Lotteri för föreningar

Här finns information för dig och din förening som vill ansöka om att bedriva lotteriverksamhet. Kommunen beviljar lotteri till föreningar som uppfyller spellagens krav. All annan spelverksamhet ansöks om via spelinspektionen.

Kultur- och fritidsnämnden är tillstånds- och tillsynsmyndighet för lotterier anordnade av allmännyttiga föreningar inom kommunen.

Allmännyttiga föreningar som uppfyller den nya spellagens krav kan ansöka om registrering. Oavsett om er förening tänker genomföra ett eller flera lotterier måste ni registrera er och få er ansökan godkänd. Ni väljer själva tidsperiod upp till fem år för att bedriva lotteriverksamhet.

Gäller det ett lotteri som är avgränsat till ett enskilt arrangemang och där vinsten samtidigt är lägre än en sjättedel av ett prisbasbelopp, behöver föreningen ej ansöka om registrering.

Vill din förening anordna ett eller flera lotterier under en tidsperiod upp till fem år ska ni ansöka om att registrera detta. Blanketter och övrig information beställs hos Lokalbokningen tel 0920-45 30 00. (Kommunens kundcenter besvarar ditt samtal. )

De ifyllda blanketterna skickas sedan till:

Kultur-och fritidsförvaltningen
Lokalbokningen
971 85 Luleå

Du kan även skicka in dem till vår e-post.

Förutom själva ansökan ska följande handlingar läggas till ansökningen vid registrering:

  • Protokollsutdrag med föreningens beslut att ansöka om registrering av lotteri enligt § 17 i lotterilagen, med 20 basbelopp under en treårsperiod
  • Uppgift om vem som föreningen utsett till lotteriföreståndare
  • Senaste verksamhetsberättelse inklusive ekonomisk redovisning (om den inte redan finns hos Luleå kommun)
  • Stadgar som antagits och gällande för föreningen (om de inte redan finns hos Luleå kommun)
  • Förteckning över styrelseledamöter i föreningen med namn, adress och telefonnummer (ordförande, sekreterare, kassör), om det inte redan finns hos Luleå kommun

Ansökan handläggs och en kontrollant utses. Ett exemplar av beslutet skickas till föreningen, ett till lotteriföreståndaren och ett till kontrollanten. Före varje lotteri ska föreningen kontakta den utsedda kontrollanten.

3 kap - Krav på spelverksamhet

Licens krävs inte heller för spel som tillhandahålls av en sådan juridisk person som avses i 6 kap. 2 § och där värdet av varje insats uppgår till högst 1/4 000 prisbasbelopp, vinsten endast utgörs av varor, värdet av den högsta vinsten uppgår till högst 1/6 prisbasbelopp och som utgörs av ett lotteri som bedrivs inom en viss kommun och i samband med en tillställning eller en sammankomst som en sådan juridisk person anordnar eller deltar i

6 kap - Spel för allmännyttiga andamål

Licens får ges endast till en ideell förening eller ett registrerat trossamfund som
1. enligt sina stadgar har till huvudsakligt syfte att främja allmännyttiga ändamål inom landet, 2. bedriver verksamhet som huvudsakligen tillgodoser sådant ändamål,
3. inte vägrar någon inträde som medlem, om det inte finns särskilda skäl för detta med hänsyn till arten eller omfattningen av föreningens eller trossamfundets verksamhet eller syfte eller av någon annan orsak, och 4. för sin verksamhet behöver intäkter från spel.

En sådan juridisk person som avses i 2 §, och som är verksam huvudsakligen inom en enda kommun, får utan licens, men efter registrering hos en kommun, tillhandahålla sådana lotterier som får omfattas av en licens enligt 1 § med undantag för bingo och lokalt poolspel på hästar, om 1. lotteriet tillhandahålls bara inom den eller de kommuner där den juridiska personen är verksam, 2. lotteriet inte tillhandahålls från en fast försäljningsplats genom ett serviceföretag, 3. vinstandelen anges på lottsedlarna, lottlistorna eller på den plats där lotteriet tillhandahålls, och
4. det för lotteriet finns en utsedd kontaktperson.

En registrering enligt 9 § ska avse en viss tid. Registrering får beslutas för högst fem år åt gången. Kommunen får förena en registrering med villkor för hur spelverksamheten ska bedrivas.

Vid försäljning av förhandsdragna fysiska lotter enligt 9 § är det inte tillåtet att låta spelaren själv göra sin insats med hjälp av teknisk eller elektronisk utrustning som tillhandahålls av den juridiska personen, såvida inte utrustningen är försedd med en slumptalsgenerator eller ett elektroniskt minne.

Sidan uppdaterades den 13 januari 2023