Regelverk och policy - vilka regler gäller?

Kommunens regelverk och policy:

 • Lagen om Offentlig Upphandling (LOU) alt LUF eller LUK
 • Kommunkoncernens policy för inköp
 • Riktlinjer för hållbara inköp (förvaltningar och nämnder)

Lagen om offentlig upphandling

Kommunen omfattas av lagarna:

 • Lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU)
 • Lagen (2016:1146) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF)
 • Lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner (LUK)

Upphandlingslagarna omfattar hela den offentliga sektorn (kommun, stat och landsting) samt de bolag som är mer än 50% offentligt ägda. Lagarna avser upphandling av varor, tjänster, koncessioner och byggentreprenader och gäller samtliga inköp oavsett värde.

Syftet med upphandlingslagarna är att på bästa sätt använda offentliga medel genom att dra nytta av konkurrensen på marknaden. Alla företag ska ges samma möjlighet att leverera till offentlig sektor.

Fem grundläggande principer 

Lagarna som styr offentlig upphandling bygger på fem grundläggande principer som har sin grund i EU-rätten. Tolkningar av bestämmelser i lagarna ska alltid göras utifrån dessa principer. Det är viktigt att dessa bedömningar görs från fall till fall och att utgångspunkten är syftet med upphandlingen.

 1. Principen om icke diskriminering
  Ej tillåtet att diskriminera p.g.a. t ex nationalitet eller geografiskt läge.
 2. Principen om likabehandling
  Alla leverantörer ska behandlas lika och ges lika förutsättningar
 3. Principen om transparens
  Upphandling ska ske med öppenhet och förutsebarhet. Förfrågningsunderlaget ska vara klart och tydligt och innehålla samtliga krav på det som ska upphandlas. Varumärken och krav på särskilt tillverkningssätt får ej anges.
 4. Proportionalitetsprincipen
  Kraven ska stå i rimlig proportion till det som upphandlas
 5. Principen om ömsesidigt erkännande
  Skyldighet att godta intyg och certifikat i samtliga EU‐länder

Tröskelvärde 

Ett tröskelvärde är det belopps­värde som avgör vilka regler en upphandling ska följa – de direktiv­styrda förfarandena över tröskel­värdena eller de nationella förfarandena under tröskel­värdena. Europeiska kommissionen beslutar om tröskel­värdena.

Tröskelvärdena är fastställda till nivåer där företag inom EU och EES typiskt sett förväntas vara intresserade av att lägga anbud över nationsgränserna. Olika tröskelvärden gäller beroende på vad som upphandlas. Tröskelvärdena är vanligtvis giltiga i tvåårsperioder. 

Här hittar ni de beloppsgränser som är aktuella. Länk till annan webbplats.

För mer vägledning om offentlig upphandling hänvisar vi till Upphandlingsmyndigheten. Länk till annan webbplats.

Sidan uppdaterades den 2 februari 2023