvaltningen av skogen.

Tre zoner för att hantera de olika målen inom reservatet. Naturvård – Rekreation–Skogsbruk

 • Zon 1=132 hektar – Ormbergets friluftsområde -Rekreation
 • Zon 2=1820 hektar – Skogsbruk
 • Zon 3= 660 hektar – NO - Naturvård

Målklassfördelning Ormberget-Hertsölandet

 • Naturvård, orört 23%
 • Naturvård, med skötsel 14%
 • Förstärkt miljöhänsyn, 11%
 • Skogsbruk med miljöhänsyn, 53%

Beslut om bildandet av det kommunala naturreservatet Ormberget - Hertsölandet togs av kommunstyrelsen den 21 december 2009.

Luleå kommun beslutade med stöd av 7 kap 4 § miljöbalken (1998:808) att förklara det området som naturreservat. Naturreservatets namn beslöts vara Naturreservatet Ormberget‐Hertsölandet.

Med stöd av 3 § förordningen om områdesskydd enligt miljöbalken med mera (1998:1252) fastställde kommunen en skötselplan med mål, riktlinjer och åtgärder för reservatets skötsel och förvaltning. I enlighet med 2 § förordningen om områdesskydd enligt miljöbalken med mera
(1998:1252) är Luleå kommun förvaltare av naturreservatet.

Här kan du ta del av hela beslutet Pdf, 5.5 MB, öppnas i nytt fönster. (pdf, 5.5 MB)

Utbredningsområde

Syftet med reservatet

Syftet med reservatet är att bevara områdets värdefulla naturmiljö och därmed ge möjlighet för ingående ekosystem och arter att fortleva. De livsmiljöer som ingår ska bevaras i gynnsamt tillstånd, exempelvis naturskogar, våtmarker, strandbiotoper, sjöar och vattendrag.

Viktiga strukturer som ingår i livsmiljöerna ska förekomma i gynnsam omfattning;

 • I skogen: Stående och liggande död ved i olika nedbrytningsstadier, gamla grova träd av ingående arter, naturlig luckighet och skiktning.
 • I våtmarkerna: Opåverkad hydrologi, morfologi‐ och vegetationssammansättning.
 • I sjöar och vattendrag: Naturliga flöden och vattenståndsfluktuationer

De naturliga processer och successioner som ingående naturtyper och livsmiljöer genomgår ska bevaras. Typiska organismsamhällen, arter och genetisk variation inom området ska ha gynnsamt tillstånd. Särskilt de arter som är hotade eller missgynnade enligt gällande centralt framtagna officiella klassificering ska ges möjlighet att fortleva och sprida sig.

Syftet är även att den genom landhöjningen kontinuerligt nybildade marken och de naturliga biologiska och geologiska processer och successioner som följer härav ska bevaras. Reservatet omfattar således även ett vattenområde utanför den nuvarande strandlinjen.

Vidare ska reservatet tillgodose behovet av friluftsliv i anslutning till Luleå tätort. Friluftslivet ska kanaliseras till de områden som har störst tålighet mot slitage och är mest lättillgängliga för besökare. Hela reservatet ska dock vara disponibelt för friluftsliv och besökare ska kunna se och uppleva områdets typiska livsmiljöer och arter.

Syftet ska nås genom att:

 • skyddsvärda skogsområden undantas från skogsbruk. Dessa
  områden utpekas i nedanstående föreskrifter och fastställd
  skötselplan
 • vid brukande och skötsel av skogsmark, där det är tillåtet enligt
  reservatets föreskrifter, stor hänsyn tas till skyddsvärda biotoper och flora‐ eller faunalokaler. Natur‐ och friluftslivsvärdena är styrande för denna skötsel
 • områdets orördhet bibehålls genom att exploateringar som kan skada mark och vegetation förhindras
 • delar av området är tillgängliggjort för friluftslivet genom lämpliga anläggningar och arrangemang, exempelvis iordningsställda spår, leder och informationstavlor området sköts genom fastställd skötselplan

Övergripande mål med skötseln

Skötseln av naturreservatet Ormberget‐Hertsölandet skall bedrivas så att:

 • den biologiska mångfalden i reservatet säkerställs
 • skogens naturskogskaraktär utvecklas
 • våtmarkernas vegetation, hydrologi och naturliga utveckling
  bevaras
 • geologiska bildningar och processer bevaras
 • tillgängligheten för det rörliga friluftslivet främjas


Generella riktlinjer för skötseln

 • Skötseln av hela reservatet ska syfta till att främja det rörliga
  friluftslivets tillgänglighet och naturupplevelser i området.
 • I de delar där skogsbruk är tillåtet ska stor hänsyn tas till ingående
  naturvärden med avseende på livsmiljöer, strukturer och arter samt även till friluftslivets intressen.
 • Delar med naturskog eller naturskogsartade bestånd lämnas för fri
  utveckling.
 • Utvecklingsmarker mellan naturskogsbestånden ska skötas så att
  naturskogskvaliteter utvecklas i dessa marker, i syfte att reservatets naturskogsområden binds samman och den ekologiska funktionaliteten stärks.
 • Samtliga ingående våtmarker lämnas för fri utveckling.
 • Stormfällningar, brand och andra naturliga störningar skall ingå som en naturlig del i dynamiken i de delar av reservatet som består av naturskog eller naturskogsartade bestånd. Av säkerhetsskäl skall brand bekämpas, men därefter skall det brunna området lämnas för fri utveckling i dessa delar.
 • Anläggningar för friluftsliv och besökande underhålls.
 • Nya anläggningar för att utveckla områdets värden för friluftslivet
  ska vara småskaliga och utföras så att reservatets syften inte
  motverkas.

Delområde 1

Naturskötsel
För att bevara skogens värden för friluftslivet bör den i huvudsak lämnas för fri utveckling. Skogsbruksåtgärder för att främja friluftslivet får dock utföras. I delområdet finns även mindre våtmarker vilka bör lämnas för fri utveckling. Ett befintligt mindre område med ängsmarkskaraktär vilket utgör en tillgång för friluftslivsaktiviteter kan hållas trädfritt

Anläggningar för friluftsliv
Delområdet innehåller en rad anläggningar för friluftsliv. Motionsspår, grillplatser och olika aktivitetsytor gör delområdet attraktivt att besöka för rekreationsaktiviteter

Delområde 2

Naturskötsel
Det finns flera lokaler med speciell och skyddsvärd flora och även andra områden med kvaliteter som har betydelse ur naturvårdssynpunkt. Skogsbruk bedrivs i delområdet och för att bevara de värden som reservatet syftar till att skydda ska brukandet bedrivas med stor hänsyn till naturvårdens och friluftslivets intressen. I delområdet finns ett antal våtmarker vilka bör lämnas för fri utveckling. Inom delområdet finns även några tidigare exploaterade ytor i form av täkter och avfallsdeponi. I de fall de inte tagits i anspråk av annan verksamhet kan de lämnas för spontan beskogning.

Anläggningar för friluftsliv
Delområdet innehåller en rad anläggningar för friluftsliv. Motionsspår, vandringsleder, grillplatser och även anläggningar som skjutbanor, discgolfbana och modellflygfält gör delområdet attraktivt att besöka för frilufts‐ och rekreationsaktiviteter. Vid Hertsöträsket är anläggningarna handikappanpassade med vindskydd, brygga etcetera.

Delområde 3

Naturskötsel
I delområdet ingår också en del utvecklingsmarker som på sikt kommer att växa ikapp och i allt större utsträckning öka den ekologiska funktionaliteten i reservatet. För att bevara och utveckla de värden som reservatet syftar till att skydda ska skötselprincipen i delområdet vara att naturen här ska lämnas för fri utveckling.

Anläggningar för friluftsliv
Delområdet innehåller inga egentliga anläggningar för friluftsliv. En mindre del av de anlagda vandringslederna som beskrivs under delområde 2 berör den västligaste delen av detta delområde. Mål och skötselåtgärder för vandringslederna beskrivs under delområde 2. I övrigt finns endast spontant uppkomna skogsstigar i delområdet.

Förvaltning

Luleå kommun är förvaltare av naturreservatet och bekostar denna. Skötseln samt dokumentation av skötselåtgärderna kan efter upphandling eller överenskommelse utföras av annan person eller organisation. Detta innebär att den som har tagit på sig att ansvara för skötseln ska utföra de praktiska åtgärderna enligt ett skötselavtal samt redovisa detta till kommunen. Anläggningar inom reservatet som drivs av annan huvudman än kommunen förvaltas och bekostas av denne.

Se skötselplan Pdf, 3.4 MB, öppnas i nytt fönster. (pdf, 3.4 MB)

Sidan uppdaterades den 15 juli 2024